historische commissie

Algemeen

Donateur

oproep

nieuwsbrieven

2017: 01 02 03 04
2016: 01 02 03 04
2015: 01 02 03 04
2014: 01 02 03 04
2013: 01 02 03 04
2012: 01 02 03 04
2011: 01 02 03 04
2010: 01 02 03 04
2009: 01 02 03 04
2008: 01 02 03  

2007

2006

2005

activiteiten

inloopmiddag 2014

inloopmiddag 2013

Oproep:
Op zoek naar het verleden

Foto's  Historische wandeling 2011

inloopmiddag 2010

10-april herdenking 2009

Historische wandeling 7-6-'08

Reunie '05

Bevrijders '05

nieuwsbrief  nummer 3
Historische Commissie Noordbarge

Secretariaat: Laan van de Kwekebos 229 7823 KE Emmen
Telefoon 0591 626728
Bankrekening 502842180
Nieuwsbrief van de Historische Commissie Noordbarge Nummer 3

Noordbarge en straatnamen…
Perceelsnummers, huisnummers, straatnamen, postcode en DigiD zijn allemaal middelen om mensen een plek of een domicilie te geven. Voor historici zijn deze middelen van het grootste belang. Hoe kunnen ze anders met zekerheid vaststellen waar iemand is geboren. Waar iemand leerde lopen. Waar kattenkwaad werd uitgevoerd en waar hij/zij gestorven is. De DigiD is splinternieuw en vooral persoonsgebonden. De Postcode is iets ouder en vanaf 1978 ingevoerd. De straatnamen in de oudere buurten en dorpen zijn vaak van voor de oorlog. In Noordbarge werd tot laat in de jaren dertig met perceelsnummers gewerkt. Zo was het huis van Hilbrand Harms [pietereulieboer] Bargerkampenweg 15 ooit geadresseerd op Nb 68. Achter het Kanaal 2 van de familie L. Weerman en later van de families J. en R. Freriks was in het oude bestand Nb 50. Nb 214 was het geboortehuis Pieter Albers (1938), de schrijver van het boek "Gevangenen in het veen".

Van de oude huis- of perceelsnummers bestaan geen kaarten. De namen van de families zaten bij de postbestellers in het hoofd. In die jaren had een verkeerde naamsvermelding vaak grotere gevolgen dan een fout Nb-nummer. Daarom heeft het vermoedelijk ook ruim vijfenzeventig jaar geduurd tot in Emmen een beroep op de raad werd gedaan om straat-namen in te voeren. Dat gebeurde op 27 november 1924 en niet door de PTT maar door de Handelsvereniging "Emmen". 'Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Handels-vereeniging ,,Emmen" te Emmen, dat zij ingevolge besluit harer algemeene vergade-ring uwen Raad beleefd willen verzoeken, in overweging te nemen, de straten en wegen in het dorp Emmen, van namen te voorzien' In Nederland is de gemeente sinds de Gemeentewet van 1851 verantwoordelijk voor de straatnaamgeving. Het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen stelt de namen op advies van de commissie naamgeving vast. In Emmen had dat de eerste keer heel wat voeten in de aarde. Maar uiteindelijk werden bij besluit van 8 april 1925 de eerste 32 straatnamen in het dorp Emmen aangewezen.

De weg vanaf de Oude School (eschweg naar Noordbarge) werd Kerkweg. Deze in Noordbarge nog steeds herkenbare zandweg is hiermee de oudste straatnaam van Noordbarge. De chef van de afdeling Burgerlijke Stand en Bevolking de heer Sprenger had moeite met de onzorgvuldigheid waarmee dit besluit tot stand was gekomen. Hij stelde het gemeente-bestuur voor een hernieuwd besluit te nemen. Of het ooit zo ver is gekomen is in de archieven niet te achterhalen. Ook is niet te achterhalen in welk jaar de straatnamen in Noordbarge precies zijn ingevoerd. Ergens tussen 1926 en 1939 moet dat zijn gebeurd. In 1938 ligt een verzoek vanuit de Zandsteeg voor om dat deel van de Noordbargerstraat "Prins Bernhardstraat" te noemen. Dat is afgewezen en blijft Noordbargerstraat. De oorspronke-lijke perceels- of huisnummers hebben nog jaren op de bewonerskaarten vermeld gestaan. Aan de lezers van deze nieuwsbrief willen we vragen om eens na te gaan of zij nog oude gestempelde ansichtkaarten met vermelding van straatnamen in hun bezit hebben. Wellicht kunnen we dan samen nagaan wanneer een groot deel van de straatnamen in Noordbarge zijn ingevoerd.

Op 2 januari 1953 richt "Plaatselijk Belang Noordbarge" zich tot de Edelachtbare Heer Burgemeester der Gemeente Emmen. 'Ondergetekende, L. Pepping, 2e secr. van voornoemde vereeniging, heeft reeds in de loop der afgelopen zomer, zulks op verzoek van z'n bestuur, een verzoek tot B. + W. gericht, om te willen bevorderen, dat de naam van de weg "Achter het Kanaal" te Noordbarge, zou worden gewijzigd in de naam "L. Weermansweg".' Bij navraag was het bestuur gebleken dat dit verzoek nog steeds niet in behandeling was genomen. Op 2 maart 1953 schrijft het toenmalige lid van de straatnamencommissie de heer H.T. Buiskool een advies aan het college. 'Bij 'n ingesteld onderzoek is mij gebleken dat de heer L(ammert) Weerman 'n eenvoudig man was die + 50 jaar "Achter het Kanaal" heeft gewoond. Met een kleine boerenbedoening kon hij 'n zelfstandig leven leiden. In de ouderdom van 92 jaar is hij het vorige jaar overleden. Verdienste voor de gemeenschap heeft hij niet. Het zou al heel wat precedenten scheppen als iemand, die lange tijd op de dezelfde plaats heeft gewoond, zonder verder verdienste voor de gemeenschap, geëerd moet worden door 'n straatnaam naar hem te noemen.' De heer Buiskool gaat zo nog even door en noemt terloops de heer Geert Lambers (koopman, houthandelaar en een tijdje raadslid), die ook aanspraak zou kunnen maken op een straatnaam, omdat hij jaren naast de heer. L Weerman "Achter het Kanaal" heeft gewoond. Als reden voor het verzoek tot naamwijziging vermoedt de heer Buiskool het gevoel van 'achteruitstellen' bij de straatnaam "Achter het Kanaal". Het antwoord van het college liet niet lang op zich wachten: Emmen, 13 maart 1953 'Aangezien de heer L. Weerman gedurende zijn leven, geen bijzondere bekendheid genoot, kunnen we geen aanleiding vinden te voldoen aan uw verzoek om de straatnaam "Achter het Kanaal" te wijzigen in "L. Weermansweg".' Het bestuur van PB Noordbarge liet het er niet bij zitten. In een brief van 14 juni 1954 komt zij op deze aangelegenheid terug. 'Deze weigering heeft bij zeker 80% der Noordbargers nogal eenige beroering gewekt en ons bestuur verzocht nogmaals deze zaak bij U aanhangig te maken. Ook is deze kwestie onlangs nog besproken, bij een onderhoud, dat eenige onzer bestuursleden mochten hebben met Wethouder Brink, waarbij wel is gebleken, dat de Heer Brink niet afkerig was, van de door ons aangehaalde argumenten. Wij zijn van mening, dat men geen heldendaden behoeft te hebben verricht, geen groot geleerde behoeft te zijn, om geëerd te worden door het nageslacht. Ook in het kleine kan men groot zijn! Wij willen in, wijlen de Heer L. Weerman, eren, de nagedachtenis aan de eerlijke, solide, nuchtere Drentse arbeider, die vader van een vrij groot gezin, met een klein inkomen, door z'n levenswandel en –houding aan een ieder ten voorbeeld kan gesteld worden.' Op 7 juli van dat jaar is er antwoord. Het college zal zich omtrent de bestaande benaming van meerdere straten in Noordbarge beraden, wanneer het uitbreidingsplan (gebied tussen Achter het Kanaal en de Bargerkampenweg) geheel gereed is. Ook uw verzoek wordt dan weer onder ogen gezien. Het is noch tot een uitbreidingsplan noch tot een naamswijziging in dit deel van Noordbarge gekomen.

Henk Jeurink

Heeft U gegevens over families en boerderijen of wilt U aandacht voor bijzondere families en omstandigheden en boerderijen laat het ons weten en help ons bij het vastleggen van de historie van Noordbarge.

U kunt donateur worden en daarmee de werkzaamheden van de Historische Commissie ondersteunen.
De bijdrage bedraagt € 10.- per jaar, meer mag ook, U ontvangt daarvoor vervolgens het programma van de Historische Commissie en onze Nieuwsbrief.
U wordt donateur door het overmaken van Uw bijdrage op rekeningnummer 502842180 van Plaatselijk Belang Noordbarge onder vermelding van ‘Donateur HC, naam, adres en woonplaats’.

Harrie Gerrits Henk Jeurink
Voorzitter Historische Commissie Secretaris