activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2016
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info
  1. Bestuur
  2. Agenda
  3. Noaberpaot
  4. Jaarvergadering
  5. Jaarverslag secretaris
  6. Siebrands brug
  7. Eindevaluatie project duofiets
  8. Heeft u een klacht?
  9. verslag HC

Bestuur

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2015-2016
www.noordbarge.info
Bankrekening NL85ABNA0502842180
Voorheen giro 50.28.42.180
Het bestuur wil graag het ledenbestand digitaliseren:
Stuur een e-mail aan Janneke Luikens met je naam en e-mail adres.

Bankrekening NL85ABNA0502842180
2015-2016 2016-2017
Voorzitter Onno te Nuyl Vacature
Hogewandweg 2
tenuyl@wxs.nl
0591 616024
Secretaris tot 6 juli 2016 Vacature
Piet Rabouw
Penningmeester te benoemen
Evelien van Eken Evelien van Eken
Achter het Kanaal 18
info@vanekenadministratie.nl
0591 632449
Leden tot 6 juli 2016 Vacature
Roelina Zeilstra
Janneke Luikens Janneke Luikens
Stroetweg 5
jannekeluikens@gmail.com
06 22504856
Sisca Boonstra Sisca Boonstra
Zuideind 11
sisca.boonstra.ike@home.nl
0591 633467
Vacature Vacature

-

Voorwoord
WELKOM AAN ALLE INWONERS VAN NOORDBARGE !

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en onze jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen of elkaar de les lezen. De Noordbargers doen graag mee met activiteiten om met elkaar ons Noordbarge levendig te houden.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner (Erkende Overleg Partner EOP) met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Meer dan een jaar is bekend bij alle leden van onze vereniging dat het bestuur moet worden uitgebreid naar ten minste 7 bestuursleden. In de laatste nieuwsbrief is wederom een oproep gedaan en er is gesproken met veel inwoners tijdens al onze activiteiten. Tot het einde van het afgelopen verenigingsjaar, 30 september 2016, heeft niemand zich gemeld als kandidaat bestuurslid.

Als bestuur kunnen wij jullie dan ook geen voordracht doen voor nieuwe leden in het bestuur van onze vereniging, het is heel jammer dat deze situatie ontstaat. Vanaf 1 oktober bestaat het bestuur in feite nog uit twee personen, Janneke Luikens en Sisca Boonstra.

Veel activiteiten worden georganiseerd door aparte groepen, Oud papier ophalen, Historische Commissie, Stoetbakken Commissie, Carbidschieten, Fietsen, Zangkoor, etc hulde aan ieder die zich inzet en meedoet. Ons dorp staat er goed voor en dat moet zo blijven.

Waarde Noordbargers, wie doet er mee in het overkoepelende bestuur? Zoveel tijd vraagt het ook weer niet, we moeten het wel met elkaar doen! Laat je horen! Het is leuk in het bestuur, nuttig en leerzaam, boeiend en geeft veel voldoening als bijdrage!

Laat wat van je horen bij de bestuursleden, stel je kandidaat, doe gewoon mee. Aanmelden kan tot in de bestuursvergadering op 18 november. Daar bespreken we de situatie.

Wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt u allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 18 november 2016 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

Agenda
op vrijdag 18 november 2016.
Aanvang 19.30 uur.
In het Terra aan de Huizingsbrinkweg.
- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 20 november 2015, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag 2015 – 2016, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2015 – 2016, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuurssamenstelling:
Te benoemen: Evelien van Eken in functie penningmeester met terugwerkende kracht tot inschrijving KvK
Afgetreden zijn: Piet Rabouw per 6 juli 2016 als secretaris
Roelina Zeilstra per 6 juli 2016 als lid
Aftredend is: Onno te Nuyl per 30 september 2016
Het bestuur stelt voor als lid te benoemen: Er hebben zich tot 30 september geen kandidaten gemeld voor een functie in het bestuur van de vereniging
- Pauze
- Programma: Evaluatie en toekomstige verkeersmaatregelen in en rond Noordbarge
- Sluiting om ongeveer 22.30 uur

verslag  jaarvergadering 2015
lees het verslag hier

Jaarverslag van de secretaris 2015-2016

Tijdens de jaarvergadering is alleen Siska Boonstra door de leden gekozen tot lid van het bestuur. Statutair voldeed de vereniging niet aan het minimum van zeven bestuursleden.

We hebben Evelien van Eken begin 2016 bereid gevonden tot het bestuur toe te treden en de functie van penningmeester te gaan vervullen. De overdracht van Annemarie Zieck naar Evelien heeft plaatsgevonden en e.e.a. is bij de KvK en de ABNAMRO bank geregeld.

Voor ondersteuning van het bestuur hebben we Carolien Zwarts bereid gevonden het dossier Ermerweg te gaan behartigen; Voor het dossier voor strooiroutes en het maaien hebben we Jantje Jonkers bereid gevonden en voor het dossier van de WMO, Domotica, het overleg met Sedna en duofietsen hebben we Klaas van der Meulen bereid gevonden. Inmiddels heeft Elgar Feddema zich opgeworpen de belangen van de Noordbargerstraat te dienen en Marianne Meijer de belangen van de ondernemers in Noordbarge cq bij de Ermerweg te vertegenwoordigen. Oud papier: Hilde Meringa wil er mee stoppen. Haye Witteveen (Huizingsbrinkweg) wil die activiteit overnemen.

Het bestuur

Het bestuur heeft zesmaal vergaderd. Bij enkele bijeenkomsten zijn anderen aanwezig geweest van zowel de gemeente Emmen als groepen belanghebbenden uit Noordbarge. Tevens hebben bestuursleden bijeenkomsten bijgewoond die werden georganiseerd voor de EOP’s.

Activiteiten
Na de jaarvergadering zijn in Noordbarge onder andere georganiseerd het carbidschieten, de Nieuwjaarsbijeenkomst, de toneeluitvoering van Toneelgroep Noordbarge, het neut schieten, de Stoetbakkendagen en de fietstocht. Er zijn nieuwsbrieven verschenen, het Stoetbakken programma is bezorgd en de Naoberpraot is verschenen. Veel Noordbargers hebben bijgedragen aan het ophalen van oud papier, het zangkoor Noordbarge heeft met enthousiasme gerepeteerd en is opgetreden. Alle organisatoren verdienen een dikke pluim, chapeau voor jullie inzet en de deelnemers verdienen niet minder. Met elkaar was het een succesvol jaar. Hartelijk dank voor inzet en meedoen.

Carbidschieten
Een groep jonge leden heeft wederom het initiatief genomen om op 31 december te gaan carbidschieten. Het bestuur heeft dat ondersteund. Deze actie is zogenaamd ‘meldingsplichtig’ bij de gemeente. Dat is door de initiatiefnemers gedaan. Een inwoner van Noordbarge, die demonstratief geen lid is van onze vereniging, is naar de rechter gestapt in Groningen. Die vond op 30 december dat het carbidschieten plaats mocht vinden. De klager nam hier geen genoegen mee. Uiteindelijk heeft de voorzieningenrechter op 31 december zich uitgesproken waardoor het, mede door inbreng van burgemeester Bijl, alsnog door kon gaan.
Dit voorjaar (2016) heeft de ambtenaar voor handhaving bij de gemeente Emmen in het openbaar al aangekondigd dat bij het carbidschieten op 31 december 2016 er na een eerste klacht gehandhaafd zal gaan worden. We zijn benieuwd. In de raad van Emmen wordt eind oktober de nieuwe APV vastgesteld met betrekking tot het carbidschieten in Emmen.

Windmolens N34
Het bestuur heeft hiervan kennisgenomen, maar het bleek dat dit onderwerp niet echt leeft in Noordbarge. De voorzitter heeft op eigen titel alle relevante bijeenkomsten in dit dossier bezocht en bij de gemeenteraad ingesproken. Begin 2016 hebben een aantal leden woonachtig aan de Bargerkampenweg en Achter het Kanaal inspraakavonden bijgewoond. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten dat er 7 molens geplaatst dienen te worden met een tiphoogte
van 149 m.

Parkeerplaatsen Schapenveenweg
De (vorige) gemeenteraad had besloten voor de opening van de nieuwe dierentuin, op de Noordbargeres, ten minste 1000 parkeerplaatsen aan te leggen. Eind januari 2016 kwam wethouder Van der Weide ons vertellen dat de gemeente deze toezegging was vergeten en dat er nu direct 1000 parkeerplaatsen langs de Schapenveenweg moesten komen. Wat wij daarvan vonden? Het bestuur heeft zich toen op het standpunt gesteld dat, als dit moet (we kunnen het niet tegenhouden) wij niet willen dat de (met 1500 P zuid) 2.500 auto’s aan het eind van de middag allemaal over de Ermerweg door Noordbarge vertrekken. De wethouder van parkeren wist niets van de afspraken die Noordbarge had gemaakt met wethouder Wilms van verkeer over het verkeersluw maken van Noordbarge. Om dit te voorkomen zou de knip in de Ermerweg een oplossing kunnen bieden.

Verkeersluw Noordbarge
De provincie Drenthe en de gemeente Emmen willen de aansluiting van de Rondweg op de N34 wijzigen. In het voorjaar van 2015 zijn hierover in werkbijeenkomsten plannen gepresenteerd waaraan het bestuur heeft deelgenomen cq bijgedragen. Volgens een model van deskundigen zouden deze wijzigingen (toen was sprake van uitvoering voor 2020) leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen op de Ermerweg van ca 6.000 tot 11.000 per dag. Het bestuur had en heeft het standpunt dat dit onacceptabel is. Deskundigen zagen maar één oplossing en dat is een knip in de Ermerweg. Zie ook hetgeen is verteld op de jaarvergadering in 2015.

Barrier op de Rondweg
Om de Ermerweg te ontlasten en het verkeer af te gaan wikkelen volgens het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) en de bezoekers voor Wildlands over de Rondweg en Hondsrugweg te leiden heeft de gemeente het bijna onmogelijk gemaakt om vanaf de N34 uit zuidelijke richting de Ermerweg te kiezen om Emmen Centrum te bereiken. Deze barrier blijft staan tot de reconstructie van de Klinkmolenbrug is gerealiseerd, nu vermoedelijk in 2018.

Proef met de knip
Alle ontwikkelingen hebben geleid, na overleg met het bestuur en belanghebbenden, tot de situatie dat de gemeente een proef van 4 maanden heeft uitgevoerd met de knip in de Ermerweg. Voor, tijdens en na deze vier maanden zijn op meerdere plaatsen tellingen uitgevoerd van het aantal verkeersbewegingen. Eind september 2016 was e.e.a. nog niet gereed. In grote lijnen blijkt dat tijdens de proefperiode het aantal auto’s over de Ermerweg ongeveer is gehalveerd tot ruim 3.000 (i.p.v. de 6.000 uit de nulmeting en de verwachtte 11.000 uit he eerder genoemde model), maar dat al deze auto’s wel door de Noodbargerstraat rijden, hetgeen voor deze straat een ruime verdrievoudiging is van het aantal auto’s, en extreem meer bussen en vrachtauto’s.

Overleg voor de toekomstige afwikkeling van verkeer rond en in Noordbarge
Belanghebbenden van de Noordbargerstraat, de Ermerweg en ondernemers hebben aan het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge gevraagd hen te helpen in de contacten met de gemeente en het organiseren van overleg. Het bestuur heeft dit gedaan omdat het gewicht van het algemeen belang voor heel Noordbarge zwaarder is dan het individueel belang. Overleggen onder leiding van de voorzitter hebben plaatsgevonden met ambtenaren en de wethouder. Op eigen gelegenheid hebben een aantal bewoners van de Ermerweg een brief rondgezonden in een deel van Noordbarge. De bewoners van de Noordbargerstraat hebben op eigen gelegenheid een handtekeningen actie gehouden in geheel Noordbarge en onder niet-Noordbargers. Individuele Noordbargers hebben brieven geschreven aan het gemeentebestuur. De voorzitter heeft journalisten te woord gestaan als deze daarom vroegen. Belanghebbenden hebben meerdere malen ingesproken bij de raadscommissie waarin ze hun eigen belang voorop stelden. Medio september heeft het bestuur van Plaatselijk Belang aan de raad gevraagd op dat moment geen bemoeienis te nemen of besluiten te nemen in dit dossier en Noordbarge de gelegenheid te geven om zelf voorstellen te ontwikkelen. Op 13 september hebben afgevaardigden van alle belanghebbenden voor het eerst gezamenlijk vergaderd onder leiding van de voorzitter. In het verslag van die bijeenkomst is vastgelegd en geaccordeerd dat het gaat om: Het geringste aantal verkeersbewegingen door Noordbarge; en het geringste aantal bewoners dat daarmee wordt geconfronteerd. Tevens is afgesproken: Het aanleggen van de knip is slechts het uiterste middel waarbij rekening moet worden gehouden met alle belanghebbenden.

Alle aanwezigen hebben toen geconcludeerd: We gaan met elkaar in overleg om verkeersmaatregelen te bedenken rond Emmen en op de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Ermerweg voor een verdere verlaging met zo mogelijk 2.900 voertuigbewegingen, rekening houdend met de reconstructie bij de Klinkmolenbrug en het effect daarvan. De gemeente biedt aan om te onderzoeken of een nieuw, specifiek voor Noordbarge op te stellen verkeersmodel kan helpen bij het beoordelen van eventuele nieuwe voorstellen. Er is immers nu meer feitelijke kennis beschikbaar dan begin 2015.

Eind september en eind oktober heeft dit gezamenlijk overleg vervolgen gehad onder leiding van medewerkers van de gemeente. Hierin zijn voorstellen ter tafel gebracht en vervolgens is de realiseerbaarheid besproken in samenhang met de beoogde effecten.
Na de jaarvergadering wordt dit gezamenlijk overleg voortgezet.
Aftreden bestuursleden
In de zomer 2016 zijn de bestuursleden Roelina Zeilstra en Piet Rabouw per direct uit het bestuur getreden omdat ze zich niet konden vinden in het overleg dat de gemeente voerde met de belanghebbenden van de Noordbargerstraat.
Evaluatie Ermerweg Noordbargerstraat en toekomstige ontwikkelingen
Voor de jaarvergadering op 18 november 2016 is dit geagendeerd.
Onno te Nuyl
Oktober 2016

Opknapbeurt Siebrandsbrug

Het was medio juli 2013 toen er een uitnodiging bij mij in de bus viel om de feestelijkheden bij te wonen rond de opknapbeurt van het Oranjekanaal. Het feest zou grotesk gevierd worden compleet met lunch, hapje en een drankje, zo gaat dat tegenwoordig als je achterstallig onderhoudt op een dure manier wilt oplossen. Kosten van het gehele project van de opknapbeurt een dikke 2 miljoen euro. De dag was daar en de genodigden reden met vlag en wimpel langs het Oranjekanaal en de Siebrandsbrug. Ik had, om aandacht te vragen voor de slechte toestand van de brug, pamfletten opgehangen met de tekst “ hier geen feest voordat de schilder is geweest “ . Weinigen die er aandacht aan schonken de Bobo's hadden het te druk met elkaar hoe prachtig alles wel niet was geworden. Het zinde me niet, onze Siebrandsbrug zag er triest en smerig uit. Als je zo toeristen wilt ontvangen die via een knooppunten route Emmen per fiets binnenkomen en via deze brug het centrum bereiken dan schaam je je rot. Tijd voor actie, dus de politiek verantwoordelijken voor dit achterstallig onderhoudt benaderd en de publiciteit gezocht wat resulteerde in een groot stuk in het dagblad compleet met foto. En nu maar hopen op resultaat. Helaas, de enige reactie vanuit de gemeente was, de brug heeft geen prioriteit en er is geen geld beschikbaar. De moed zakt je in de schoenen, dan maar wachten op het volgende goede moment. Enige weken terug staat er in het dagblad een artikel van de gemeente Emmen dat er 150.000 euro beschikbaar is voor verpaupering en achterstallig onderhoudt in buurten en wijken. Je kon digitaal een aanvraagformulier invullen om kans te maken op een deel van het geld. De broek zakte mij af, het zal toch niet waar zijn dat de gemeente de Siebrandsbrug laat verloederen en men via een subsidie aanvraag moet proberen om de zaak netjes te maken. Ik ben weer in de pen geklommen en dit keer een brief geschreven aan de verantwoordelijk wethouder Van der Weide. De tekst van de brief wees er op dat het nooit de bedoeling mag zijn om op deze manier achterstallig onderhoudt te plegen, gemeente doe gewoon je plicht en knap de Siebrandsbrug op. Het werd enige dagen stil, plots viel er een brief op de mat .
De wethouder zou de brief bespreken in het managementoverleg en de uitkomst zou mij worden toegezonden. Wat schets mijn grote verbazing, veertien dagen later weer een brief met de mededeling dat de Siebrandsbrug wordt geschilderd en dat de voorbereidende werkzaamheden reeds zijn begonnen. Jawel hoor, buurtsupport was reeds begonnen met het schoonspuiten en het snoeien van het groen. Onze Siebrandsbrug ziet er straks weer uit om trots op te zijn.
Met dank aan wethouder Van der Weide voor de zeer snelle afhandeling. O ja, was ik bijna vergeten, we hebben voor de zekerheid toch maar een subsidieaanvraag ingediend maar die kan nu in de prullenbak.


Jan de Vin

Eindevaluatie duofiets

In de vorige Naoberproat kon u iets lezen over de voorbereiding van het project Duofiets. Kern van het project: vrijwilligers rijden met mensen die wat minder mobiel zijn een leuk tochtje op een duofiets en dat met enige regelmaat, bijvoorbeeld eens per drie of vier weken.
Wat eraan voorafging: op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge in november 2015 kondigde voorzitter Onno te Nuyl aan dat er ruimte was voor leuke dingen voor Noordbargers. Ik dacht gelijk aan een duofietsproject. In mijn vorige woonplaats Sleen is een stichting die zeven van dit soort fietsen onder haar hoede heeft; in Sleen zelf rijden er maar liefst drie.
De volgende stap was het formeren van een werkgroep en een plan opschrijven dat aan Plaatselijk Belang is voorgelegd. Plaatselijk Belang ging akkoord. Bij de gemeente hadden we alvast subsidie aangevraagd. Enkele werkgroep leden hebben op Stoetbakkendag een in Sleen geleende duofiets gepresenteerd, proefritjes met belangstellenden gemaakt en informatie verstrekt aan wie meer wilde weten. Dat leverde drie deelnemers en zes vrijwilligers op. Een aardig begin maar niet voldoende om zelf een fiets aan te schaffen.
Inmiddels had de gemeente een subsidie voor een duofiets toegezegd. Hoewel er nog te weinig deelnemers waren zijn we toch maar begonnen te rijden met een fiets die we leenden van Holdert. Misschien, zo was ons idee, dat gaandeweg meer deelnemers zich zouden aanmelden wanneer ze door de straten in Noordbarge er één zagen rijden of van het project hoorden. Dat is vooralsnog niet gebeurd en daarom blazen we het project (voorlopig) af. Het goede nieuws is dat de vrijwilligers zich bereid hebben verklaard om te blijven rijden met de aangemelde deelnemers. Dus, al hebben we nu niet zelf een eigen duofiets, toch is er in Noordbarge een bescheiden start gemaakt met het duofietsen. Mochten zich in de toekomst toch een aanzienlijk aantal mensen voor de duofiets melden, dan pakken we de draad direct weer op.

Klaas van der Meulen (klaas.meulen@gmail.com),
Mede namens de werkgroep leden Annie Boels, Harmannus Euving, Thea te Nuyl en Ireen Waalkens

Heeft u een klacht?

Heeft u een melding of vraag aan de gemeente over de openbare ruimte, zoals over uw straat, het plantsoen bij u in de buurt, speelvoorzieningen, openbaar groen, verkeerslichten, parkeerautomaten, vervuiling openbare wegen, bruggen en tunnels, graffiti en gladheid-bestrijding. Dan kunt u uw vraag of melding kwijt bij de gemeente Emmen. Ook voor aanhoudende overlast, zoals drugsgebruik, dealen, lastige buren of (hang)jongeren kunt u contact opnemen, zelfs als u overlast heeft van dieren die in de vrije natuur leven.
Bel dan de gemeente Emmen nummer 14 0591 of via www.emmen.nl

Storingen:
• Storingen openbaar gebied grijs en groen 14 0591
• Storingen gas en elektriciteit gasenstroomstoringen.nl 0800 - 9009
• Storingen televisie, radio, internet, telefoon uw eigen provider
• Storingen watervoorziening wmd.nl/water-thuis/storingen 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging areareiniging.nl 0591-571080

Direct hulp nodig?
Ondervindt u acute overlast waarbij u direct hulp nodig heeft, dan kunt u de politie bellen, telefoonnummer: (0900) 8844.

Blad in de herfst
De herfst is weer begonnen en op diverse plaatsen begint het blad van de bomen te vallen. De gemeente Emmen wil net als u het gemeenteblad opruimen.

EMCO is in Noordbarge verantwoordelijk voor het opruimen van het blad. Wekelijks komt EMCO vegen en opruimen. Het blad kunt u in het openbaar gebied vegen. Dit mag in de berm of in het gemeente gazon. Ook mag het blad in de groene container. Daarnaast is het mogelijk om onbeperkt tuinafval (waaronder blad) kosteloos naar de Milieustraat van Area Reiniging te brengen.

Verslag HC

Het jaar 2016 is al weer grotendeels verleden tijd. Ook dit jaar is de Historische Commissie druk bezig met het schrijven van het boek. Daar komt nog steeds veel bij kijken. Gelukkig werkt iedereen enthousiast mee. We hebben veel mooie verhalen en ook prachtige foto's ontvangen. De laatste jaren worden er veel boeken over de historie geschreven. Dat zal ongetwijfeld met de vergrijzing te maken hebben. Geschiedenis begint populaire trekken te vertonen. Alles moet snel en flitsend zijn. Het mooie stadsplein ligt er net een jaar. Sinds kort 'siert' een foto van dat plein het jongste boek over de historie van onze gemeente.
In de afgelopen periode heeft de HC Noordbarge vier nieuwsbrieven uitgebracht. Het aantal donateurs bleef op 141 steken. Het afgelopen jaar bleef het aantal nieuwkomers het aantal vertrekkende donateurs met zes de baas. De Historische Commissie kan zeker nog nieuwe donateurs gebruiken. Misschien zijn er nog lezers die voor 10 euro per jaar donateur willen worden. (graag opgeven bij Geesje Gerrits)
Op zaterdag 9 oktober 2016 werd onze jaarlijks terugkerende inloop dag gehouden. Dit jaar stond de Baxhoek en 't Loo op het programma. De PowerPointpresentatie had de titel "Strunen deur de Baxhoek en 't Loo". Maar liefst 100 deelnemers hebben we begroet. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de onderlinge band die nog altijd bestaat en vooral bestond tussen de bewoners van dit dorpsdeel. Vanaf het begin zat de stemming er prima in en dat is tot ver in de middag zo gebleven. De hele dag was er belangstelling voor de meegebrachte en aangeboden foto's van de commissie. Anno van Dijken heeft de meegebrachte foto's gescand. De inbreng was deze keer 36 bestanden. Ook de kleine tentoonstelling van pentekeningen en schilderijen van Henk Jeurink (1912-2000) over Noordbarge viel goed in de smaak. Waardering was er ook voor het schilderij van de oude melkfabriek. Men was erg ingenomen met de presentatie. Van deze presentatie worden de laatste jaren boekwerkjes gedrukt. Daarin treft u zowel de foto's als de tekst aan. Deze boekwerkjes zijn tegen kostprijs (€ 10,00) verkrijgbaar bij Geesje Gerrits. De dag werd met muziek en zang afgesloten. Vooral de medewerking van Jan de Vin (zang/presentatie) en Koos Salomons (accordeon) zorgde voor extra sfeer. Ook de dames van de catering Aaltje Uneken, Annie Boels, Lien Harms en Lientje Weggemans hebben enorm bijgedragen aan het welslagen van deze dag.
Het boek, zucht… Wat valt er veel over Noordbarge te vertellen. De commissie bestaat momenteel uit Geesje Gerrits, Cora Zuring, Ab Engbers, Pieter Albers, Hendrik Garming, Harrie Gerrits en Henk Jeurink. Bij het schrijven krijgen we hulp van Jantje Janssens en Jan de Vin. Maar ook tijdens activiteiten, zoals bij het Stoetbakken en de Inloopdagen, kunnen we altijd een beroep doen op vrijwilligers. Zonder hen zouden we dit betekenisvolle werk voor de historie van Noordbarge niet kunnen volbrengen.
Henk Jeurink, secretaris.


Terug