activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2015
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info
 1. Bestuur
 2. Voorwoord
 3. Agenda
 4. Jaarvergadering
 5. Jaarverslag secretaris
 6. HC Jaaroverzicht
 7. oud papier
 8. Contributie 2016
 9. inloop Ten Cate
 10. carbid schieten
 11. Nieuwjaarsbijeenkomst
 12. Dorpenvoetbal
 13. Toneeluitvoering ‘Hoe Jannegie, Jan wordt’ 19 maart 2016

Bestuur

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2014-2015
www.noordbarge.info
Bankrekening NL85ABNA0502842180
Voorheen giro 50.28.42.180
Het bestuur wil graag het ledenbestand digitaliseren:
Stuur een e-mail aan Janneke Luikens met je naam en e-mail adres.

VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tenuyl@planet.nl 
tel. 616924

SECRETARIS
Piet Rabouw
Mussenveld 62,
7827 AD Emmen
p.rabouw@hotmail.nl  
tel. 616626


LEDEN

tel. 612994
Wea Nijhoff
Huizingsbrinkweg 41
wea_nijhoff@hotmail.com 


Roelina Zeilstra
Ermerweg 82
Roelina66@hotmail.com
tel. 0630372517

Janneke Luikens
Stroetweg 5
jannekeluikens@gmail.com
tel. 610460

Voorwoord
WELKOM AAN ALLE INWONERS VAN NOORDBARGE !

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en onze jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen of de les lezen. De Noordbargers doen graag mee met activiteiten om met elkaar ons Noordbarge levendig te houden.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Hoe gaan we verder? Ja, in Noordbarge! Jullie Vereniging Plaatselijk Belang Noordbarge.
Het bestuur is wel heel klein geworden. Wea vertrekt na zes jaar uit het bestuur. Ciska Boonstra wil haar opvolgen, heel fijn. Als voorzitter begin ik aan mijn laatste jaar. Hilde Meringa zoekt opvolging voor het ‘oud papier’. Veel activiteiten worden georganiseerd door aparte groepen, Oud papier ophalen, Historische Commissie, Stoetbakken Commissie, Carbidschieten, Fietsen, Zangkoor, etc hulde aan ieder die zich inzet en meedoet. Ons dorp staat er goed voor en dat moet zo blijven.


Waarde Noordbargers, wie doet er mee in het overkoepelende bestuur? Zoveel tijd vraagt het ook weer niet, we moeten het wel met elkaar doen! Laat je horen! Het is leuk in het bestuur, nuttig en leerzaam, boeiend en geeft veel voldoening als bijdrage!

Wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt u allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 20 november 2015 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

Agenda
AAGENDA JAARVERGADERING NOORDBARGE
op vrijdag 20 november 2015.
Aanvang 19.30 uur.
In het Terra aan de Huizingsbrinkweg.
- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 21 november 2014, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2014 – 2015, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2014 – 2015, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Wea Nijhoff
Het bestuur stelt voor als lid te benoemen: Ciska Boonstra, wonend Zuideind
- Pauze 20.30 tot 21.00 uur
- Programma: Noordbarge van eigen grond!
- Sluiting om ongeveer 22.30 uur

 

verslag  jaarvergadering 2014
lees het verslag hier

Jaarverslag van de secretaris 2014-2015

Het Bestuur van Plaatselijk Belang vergaderde 6x per jaar, evenveel als in voorgaande jaren. Daarnaast is het voltallige bestuur aanwezig geweest bij twee werkbijeenkomsten met gemeente en provincie aangaande het verkeersluw maken van de Ermerweg. Daarnaast heeft het bestuur een gesprek gehad met de wethouders Wilms en Van der Weide m.b.t. de geplande aanleg van 1000 parkeerplaatsen aan de Schapenveenweg. PBNB heeft zich sterk gemaakt om de hiermee verband houdende verkeerstromen buiten Noordbarge om te laten lopen.

De zaken die in de gemeente Emmen spelen worden op de bestuursvergaderingen besproken, omdat plaatselijk belang Noordbarge een EOP is. (Erkend Overleg Partner).
De gemeente betrekt het Bestuur bij zaken die in Emmen spelen waarbij wij proberen in de overleg bijeenkomsten de belangen van de Noordbargers te behartigen.

Tijdens de bestuursvergaderingen komen allerlei aan de orde, zoals bv “Platform windkracht 3” (de plannen die er zijn om windmolens in Emmen te gaan plaatsen)
Ook Emmen revisited: voor Noordbarge speelt nog steeds het verbeteren van het overleg met de gemeente. Het parkeerprobleem bij de school aan de Stroetweg is inmiddels opgelost, er zijn extra parkeerplaatsen aangelegd en langs de Huizingbrinkweg zijn grasstenen aangebracht.

De toneelgroep Noordbarge heeft in TERRA opgetreden waarbij de opkomst hoog was. Er waren ca. 100 Noordbargers aanwezig naast het bestuur.

Er was vorig jaar discussie gaande met de gemeente aangaande de EOP grenzen, deze is inmiddels afgerond: De Noordbargerstraat ten oosten van de Hondsrugweg valt niet meer onder de EOP Noordbarge, maar behoort wel tot het dorp Noordbarge.

Op 30 April heeft de burgemeester een werkbezoek gebracht aan Noordbarge waarbij wederom de perikelen m.b.t. Ermerweg aan de orde zijn gekomen.

Verder bereiden we de jaarlijks teugkerende activiteiten voor. Dat begint met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari waar ca 40 Noordbargers aanwezig waren. Ook het Neuties schiet’n met Pasen bij de boerderij was geslaagd en gezellig.
En in juni de Stoetbakkendag.
De opkomst bij de Stoetbakkendag was evenals in 2014 erg hoog. Met grote dank aan de zeer actieve stoetbakken commissie die er voor gezorgd heeft dat de Stoetbakkendag ook dit jaar weer een doorslaand succes was. Ook het weer hielp weer mee tijdens deze 32e editie.
Tenslotte de jaarvergadering in november waar 60 leden aanwezig waren.

De overige activiteiten in Noordbarge worden door andere vrijwilligers gedaan zoals het zangkoor, fietscommissie, de klaverjasclub die inmiddels weer wat nieuw “bloed’ heeft, de historische commissie die overigens erg actief is en de organisatie van de motortoertocht in september.
Al met al kunnen we weer terugkijken op een goed 2014-2015!

Piet Rabouw, secretaris

Verslag HC

HC Noordbarge
Elk jaar wordt de historische commissie gevraagd om een terugblik te verzorgen over het afgelopen verenigingsjaar. Aan die uitnodiging werken we graag mee. Het verenigingsjaar liep in het verleden van oktober tot oktober. We zijn overgegaan naar het kalenderjaar. Het afgelopen verenigingsjaar beslaat nu het laatste kwartaal van 2014 en het jaar 2015. Momenteel hebben we 135 donateurs.
Op zaterdag 11 oktober 2014 werd de jaarlijks terugkerende inloopdag gehouden. Deze keer stond een deel van de Noordbargerstraat-Oude Zuidbargerstraat-Middenstraat op het programma. De powerpointpresentatie had de titel "Zeulen deur 't darp". Met een deelname van ruim tachtig deelnemers was de commissie erg tevreden. Er werden weer vele herinneringen opgehaald en oude contacten hersteld. De nazaten van meester Bosch werden met de huidige bewoners Jan en Geesje Boer op portret gezet.
Dit jaar op 10 oktober werd een ontbrekende stukje van de Noordbargerstraat tussen de Stortweg en het kerkpad onder de loep genomen, met als een van de hoogtepunten de powerpointpresentatie ‘Rond de Cloeckshof’. Ook dit keer waren er ruim tachtig belangstellenden. In het oog springende onderwerpen tijdens de presentatie waren de historische achtergronden van de voormalige en huidige 'Cloeckshof' en de vele muntvondsten in die omgeving. Voor wat betreft de omvang vielen de families Kiers en Jeuring op. Een van de Jeurings maakte de opmerking waar het toch aan lag dat er zoveel Jeurings zijn. Hij werd op zijn wenken bediend door een vrouwelijke nazaat van deze familie. "Dat komt omdat Jeurings zo hitsig bint!" Daarmee hebben we het gehele dorp in acht jaar via deze formule behandeld. Welk onderwerp we in 2016 bij de kop gaan nemen, kunnen we momenteel nog niet zeggen.
Een ding is zeker, het wordt een dik boek. Wat valt er veel over Noordbarge te vertellen en dat moet dan ook nog allemaal worden uitgezocht en uitgeschreven. De commissie bestaat momenteel uit Geesje Gerrits, Cora Zuring, Pieter Albers, Hendrik Garming, Harrie Gerrits en Henk Jeurink. Onlangs is Ab Engbers tot de commissie toegetreden. Bij het schrijven krijgen we hulp van Jantje Janssens en Jan de Vin. Maar ook tijdens activiteiten, zoals bij het Stoetbakken en de Inloopdagen, kunnen we een beroep doen op veel vrijwilligers. Zonder hen zouden we dit betekenisvolle werk voor de historie van Noordbarge niet kunnen volbrengen.
Henk Jeurink, secretaris.

Carbid schieten
CARBID-SCHIETEN OUDJAARSDAG

Het carbidschieten gaat op 31 december weer plaatsvinden op het veld bij de families Jeuring en Weggemans. Komt allen en geniet van alles dat wordt geboden.

Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 3 januari
Plaatselijk Belang organiseert op de eerste zondagmiddag van het nieuwe jaar een gezellige bijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur. We deden dat altijd in de Boerderij. Helaas is die verbouwd en kan het niet meer daar. Dus houden we de bijeenkomst bij Restaurant Ten Cate. Hiervoor zijn ook alle vrijwilligers van het ophalen van oud papier uitgenodigd en we combineren het met de inloop van de eerste zaterdag van de maand.

Komt allen!!

Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1ste zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.

Soms is er zoveel papier dat het later wordt dan half twaalf, houd hier rekening mee en stop niet halverwege om de laatste dozen aan de achterblijvers over te laten. Hilde heeft de namenlijst met data voor 2016 rondgebracht, noteer je datum!

Organisatie Oud Papier

Hilde Meringa zoekt een opvolger m/v, de werkwijze is bekend, de ophalers zijn bekend, wie komt Hilde helpen bij het organiseren. Laat het even weten en doe het gewoon! AUB.

Contributie 2016

Wij komen binnenkort bij u een nota brengen voor de contributie. Gelieve de contributie per bank/giro over te maken op rekening NL85ABNA0502842180 t.n.v. Plaatselijk Belang Noordbarge met vermelding PB16 en uw naam, straat en huisnummer.

Inloop bij Ten Cate iedere eerste zaterdag van de maand

Iedere eerste zaterdag van de maand (na het papierophalen, maar ook in augustus) is er een inloop bij Ten Cate voor alle Noordbargers. Dan is er gelegenheid van 17.00 tot 19.00 uur om met elkaar de laatste nieuwtjes te bespreken. Opgave is niet nodig, kom gewoon voor deze gezellige en ontspannen ontmoeting met Noordbargers.

Dorpenvoetbal 2015
Hindernissen en obstakels staan team Noordbarge niet in de weg
Het team van Noordbarge reisde op de vroege zondagochtend van 21 juni volledig in stijl af richting Den Hool. Op zichzelf staand niet bijzonder maar er was toch wat speciaals. De technische staf van Noordbarge eiste het aftreden van de zittende coach. Het roer moest na de tegenvallende resultaten van vorig jaar volledig om. Er was nog iets merkwaardigs, de ontslagen trainer was opgenomen in de wedstijdselectie van de nieuwe coach.
Er werd een coach van buitenaf aangetrokken. Zijn naam hoort thuis in het rijtje van Rinus Michels, Josep Guardiola en Louis van Gaal. De verwachtingen van de coach waren dan ook groot. In de media werd er gesproken over een revolutie, zou er een nieuw tijdperk voor het team van Noordbarge aanbreken. De grote vraag was of de coach deze verwachtingen waar kon maken.
Na een uitvoerige selectieprocedure had de coach zijn elftal compleet voor het toernooi. De eerste opponent was Noord-Sleen, dit team staat bekend als een jong en creatief elftal. Het team van Noordbarge had moeite om het veldoverwicht om te zetten op het scorebord, kort voor rust wist het team toch te scoren. De tegenstander wist uit een hoekschop toe te slaan, de bal werd ternauwernood van de lijn gehaald, de arbitrage oordeelde anders en kende een doelpunt toe. De tijd begon te dringen en de coach greep in, er werd een extra spits ingezet en het team van Noordbarge wist een doelpunt te forceren.
De volgende poulewedstrijd was uit tegen Achterste Erm, op papier een eenvoudige wedstrijd. Dit bleek ook zo te zijn het team werd met een 0-4 overwinning opzij gezet. Vervolgens werd er gespeeld tegen het ervaren team van Benneveld. Noordbarge wist al vroeg in de wedstrijd te scoren waardoor er ruimtes op het veld ontstonden. Het team van Noordbarge bleef kalm en benutte de ruimte en kwam nogmaals tot scoren. De wedstrijd werd gecontroleerd uit gevoetbald.
Het team was tot dusver niet in de problemen geweest tot de wedstrijd tegen de titelverdediger Loeksham op het programma stond. De spanning was op de gezichten van de spelers aftelezen tijdens de wedstrijdbespreking. De coach kwam met een strijdplan wat de spelers vertrouwen gaf. Dit alles resulteerde in een vroege goal en het team bloeide op en was op dat moment niet te stoppen. De ene naar de andere bal vloog in het doel. Alles klopte die middag het team van Loeksham werd op kinderlijke wijze met 8-0 opzij gezet. Noordbarge was poulewinnaar en geplaatst voor de finale.
De finale werd opgenomen tegen gastdorp Den Hool, dit bracht bij de routiniers nare herinneringen naar boven. Tijdens het thuistoernooi in 2011 werd in de finale met penalty’s verloren van dit team. In de hoofden van de spelers spookte slechts één ding: REVANCHE. Op fabuleuze wijze wist nota bene, de ontslagen trainer, het team van Noordbarge op voorsprong te zetten. Een tweede goal liet niet lang op zich wachten, de wedstrijd was gespeeld.
Na een aantal jaren mag het team van Noordbarge zich eindelijk weer eens kampioen dorpenvoetbal noemen. Gert-Jan Nijhoff

Toneeluitvoering ‘Hoe Jannegie, Jan wordt’ 19 maart 2016

Op zaterdag 19 maart 2016 voert Toneelgroep Noordbarge het stuk uit in Terra aan de Huizingsbrinkweg. Komt allen naar dit bijzondere stuk kijken.
Jannegie Huizing is al op leeftijd maar nog steeds vrijgezel. Zijn ouders denken dat ze maar eens moeten helpen om hem bij een vrouw te krijgen. Als de buurvrouw dat ter ore komt weet zij nog wel een meisje voor hem en ook een vertegenwoordiger kan voor een hupt dametje zorgen. Maar Jannegie wil nergens van weten. Hij houdt alleen maar van zijn duiven!!

Terug