activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2014
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info
 1. Bestuur
 2. Voorwoord
 3. Agenda
 4. Jaarvergadering
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Santa Run
 7. Vrouwenvereniging Noordbarge
 8. Carbid schieten
 9. Oud papier
 10. Zangkoor Noordbarge
 11. Sporten in Noordbarge
 12. Dorpenvoetbal Noordbarge in Erm
 13. Inloopdag HC Noordbarge 2014

Bestuur

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2014-2015
www.noordbarge.info
Bankrekening NL85ABNA0502842180
Voorheen giro 50.28.42.180
Het bestuur wil graag het ledenbestand digitaliseren:
Stuur een e-mail aan Janneke Luikens met je naam en e-mail adres.

VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tenuyl@planet.nl 
tel. 616924

SECRETARIS
Piet Rabouw
Mussenveld 62,
7827 AD Emmen
p.rabouw@hotmail.nl  
tel. 616626


LEDEN

tel. 612994
Wea Nijhoff
Huizingsbrinkweg 41
wea_nijhoff@hotmail.com 


Roelina Zeilstra
Ermerweg 82
Roelina66@hotmail.com
tel. 0630372517

Janneke Luikens
Stroetweg 5
jannekeluikens@gmail.com
tel. 610460

Voorwoord
WELKOM AAN ALLE INWONERS VAN NOORDBARGE !


Hartelijk welkom op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en onze jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen of de les lezen. De Noordbargers doen graag mee met activiteiten om met elkaar ons Noordbarge levendig te houden.

De stelling in de laatste nieuwsbrief heeft tot vele reacties geleid. Iedereen is gelukkig vrij in zijn of haar doen en laten.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge. Bij wet geregeld gaat er nogal wat veranderen, de gemeente verwacht andere inspanningen van haar inwoners, maar dan mogen inwoners ook andere zaken verwachten van de gemeente. Daarover gaat het na de pauze bij de jaarvergadering.

Het afgelopen verenigingsjaar is weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd. Bijzonder was het Stoetbakken voor de 31ste keer met alle festiviteiten daarom heen. Fantastisch! Dank! De voetbalwedstrijd Spanje – Nederland, het verloop en de uitslag zullen lang in het geheugen van velen blijven.

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 21 november 2014 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

Agenda
AGENDA JAARVERGADERING NOORDBARGE
op vrijdag 21 november 2014.
Aanvang 19.30 uur.
In het AOC Terra aan de Huizingsbrinkweg.
- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 15 november 2013, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2013 – 2014, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2013 – 2014, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Henk Hadders
Het bestuur stelt voor als lid te benoemen: wordt bekend gemaakt.
- Pauze 20.30 tot 21.00 uur
- Ontwikkelingen in Noordbarge en Emmen. Aanwezig zullen zijn wethouders
Jan Bos en Bauke Durk Wilms.
Wat staat ons te wachten als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die de gemeente gaat doorvoeren per 1 januari 2015 ?
Wat is het gevolg van de zogenaamde decentralisaties en op welke wijze kunnen inwoners daarop inspelen?
Wat is de stand van zaken mbt het GVVP, zoals twee jaar geleden bij ons besproken?
In het bestuursakkoord is sprake van een heroverweging van de voorgenomen wijziging van de kruising Ermerwerweg – Hondsrugweg, wat is de stand van zaken?
Wat is de reden om een deel van ons gebied, de Noordbargerstraat ten oosten van de Hondsrugweg, af te nemen en op welke wijze gaat u de betreffende Noordbargers daarover informeren en laten inspreken?
Windmolens in (de omgeving van) Noordbarge?
- Sluiting om ongeveer 22.30 uur

Verslag Jaarvergadering
Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge d.d.15 November 2013
Aanwezig: 39 leden

1 Opening en mededelingen
De voorzitter Onno te Nuyl opent de vergadering en stelt de penningmeester en de bestuursleden voor: v.l.n.r. Annemarie Zieck, Roelina Zeilstra, Piet Rabouw, Onno te Nuyl, Janneke Luikens, Wea Nijhof, Henk Hadders en Carolien Zwarts.
Carolien Zwarts is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar, er zijn geen kandidaten om haar op te volgen.
Janneke Luikens is bezig het ledenbestand te digitaliseren en beheren.
Afwezig met kennisgeving: de fam. Hoogeveen en de fam. van der Meulen, de fam. de Jeu, de fam. Meringa, Anno van Dijken, Cora Zuring en Hajo Witteveen. Wethouder Bouke Durk Wilms heeft zich afgemeld en dhr. Manfred Bos (VVD) ook.
Er vindt een agenda wijziging plaats, de financiën komen eerst aan bod.

2 Resultaten 2012-2013
De resultaten van 2012-2013 worden besproken, dit boekjaar is afgesloten met een batig saldo. Er is meer papier opgehaald, helaas brengt het dit jaar minder op. Het Stoetbakken kostte dit jaar minder dan het voorgaande jaar en we hadden een groter feest!
Het ledenbestand is iets toegenomen.

3 Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Lien Harms en Roelof Neutel keuren de financiële verslaglegging goed. Nog een keer chapeau voor Annemarie dat ze dit al jaren op een zeer keurige manier verzorgt!

4 Decharge penningmeester en het bestuur
De ledenvergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge.

5 benoeming kascommissie
Lien Harms treedt af, Wim Boonstra wordt benoemd als haar opvolger. Roelof Neutel blijft aan.

6 Verslag jaarvergadering 2012
Er is vooraf een aanvulling ingebracht door Jan de Vin bij punt 9 Rondvraag:

Jan de Vin krijg bijval van de heer Jan de Vries betreffende het sponsoren.
Het verslag wordt goedgekeurd door de ledenvergadering, met dank aan de secretaris.

7 Jaarverslag van 2013
Het jaarverslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris

8 Bestuursverkiezing
Carolien treedt af en wordt bedankt voor haar inzet.
Ze krijgt een mooie bos bloemen en een prent van oud Noord Barge in een mooie lijst.
Onno: Is er nog iemand in het publiek die in het bestuur wil? Laat hij of zij zich melden vanavond.
Helaas krijgt deze oproep geen respons.

9 Diverse zaken
Het jaarlijks terugkerende bloemetje voor de dames die betrokken zijn bij het oud papier inzamelen, bedankt : Annie Boels en Geesje Gerrits. Hilde Meringa kreeg de bloemen de volgende dag overhandigd.

Het bestuur heeft besloten uit het oogpunt van kosten en milieu aspecten, het ledenbestand zoveel mogelijk te digitaliseren. Derhalve de vraag aan een ieder die dit wil een e-mail naar Janneke Luikens (jannekeluikens@gmail.com) met zijn of haar naam en e-mail adres.
De contributie van het Plaatselijke Belang wordt 1x per jaar middels een nota in de brievenbus aangekondigd. Graag per bank met naam , adres, woonplaats gegevens, want dit vermelden de banken niet in alle gevallen!

In augustus wordt geen papier opgehaald. Als iemand die staat ingedeeld onverhoopt niet kan, wil degene dan z.s.m. zelf een vervanger regelen uit de hem toegezonden lijst met namen., Hou er rekening mee dat er soms meer papier moet worden opgehaald en dat het dan later wordt dan 12.00 uur.

Op zaterdag 21 december 2013 is de eerste SANTA RUN in Emmen, een oproep aan iedereen om mee te doen. Het is een loop voor het goede doel, daarom wordt het inschrijfgeld betaald door Plaatselijk Belang, men kan zelf nog een vrijwillige bijdrage doen.
Graag allen uw aandacht!
Men loopt door het centrum in kerstmannenpak, dat bij inschrijving wordt verstrekt. Het vervoer naar en van het centrum wordt verzorgd door Ten Cate (Rolls Royce) en de Eekwal (paardentram)

Stoetbakken 2014: Gerrit Kiers: vanwege het enorme succes in 2013, blijft de Stoetbakkencommissie (kort SBC) aan. Er is een ledenwijziging, Gert Jan Nijhoff wordt vervangen door Jan Betting. Het evenement wordt weer 2 daags en vindt volgend jaar plaats op 13 en 14 juni 2014.Er zijn 2 nieuwe initiatieven van de SBC, er komt een club van 50 (allemaal mensen die 50 euro doneren en daarmee het Stoetbakkenfeest steunen). En er komt een heuse Stoetbakkenvlag, in 2 afmetingen , 1 voor een vlaggenmast en 1 voor een vlaggenstok aan huis, kosten ongeveer 25 euro. Verder blijven de tent echter volgend jaar met extra podium uitbouw, het horecaplein, de spelletjes en de muziek (Eikens en Warta) en kinderactiviteiten. En er worden weer krentenstoeten besteld!

10 Rondvraag

Wim Boonstra: Graag uw aandacht voor het SIVO festival in Odoorn, ze zoeken gastgezinnen, wie o wie meldt zich aan.
Tevens vraagt Wim, wat er met het geld van Plaatselijk Belang gebeurt, Onno: Het wordt besteed aan bijvoorbeeld goede doelen als de Santa Run , het zangkoor en alle bewonersbijeenkomsten, in het kader van de saamhorigheid. Maar als er nieuwe ideeën zijn, zijn ze altijd welkom!

Jan Uneken: vindt het jammer dat er geen evaluatie van het Stoetbakken is geweest. Gerrit Kiers antwoordt dat dit door de Stoetbakkencommissie zelf is gedaan, maar omdat de SBC aan blijft, de evaluatie volgend jaar zeker weer met iedereen kan plaatsvinden.
Ook vraagt Jan hoe het zit met het AOC Terra, gaan ze naar de hoek Frieslandweg, en komt er nieuw bouw? Onno deelt mee dat dit voorlopig niet het geval is.

Harrie Gerrits: wordt Ermerweg nu echt afgesloten? Onno: Ja, het college B&W heeft een voorstel voor de gemeenteraad: De afslag Ermerweg vanaf de snelweg verdwijnt. De route naar Erm blijft wel intact.

Lien Harms vraagt aandacht voor de Huizingsbrinkweg, er zitten gaten in de bochten. Tevens is er parkeeroverlast bij de vrije school de Stroeten. Dit alles zal in het kader van Emmen Revisited opgepakt worden door Jolanda Lubberts van Emmen Revisited. Zij schuift desgewenst aan bij de vergaderingen van Plaatselijk Belang.

Irene Waalkens, kan het houten beeld van Homme Veenstra, op het brinkje van de Middenstraat, worden onderhouden? Dit zal aan de orde worden gesteld tijdens de volgende vergadering van PB.

Aafke Euving: De beplanting onder de brug is overwoekerd. Onno: dit wordt binnenkort door de leerlingen van het AOC TERRA opgepakt, zoals recent vermeld in de krant.

Gerrit Kiers: sinds wanneer en waarom is er camera toezicht in Noordbarge? Onno weet dit ook niet.

Geert Boels: Siebrandsbrug in erbarmelijke staat, wat kunnen we er aan doen?
Onno: we kunnen en mogen niets, de gemeente is hiervoor verantwoordelijk en alleen zij mogen iets doen.
Verder geen vragen.

Na de pauze een spetterend optreden van Ineke de Jong met haar zelf geschreven Drentse liedies!!

En een indrukwekkende wijnproeverij door Geert Koffeman, hiervoor danken wij hen uitdrukkelijk, het was mede hierdoor weer een geslaagde avond!!!

Jaarverslag van de secretaris 2014
Het Bestuur van Plaatselijk Belang vergaderde 6x per jaar, evenals in 2013. Tijdens deze vergaderingen komen tal van zaken aan de orde, zoals bv “Emmen Revisited”. De zaken die in de gemeente Emmen spelen worden op de bestuursvergaderingen besproken, omdat Plaatselijk Belang Noordbarge een EOP is. (Erkend Overleg Partner)
De gemeente betrekt het Bestuur bij zaken die in Emmen spelen waarbij wij proberen tijdens de bijeenkomsten de belangen van de Noordbargers te behartigen.
Over Emmen Revisited: voor Noordbarge speelt nog steeds het verbeteren van het overleg met de gemeente en de parkeerproblematiek bij de vrije school.

De toneelgroep Noordbarge heeft in AOC Terra opgetreden waarbij de opkomst teleurstellend was. Er waren slechts 42 Noordbargers aanwezig naast het bestuur van Plaatselijk Belang.

Er is momenteel een discussie gaande met de gemeente aangaande de EOP grenzen, het betreft met name de Noordbargerstraat die de gemeente niet meer onder Noordbarge wil laten vallen.

Verder bereiden we de jaarlijks terugkerende activiteiten voor. Dat begint met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari waar 50-60 Noordbargers aanwezig waren, vervolgens het Neuties schiet’n met Pasen met een behoorlijke opkomst.

En in juni de stoetbakkendag.
De opkomst bij de Stoetbakkendag was evenals in 2013 erg hoog. Met grote dank aan de zeer actieve stoetbakken commissie die er voor gezorgd heeft dat de Stoetbakkendag ook dit jaar weer een doorslaand succes was. Ook het weer hielp weer mee tijdens deze 31e editie.

Ook dit jaar zal Noordbarge weer meelopen met de Santa Run.

Tenslotte de jaarvergadering in november.
De overige activiteiten in Noordbarge worden door andere vrijwilligers gedaan zoals het zangkoor, fietscommissie, de klaverjasclub die overigens wel wat nieuw “bloed’ kan gebruiken, de historische commissie die overigens erg actief is en de organisatie van de motortoertocht in September.

Door al deze activiteiten kunnen we gelukkig vaststellen dat de sociale verbondenheid groot blijft bij de Noordbargers.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een goed 2014!

Programma 2014-2015
Zaterdag 20 december 2014 Santa Run
Zondag 4 januari 2015 Nieuwjaarsvisite in de Boerderij
Maandag 6 april 2015 Neuties Schiet’n bij de Boerderij
Vrijdag 10 april 2015 Bevrijding van Noordbarge
Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni Stoetbakken

Santa Run
SANTA RUN in NOORDBARGE en EMMEN zaterdag 20 december 2014
Een nieuw fenomeen voor de tweede maal ook in Emmen en Noordbarge. U kent het vast! Allemaal Kerstmannen en Kerstvrouwen die gezamenlijk lopen en rennen met hun Kerstkinderen voor een goed doel.
Zie: http://emmen.rotarysantarun.nl/ 
Als Noordbarge willen we graag meedoen! Dat kan ieder voor zich. Maar het is aardiger om als Noordbarge te gaan. Vanaf Ten Cate naar het centrum.
Jeanet Hake Scholtens jescholtens@gmail.com  coördineert de deelname uit Noordbarge.
Zaterdagochtend 20 december 2014 kunnen we er gezamenlijk iets moois van maken. Geef je op, meld je aan en doe mee met de Santa Run. Het goede doel is het derde Kerstdagdiner voor deelnemers aan de Voedselbank in Emmen bij Hotel Emmen, Restaurant Ten Cate en Hampshire Hotel.

Vrouwenvereniging Noordbarge
VROUWENVERENIGING NOORDBARGE 55 JAAR
Dit jaar is het 55 jaar geleden, dat in Noordbarge de vrouwenvereniging werd
opgericht. In al die jaren is er veel veranderd binnen de vereniging. Vooral in het
begin ging het om de contacten en het gezellig samen zijn. In die tijd zaten de dames
bij elkaar met hun brei-werkje voor zich, en werd er gezellig samen gepraat. De
avonden worden nu allemaal informatief ingevuld, met meestal een spreker of
spreekster, die met behulp van dia’s of de beamer een bepaald onderwerp toelicht.
En af en toe is er een “doe-avond”. Dat dit soort avonden veel geld kosten zal
iedereen duidelijk zijn, maar door giften en creatief bezig te zijn op de stoetbakdag in
Noordbarge, weten de bestuursleden de contributie laag te houden. Heel lang heeft
het ledental geschommeld rond de 30 dames. Het hoogste aantal is 34 geweest. Er
zijn op dit moment 21 dames lid van de vereniging.
Nog steeds willen wij graag dat meer dames zich aansluiten. Neem contact op met Gré Hoogeveen joh.hoogeveen@ziggo.nl 
De dames komen één keer in de twee weken samen op de maandagavond in de
school van het AOC Terra aan de Noordbargerstraat.
Het jubileum, in november, zal met alleen de leden gevierd worden.

Carbid schieten
CARBID-SCHIETEN OUDJAARSDAG te Darp

Wij Marcel , Guus , Sjoerd en Daniel willen het carbid-schieten weer in een nieuw jasje steken!
Iedereen is hierbij van harte welkom om samen knallend het oudejaar uit te gaan.
Tevens is er ook een verwarmde tent met enige versnaperingen!

Aanvang tussen koffie en stoet.
Locatie: in de wei van Weggemans.
Kruisstraat 5

Komt allen!!

Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1ste zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.

Soms is er zoveel papier dat het later wordt dan half twaalf, houd hier rekening mee en stop niet halverwege om de laatste dozen aan de achterblijvers over te laten. Hilde heeft de namenlijst met data voor 2015 rondgebracht, noteer je datum!

Contributie 2015

Wij komen binnenkort bij u een nota brengen voor de contributie. Anders dan vroeger staan we vaker voor een gesloten deur wegens uw werkzaamheden, familiebezoek of vakantie. Wij zullen dan de nota bij u achterlaten met het verzoek de contributie per bank/giro over te maken op rekening NL85ABNA0502842180 t.n.v. Plaatselijk Belang Noordbarge.
Het bestuur wil graag het ledenbestand digitaliseren:
Stuur een e-mail aan Janneke Luikens met je naam en e-mail adres.

Inloop bij Ten Cate

Iedere eerste zaterdag van de maand (na het papierophalen, maar ook in augustus) is er een inloop bij Ten Cate voor alle Noordbargers. Dan is er gelegenheid van 17.00 tot 19.00 uur om met elkaar de laatste nieuwtjes te bespreken. Opgave is niet nodig, kom gewoon voor deze gezellige en ontspannen ontmoeting met Noordbargers.

zangkoor Noordbarge
KOMT ALLEN TEZAMEN

ZANGKOOR NOORDBARGE

Noordbargers komt allen tezamen op zondagmorgen 14 december a.s.

Van 11.00 uur tot 13.00 uur organiseert het zangkoor weer een kerstconcert.
Tevens wordt er door DUO JENTS een optreden verzorgd.

Plaats: AOC Terra Huizingsbrinkweg, Noordbarge.

Entree slechts € 5,00 dit is inclusief koffie met cake.
Kaarten verkrijgbaar aan de zaal vanaf 10.30 uur.

Jan Meringa , Bargerkampenweg 21 tel. 616328
Aukje van Delden, Noordbargerstraat 12 tel. 659173
Lientje Weggemans, Kruisstraat 5 tel. 617071
Hennie Jeuring, Scheperstraat 10 tel. 610328

Sporten in Noordbarge
Lekker sportief bezig zijn en dat dicht in de buurt?
Het kan in NOORDBARGE.
Voor: dames en heren.
Dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur wordt er gevolleybald in AOC Terra
aan de Huizingsbrinkweg. Kom eens langs en doe mee!
Lekker sportief de herfst en winter door voor € 30,-- per vier maanden.
Voor meer informatie: tel. 858724

Dorpenvoetbal Noordbarge in Erm
Ook dit jaar heeft het voetbal team Noordbarge weer meegedaan met het dorpenvoetbaltoernooi. Het vond dit jaar plaats in Erm en was weer een zeer geslaagde dag! We waren ingedeeld in poule 2 en onze tegenstanders waren Loeksham, Benneveld, Zuidbarge en Den Hool.
De eerste wedstrijd was tegen de kampioen van vorig jaar, Loeksham, misschien beter bekend als Wilhelmsoord. Loeksham had wederom een sterk team samengesteld het viel voor het team van Noordbarge dus ook niet mee om in het spel te komen. Toch had de coach van Noordbarge een aantal goede wedstrijdstrategieën waardoor er ruimte op het veld ontstond. Dit leidde tot een aantal kansen maar het team van Noordbarge verzuimde te scoren. Loeksham kwam met een aantal snelle counters wat uiteindelijk resulteerde in een nederlaag.
Dit betekende dat het behalen van de finale niet meer in eigen hand was. De teleurstelling was dan ook te merken in het team. De coach pepte zijn spelers weer op en het team ging weer vol vertrouwen de volgende wedstrijd in. Deze wedstrijd werd vol overtuiging gewonnen. Benneveld werd op een zakelijke manier met 2-0 aan de kant gezet.
Er stonden voor het team nog twee wedstrijden op het programma: Den Hool en Zuidbarge. Om nog enigszins kans te maken op een finale plaats moest er gewonnen worden van deze dorpen. De altijd beladen wedstrijd tegen buurdorp Zuidbarge stond als eerste op het programma. Deze wedstrijd brengt bij de spelers van beide partijen het beste naar boven. Dit was te zien, er waren kansen over en weer maar het resulteerde niet in doelpunten, de teams moesten genoegen nemen met een gelijkspel. In de laatste wedstrijd tegen Den Hool kon Noordbarge het krachtsverschil ook niet om zetten op het scorebord en deelden beide teams de punten.
Het team bereikte uiteindelijk de zesde plaats in het toernooi. Ondanks dat het team vier dorpen achter zich liet, had er meer ingezeten voor Noordbarge. De plaats van de coach staat nog niet op de tocht maar de prestaties moeten volgend jaar beter.

Gert-Jan & Rick Nijhoff contact: rick_nijhoff_5@hotmail.com 
Huizingsbrinkweg 41
0591-612994
Voor degene die niet voetbalden was het een leuke reden voor een (fiets)tochtje naar Erm!

Inloopdag HC Noordbarge 2014
Onder het motto “Zeulen deur’t darp “ vond op 10 oktober 2014 de jaarlijkse inloopdag
van de Historische commissie Noordbarge plaats. Om 10 uur in de morgen stroomden de eerste gasten binnen en men mocht 75 mensen verwelkomen. In de morgen was er aandacht voor oude verhalen want sommige gasten zagen elkaar na jaren weer eens terug . Oude foto”s werden bekekenen en opgeslagen in het digitale HC archief. Onder het genot van een kop koffie en een drankje vloog de morgen voorbij. Om 12 uur werd er genoten van de gezamenlijke lunch en deze was voortreffelijk verzorgd door een aantal vrijwilligers , de Noordbarger soep smaakte als vanouds. De middag werd geopend met het gezamenlijk zingen van het lied “Noordbarge daor bij de brug “ geschreven en gecomponeerd door Jan de Vin. In een dia voorstelling gepresenteerd door Pieter Albers en Henk jeurink kon men vervolgens oude foto’s bekijken en zo nodig vanuit de zaal aanvullingen hierop geven waar volop gebruik van werd gemaakt. Opmerkelijk deze dag was dat van èèn adres en wel Noordbargerstraat 74 uit 3 families bewoners aanwezig waren die op dit adres hebben gewoond en nog wonen.


de 3 families bij elkaar

Het waren de families Bosch waarvan de dochter aanwezig was , haar vader was vroeger
schoolmeester aan de gereformeerde school aan de Kapelsrtaat. In de oorlog had de familie
onderduikers in huis. De familie Reitsma beide in de negentig jaar waren in gezelschap van hun zoon naar Noordbarge gekomen . Dhr. Reitsma is onderwijzer geweest aan de christelijke school van meester Akkerman. De familie Jan en Geesje Boer wonen thans op dit adres . De woning werd in een ver verleden gebouwd in opdracht van dhr. en mevrouw Nijhoff . Roelof Nijhoff was directeur van de melkfabriek in Noordbarge en heeft hier na zijn pensioennering met zijn echtgenote gewoond. Na de presentatie van oude foto’s was het tijd voor de wandeling . Deze keer liep de route langs de Noordbargerstraat – oude Zuidbargerstraat – Huizingsbrinkweg/Middenstraat. Henk Jeurink trad op als gids en wist als geen ander boeiende verhalen te vertellen over de geschiedenis van deze omgeving. Al met al een zeer geslaagde inloopdag 2014 waarop men 7 nieuwe donateurs mocht
verwelkomen. Men was nog lange tijd gezellig bijeen en sterke verhalen deden dan ook de ronde.


kiek daor ies , wat een verandering


Terug