activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2012
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info
  1. Bestuur plaatselijk belang Noordbarge.
  2. Welkom aan alle inwoners van Noordbarge
  3. Agenda jaarvergadering Noordbarge
  4. verkeersplan Noordbarge ok
  5. Verslag Jaarvergadering 2010 plaatselijk belang Noordbarge
  6. Jaarverslag 2011 van de secretaris
  7. Verslag Historische Commissie
  8. Heeft u een klacht
  9. Naoberpraot oud papier, inloop
  10. Zangkoor Noordbarge


1.BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2012-2013
 

VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tenuyl@planet.nl 
tel. 616924
 
SECRETARIS
Piet Rabouw
Bargerkampenweg 19
p.rabouw@hotmail.nl
tel.616626
 

LEDEN:

Roelina Zeilstra
Ermerweg 82
Roelina66@hotmail.com 
Henk Hadders
Huizingbrinkweg 47
tel. 352397
h.hadders@hetnet.nl
Wea Nijhoff
Huizingsbrinkweg 41
tel. 612994
wea_nijhoff@hotmail.com 
Henk Nijkamp
tel. 658758
Bargerkampenweg 39
nijkamphg@hetnet.nl 
 
Carolien Zwarts
Ermerweg 86
tel. 614815
czwartssies@home.nl 

 

Terug

2.WELKOM AAN ALLE INWONERS VAN NOORDBARGE !

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en onze jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen. De Noordbargers doen graag mee met activiteiten om met elkaar ons Noordbarge levendig te houden.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Het afgelopen verenigingsjaar is weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd.

Dit jaar besteden we speciale aandacht aan de bereikbaarheid van Noordbarge en verkeer dat GEEN bestemming heeft in Noordbarge. Doorgaand verkeer heeft hier niets te zoeken, hoewel mensen zeggen dat het ’s morgens zo ontspannend is om vanuit Coevorden naar het centrum van Emmen te rijden en ’s avonds weer terug. Anderen zeggen de kortste route te kiezen in het kader van het milieu en de CO2-uitstoot. Kom dan op de fiets! Gaat Noordbarge weer tol heffen op de brug over het Oranjekanaal? Gewoon gezellig op de drukste uren met elkaar een babbeltje maken over en met het doorgaand verkeer? Laten we kiezen voor een eenvoudige en praktische oplossing! Komt allen meepraten over de Ermerweg.

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge? Nodig bestuursleden eens uit op de koffie, hé gezellig.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 16 november 2012 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge


Terug

3.AGENDA JAARVERGADERING NOORDBARGE

op op vrijdag 16 november 2012.
Aanvang 19.30 uur.
In het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.


- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 18 november 2011, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2011 – 2012, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2011 – 2012, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Henk Nijkamp
Het bestuur stelt voor als lid te benoemen: wordt bekend gemaakt.
- Stoetbakken 2013
- Is dit de 30ste keer of niet: Geert Nijhof
- Stoetbakken Commissie: Gerrit Kiers
- AED’s in Noordbarge, zie deze Naoberpraot
- Pauze 20.30 tot 21.00 uur
- Presentatie Gemeente Emmen Verkeer- en Vervoerplan Ermerweg etc. door wethouder Bouke Durk Wilms en medewerkers
- Sluiting om ongeveer 22.30 uur

Terug

4.Verkeersplan Noordbarge

Gemeente Emmen Verkeer- en Vervoerplan

De gemeente Emmen heeft een visie opgesteld over de verkeersstromen in Emmen en in het bijzonder rond en door Noordbarge. Dit is niet zonder gevolgen voor inwoners, bedrijven en belanghebbenden in Noordbarge. Op deze avond zal na de pauze een toelichting worden gegeven door wethouder Bouke Durk Wilms en medewerkers van de gemeente Emmen en kunt u uw zienswijzen naar voren brengen.

KOMT ALLEN; KOMT ALLEN; DIT IS JULLIE BELANG; JULLIE BELANG
 

5.Verslag jaarvergadering 2011 - Plaatselijk Belang Noordbarge
- concept -

Vrijdag 18 november 2011, aanvang 19.30 uur, in het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.

Aanwezig: 55 leden

Afwezig met kennisgeving: familie Jonkers, familie Oosterling en familie Witteveen.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Per abuis is de advertentie van Weering Caravans niet in het boekje opgenomen. Het zangkoor Noordbarge organiseert morgenavond een feestavond. Iedereen is welkom van 20.30 uur, entree is 5 euro.

Op verzoek van Mevr. Zieck worden de financiële resultaten eerst besproken zodat zij direct daarna naar een andere afspraak kan. De rest van de agendapunten worden in de gebruikelijke volgorde behandeld. Op verzoek van mevrouw Prummel wordt het agendapunt Bestemmingsplan Noordbarge toegevoegd.

Financiële Resultaten 2010 – 2011

Annemarie Zieck is na haar aftreden als bestuurslid vorig jaar, op verzoek van het bestuur de financiële administratie voor Plaatselijk Belang blijven doen. De resultaten worden ter plekke uitgedeeld. Zowel Plaatselijk Belang Noordbarge als de Historische Commissie heeft een positief jaarresultaat. Van het positieve saldo is nog een aanzienlijk bedrag (€ 18.350,-) geoormerkt voor boek van de Historische commissie, Huisnummerpaaltjes en Virol (schade papiercontainer). De grootste uitgaven/investeringen die Plaatselijk Belang het afgelopen jaar gedaan heeft, zijn de aanschaf van de kiepkar voor ophalen oud papier en de Stoetbakkendag. Stoetbakkendag laat net als voorgaande jaren een negatief resultaat zien.

De opbrengst van oud papier is hoger geworden. De opbrengst 1000 kilo is in een jaar tijd gestegen van 110 naar 150 euro.

In 2011 hebben we 237 leden en 24 ondersteunende leden. Het aantal leden is iets gestegen en het aantal ondersteunende leden gelijk gebleven.

Verslag kascommissie, decharge bestuur, benoeming kascommissie

Dhr. Euving voert namens de kascommissie (die bestaat uit dhr. Euving en dhr. Boels) het woord. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en heeft geconstateerd dat deze helemaal klopt. De boekhouding ziet er zeer verzorgd en overzichtelijk uit. De kascommissie verleent daarom decharge aan het Bestuur. De aanwezige leden stemmen hiermee in. De kascommissie voor 2012 bestaat uit dhr. Boels en mevr. Harms.

Verslag jaarvergadering 2010

We bespreken het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar gehouden op 26 november. Het verslag wordt goedgekeurd en zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de notulist.

Er staat nog 1 actie open: volgens de gemeente is de voorrangssituatie duidelijk bij de zijstraat van de Noordbargerstraat naar het Jehovacentrum. Noordbargerstraat heeft voorrang, zijstraat is een inrit.

Mevr. Prummel vraagt naar aanleiding van het negatieve financiële resultaat van de Stoetbakkendag wat het Bestuur van plan is om daaraan te doen. Het Bestuur vindt het niet erg dat er ieder jaar geld bij de Stoetbakkendag moet. Het is een activiteit voor iedereen en waar ook veel mensen bij betrokken zijn. Zo’n activiteit mag geld kosten zolang het jaarsaldo maar positief blijft.

Mevr. Prummel verbaasd zich over de mededeling dat de gymzaal aan de Stroetweg niet meer in gebruik is en wellicht wordt gesloopt. Volgens haar brandt er op woensdagavond regelmatig licht en ziet ze ook mensen in en uitgaan. Hoe kan dit? Het Bestuur is hier niet van op de hoogte en vraagt dit na bij de gemeente.

Jaarverslag secretaris 2010 – 2011

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld zonder wijzigingen.

Mevr. Prummel brengt de kaartclub onder de aandacht. Dat is ook 1 van de actieve verenigingen in Noordbarge.

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is secretaris Kirstin Meringa. Het Bestuur heeft Piet Rabouw bereid gevonden om deze taken over te nemen. Het Bestuur stelt daarom voor om dhr. Rabouw te benoemen als secretaris. De vergadering stemt hiermee in.  

Daarnaast werd gehoor gegeven aan de oproep in de nieuwsbrief van het Bestuur voor 2 extra leden. Roelina Zeilstra en Janneke Luikens hebben zich gemeld. Het Bestuur stelt voor om beide dames te benoemen. De vergadering stemt hiermee in. Het Bestuur wordt hiermee uitgebreid van 7 naar 9 leden.

Kirstin wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren en krijgt bloemen en het Schepershoes voor aan de muur. Ook de dames die het oud papier en de bijbehorende koffie regelen (Hilde Meringa, Annie Boels en Geesje Gerrits), krijgen weer een bloemetje als dank voor hun inzet dit jaar.  

Bestemmingsplan Noordbarge

In het voorjaar heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor Noordbarge ter inzage gelegd. Mevr. Prummel is benieuwd wat het Bestuur eigenlijk van het bestemmingsplan vindt. Het Bestuur is betrokken bij de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan. De opmerkingen van het Bestuur op eerdere conceptversies zijn verwerkt en daar is het Bestemmingsplan uitgerold dat nu is gepresenteerd. Het Bestuur kan zich daarom vinden in het verhaal. Het Bestuur was overigens blij om te vernemen dat Noordbargers in zulke grote getale aanwezig waren bij de inloop.

Mevr. Prummel maakt zich zorgen over de toenemende drukte op de Ermerweg en vraagt zich af of dit niet geregeld had moeten worden in het Bestemmingsplan. Nee; bereikbaarheid, verkeersroutes en parkeren zijn onderwerpen die geregeld worden in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Het Bestuur heeft bij de besprekingen over dat plan haar zorg uitgesproken over de ontwikkelingen op de Noordbargeres en vooral het voorstel om de parkeerplaats voor de dierentuin te ontsluiten vanaf de Ermerweg.

Er volgt een discussie over het wel of niet afsluiten van de Ermerweg op de rondweg. De meningen zijn duidelijk verdeeld. Het Bestuur ziet op dit moment geen noodzaak om iets aan deze situatie te veranderen.  

Rondvraag

Dhr. Uneken las in de krant een artikel over de boomverordening en vraagt of hij individueel bomen moet opgeven voor de monumentenlijst of dat Plaatselijk Belang dit doet. De gemeente heeft het verzoek bij Plaatselijk Belang neergelegd. Vervolgens hebben wij gevraagd om een lijst van de gemeente met de al bekende monumentale en waardevolle bomen. Wij kijken dan vanuit onze kennis of het beeld compleet is maar vragen inwoners vooral om zelf waardevolle bomen of groenstructuren (zoals houtwallen) te melden bij de gemeente. Vanaf 1 januari 2012 is geen kapvergunning meer nodig met uitzondering dus van de bomen die op de lijst staan.  

Mevr. Jansma prijst de nieuwe aansluiting van de Ermerweg op de Bargerkampenweg. Het op- en afrijden is een stuk veiliger geworden. Ze vraagt zich af of de papiercontainer niet op slot kan. Dit gebeurt al; ’s avonds en ’s weekends is de container afgesloten.

Dhr. Nijhof heeft de behoefte om nog even recht te zetten dat Stoetbakkendag altijd een negatief saldo opleverde. Dat is niet zo, in ‘zijn tijd’ (als voorzitter van Plaatselijk Belang) leverde Stoetbakkendag nog geld op.

Mevr. Prummel geeft haar complimenten aan het Bestuur voor de actie van de reflecterende huisnummerpaaltjes. Ze vraagt of het Bestuur iets kan doen aan de slechte staat van het fietspad langs het Oranjekanaal vanaf de Ermerweg richting Heirweg (Westenesch). Het Bestuur vindt op dit moment het fietspad parallel aan de Ermerweg belangrijker. Een deel daarvan is de afgelopen maanden aangepakt.

Mevr. Zeilstra vraagt of er al iets bekend is over de invulling van de lege plek van voormalig pension het Hunebed. Bekend is dat het in eigendom is van een projectontwikkelaar met grootse plannen die zowel de gemeente als Plaatselijk Belang niet passend vonden. Het is afwachten of de projectontwikkelaar met nieuwe plannen komt en zo ja wanneer. Plaatselijk Belang is dan het eerste aanspreekpunt. 

Mevr. H. Meringa vraagt of het Bestuur nieuwe leden/inwoners aan haar wil melden zodat zij ze kan benaderen voor oud papier ophalen. 

De voorzitter sluit de vergadering iets na half negen. Na de pauze vermaakt de Historische Commissie ons met prachtige foto’s en verhalen over Noordbarge.

 

Kirstin Meringa, november 2011Terug

6.Jaarverslag 2011 van de secretaris

Het Bestuur van Plaatselijk Belang vergaderde dit jaar 7x. Tijdens de vergaderingen
kwamen tal van zaken aan de orde, bv de AED’s die in ons bezit zijn en wat er mee te doen, en omdat plaatselijk belang Noordbarge een EOP is (Erkend Overleg Partner) van de gemeente werden de ontwikkelingen in de gemeente Emmen, o.a. Atalanta, de geluidsvisie, de aanpak vallende bladeren en ook het GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoer plan) op de bestuursvergaderingen besproken.
De gemeente betrok het Bestuur bij al deze zaken en wij proberen tijdens allerlei bijeenkomsten de belangen van de Noordbargers te behartigen.
Over het GVVP heeft het bestuur een zienswijze ingediend. Het betreft hier de plannen die de gemeente Emmen met de Ermerweg heeft.

Verder bereiden we de jaarlijks terugkerende activiteiten voor. Dat begon met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari welke overigens goed bezocht werd, vervolgens het Neuties schiet’n met Pasen met helaas door het slechte weer een lage opkomst.

Vervolgens de Stoetbakkendag.
Ook de opkomst bij de Stoetbakkendag in juni viel erg tegen als gevolg van erg slecht weer, het voetballen en Retropop.
Positief is dat de opkomst bij de evaluatie bijeenkomst de hoogste was sinds ooit, verder is spontaan tijdens deze bijeenkomst een stoetbakken commissie opgericht om de Stoetbakkendag een nieuwe impuls te geven.

Tenslotte deze jaarvergadering in november. De overige activiteiten in Noordbarge werden door andere vrijwilligers gedaan zoals het zangkoor, fietscommissie, de klaverjasclub, de historische commissie die overigens erg actief is en de organisatie van de motortoertocht in september. Door al deze activiteiten kunnen we gelukkig vaststellen dat de sociale verbondenheid nog steeds erg groot is bij de Noordbargers.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagd jaar!

Piet Rabouw, secretaris


Terug
 

7. Verslag Historische Commissie

Zaterdag 13 oktober jl. heeft de HC voor donateurs en liefhebbers van de historie van Noordbarge een zgn. ‘Inloopdag’ gehouden in de kantine van het Terra College aan de Huizingsbrinkweg.
‘s Morgens vanaf 10.00 u konden (oud) Noordbargers hun foto’s van vroeger laten scannen om de commissie aan meer beeldmateriaal te helpen. Verrassend voor de organisatoren was de opkomst en het mes sneed duidelijk aan twee kanten, want ook van de mogelijkheid elkaars albums te bekijken werd dankbaar gebruik gemaakt. Een feest van herkenning.

Gerrit Brakel, zoon van wijlen Gerard en Grietje Brakel en geboren aan de Bargerkampenweg, was bereid gevonden alle aangeboden foto’s digitaal te verwerken.
In de middagpauze konden zij, die dat wensten, in de kantine een eenvoudige lunch gebruiken.

’s Middags was er de mogelijkheid een wandeling door een gedeelte van Noordbarge te maken. Ieder jaar kiest de commissie een te belopen gebied; deze keer alweer voor de vijfde achtereenvolgende keer. Vanaf de school ging de route ditmaal westwaarts langs de Huizingsbrinkweg naar het kanaal, dan rechtsaf de Laadweg richting de Fabriek en via de Ermerweg, Noordbargerstraat, Middenstraat, Kruisstraat weer terug naar de school. De deelnemers liepen in gezelschap van oud-inwoners van dit gebied. Deze vertelden hun herinneringen aan die tijd en het leuke was de wisselwerking zodat er geanimeerde verhalen loskwamen. De commissie kon dit jaar een beroep doen op Roelof Haasken, Willem Staal Gzn, Klaas Harms Kzn, Hendrik Braams, Harm van der Werf, Alie Ziengs, die de verschillende groepjes vergezelden.

Maar voor er gewandeld werd, konden de ruim zeventig aanwezigen genieten van een dia voorstelling met beelden van vroegere en huidige woningen/boerderijen en natuurlijk ook van de bewoners van vroeger en nu. Met tekst en uitleg en … inbreng van de bezoekers.
De voorstelling begon anders dan andere jaren. Uit de luidsprekers klonk het lied ‘Noordbarge, daor bij de brug’, met tekst, muziek en zang van Jan de Vin. En met succes, getuige de vele vragen waar dit lied te verkrijgen was. Helaas (nog) niet te koop. De commissie wil binnenkort in eigen beheer een cd uitbrengen, waaraan Jan de Vin belangeloos zijn medewerking heeft toegezegd. Jan zoekt elf van zijn mooiste Drentse liedjes uit voor de cd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Geesje Gerrits (tel. 640263).

Radio Drenthe heeft dit jaar ook aandacht besteed aan deze Noordbargerdag. Harry Popken kwam in zijn rol als verslaggever de woensdag ervoor op bezoek om ‘dikke verhalen’, verteld door Jan de Vin en Henk Jeurink aan de luisteraars te laten horen. Jan vertelde over snelle racemotoren, die in de zestiger jaren gemaakt en bereden werden door Noordbargers en Henk maakte op zijn manier reclame voor de zaterdag in ons dorp. Geert Keen, een van die snelle racers was zaterdag, compleet met zijn motor, in de school aanwezig. Samen met Hans Scholten, die toen monteur was bij fietsenmaker Marginus Duinkerken, heeft hij enkele keren meegedaan aan de TT in Assen. Ook hebben ze geracet op het circuit te Zandvoort.


Al met al een geslaagde dag. Ook voor de organisatie een ‘dikke’ en drukke dag. Gelukkig kon de commissie op hulp rekenen van een aantal vrijwilligers, onder wie Aaltje Uneken, Trees Hake, Jan Boer. Bedankt!

De foto’s zijn gemaakt door Jan de Vin.


Pieter Albers

 


8.Heeft U een klacht?


• (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
• Klachten over openbaar groen
• Klachten over het milieu
• Meldpunt overlast

Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 68 52 12

Storingen:
• Storingen openbare straatverlichting 0800 90 09
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55

Terug

9.Oud papier

Stoetbakken 2013: Is het de 30ste keer? of de 31ste keer?

Op 9 juni 2012 hielden we Stoetbakkendag voor de 29ste keer. Op het programmaboekje staan ook de jaartallen 1983-2012 en het verschil is dus 29, alles klopt. Echter als je de getallen van 1983 tot en met 2012 telt dan kom je uit op 30. Aan onze oud voorzitter Geert Nijhof is gevraagd om uit te zoeken hoe het zit, want dan zouden we ons verteld hebben en wordt 2013 de 31ste keer voor het Stoetbakken en missen we de 30ste keer of was dat al in 2012?

Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.

Contributie 2013

Wij komen binnenkort bij u de contributie voor het komende jaar weer ophalen, wilt u het geld vast gereed leggen. Anders dan vroeger staan we vaker voor een gesloten deur wegens uw werkzaamheden, familiebezoek of vakantie. Wij zullen dan een brief bij u achterlaten met het verzoek de contributie per bank/giro over te maken op rekening 50.28.42.180 t.n.v. Plaatselijk Belang Noordbarge

Inloop bij Ten Cate

Ten Cate is een kunsthotel, geschilderd door Toyisten, van buiten en van binnen. Onze Hans ten Cate is gekozen tot: Meest Markante Horecaondernemer van Drenthe. Wat of je ook vindt van kleur en kunst, bijzonder is het wel en in Noordbarge kunnen we trots zijn.
Iedere eerste zaterdag van de maand (na het papierophalen, maar ook in augustus) is er een inloop bij Ten Cate voor alle Noordbargers. Dan is er gelegenheid van 17.00 tot 19.00 uur om met elkaar de laatste nieuwtjes te bespreken. Opgave is niet nodig, kom gewoon voor deze gezellige en ontspannen ontmoeting met Noordbargers.

STOETBAKKEN 2013

Naar aanleiding van de evaluatie van het Stoetbakken 2012 is besloten tot het oprichten van een aparte Stoetbakken Commissie. De commissie is al meerdere malen bijeen geweest en Gerrit Kiers zal op de jaarvergadering een tipje van de sluier opheffen om ons te laten horen wat ons volgend jaar te wachten staat.


Aanschaf en werkwijze AED’s

Plaatselijk Belang heeft 4 AED’s (automatische externe defibrillator) voor Noordbarge. Noordbargers hebben een cursus gevolgd in het bedienen en het verlenen van hulp. Als Plaatselijk Belang zorgen we ervoor dat bij evenementen een AED aanwezig is samen met de EHBO middelen. De rest van de tijd zijn de AED’s aanwezig bij een aantal Noordbargers:
Nijhoff, Huizingsbrinkweg 41 612994
Boels, Ermerweg 92 619317
Weggemans, Kruisstraat 5 617071
Te Nuyl, Hogewandweg 2 616924
tevens zijn AED’s aanwezig bij
Hotel Ten Cate, Noordbargerstraat 44 617600
AOC Terra, Huizingsbrinkweg 9 617344
AOC Terra, Noordbargerstraat 75 669020
Wachttorengenootschap 683555 en op diverse kantoren in Noordbarge.

In geval van nood zal een ieder zo spoedig mogelijk 112 bellen en gelukkig is Noordbarge tamelijk centraal gelegen en kan hulp snel ter plaatse zijn.

Er zijn overwegingen om een en ander toch nog anders te organiseren. Daarvan zijn voorbeelden zoals: het alarmeren van hulpverleners door 112 in de omgeving en het buiten plaatsen van AED’s. Andere manieren van omgaan met AED’s kosten veel inspanning en organisatie en zijn niet vrij van tamelijk hoge kosten voor plaatsing en onderhoud. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft tot nu toe geen andere manier kunnen realiseren dan de huidige werkwijze en aanwezigheid en wil dat graag delen met de andere Noordbargers, bij deze dus.
Heeft u andere meningen dan staat het bestuur open voor een andere werkwijze die dan wel moet worden gerealiseerd. Het is goed dat we er over beschikken, maar we kunnen niet alles.

Terug

10.Zangkoor Noordbarge feestavond


KKOMT ALLEN TEZAMEN

OP ZONDAG 16 DECEMBER A.S. ORGANISEERT HET
ZANGKOOR NOORDBARGE EEN KERSTOCHTEND.

AANVANG 11.00 UUR IN DE SCHOOL VAN HET
TERRA COLLEGE AAN DE HUIZINGSBRINKWEG.

TOEGANGSKAARTEN KOSTEN € 5,00
EN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ HET BESTUUR.:

Jan Meringa , Bargerkampenweg 21 tel. 616328
Aukje van Delden, Noordbargerstraat 12 tel. 659173
Lientje Weggemans, Kruisstraat 5 tel. 617071
Hennie Jeuring, Scheperstraat 10 tel. 610328

Terug