activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2011
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info
  1. Bestuur plaatselijk belang Noordbarge.
  2. Welkom aan alle inwoners van Noordbarge
  3. Agenda jaarvergadering Noordbarge
  4. Verslag Jaarvergadering 2010 plaatselijk belang Noordbarge
  5. Jaarverslag 2011 van de secretaris
  6. Heeft u een klacht
  7. Naoberpraot oud papier, inloop
  8. Zangkoor Noordbarge
  9. Bewoners en ideeën
  10. Historische commissie Noorbarge 2011


1.BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2010-2011
 

VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tenuyl@planet.nl
tel. 616924
 
SECRETARIS
Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20
h.essing@ziggo.nl
tel. 653983

LEDEN:

Petra Schuler
Huizingsbrinkweg 24
tel. 626514
petra_hoogeveen@hotmail.com 
Henk Hadders
Huizingbrinkweg 47
tel. 352397
h.hadders@hetnet.nl
Wea Nijhoff
Huizingsbrinkweg 41
tel. 612994
wea_nijhoff@hotmail.com 
Henk Nijkamp
tel. 658758
Bargerkampenweg 39
nijkamphg@hetnet.nl 
 
Carolien Zwarts
Ermerweg 86
tel. 614815
czwartssies@home.nl 
 

Terug

2.WELKOM AAN ALLE INWONERS VAN NOORDBARGE !

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en onze jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen. De Noordbargers doen graag mee met activiteiten om met elkaar ons Noordbarge levendig te houden.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Het afgelopen verenigingsjaar is weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd, denk even terug aan de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Boerderij, het neut’n schieten op tweede Paasdag, de historische wandeling, het optreden van het Noordbarger zangkoor, de Stoetbakkendag en de fiets- en motortoertocht.

Dit jaar was de Stoetbakoven op de Brink goed droog (na een jaar) en konden de bakkers bakken zonder dat er leem uitknapte. De gemeente Emmen heeft met ons overlegd wat betreft de plannen op de Noordbargeres, over verkeer en vervoer, gladheidsbestrijding. Het nieuwe bestemmingsplan voor Noordbarge is ter inzage geweest. De fietspaden langs de Ermerweg zijn hersteld. De brug over het Oranjekanaal in de Ermerweg is door bewonersinitiatief met AOC Terra voorzien van bloemen en planten, in het Noordbargerbos zijn parkeerplaatsen aangelegd etc.

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 18 november 2011 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

Terug

3.AGENDA JAARVERGADERING NOORDBARGE
op vrijdag 18 november 2011.
Aanvang 19.30 uur.
In het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.

- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 26 november 2010, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2010 – 2011, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2010 – 2011, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is: Kirstin Meringa.
Het bestuur stelt voor als lid te benoemen: de heer Piet Rabouw, Bargerkampenweg 19
Uitbreiding van het bestuur: mevrouw Roelina Zeilstra, Ermerweg 82
Mevrouw Janneke Luikens, Stroetweg 5

- Rondvraag
- Pauze
- Presentatie over de Historie van Noordbarge
- Sluiting om ongeveer 22.30 uur

Terug

4.Verslag jaarvergadering 2010 - Plaatselijk Belang Noordbarge
- concept -

Vrijdag 26 november 2010, aanvang 19.30 uur, in het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.
Aanwezig: 37 leden
Afwezig met kennisgeving: familie Jansma en familie Uneken.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

Verslag jaarvergadering 2009
We bespreken het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar gehouden op 20 november. Het verslag wordt goedgekeurd en zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de notulist. Er staan nog een tweetal acties open: gemeente moet vraag beantwoorden van Dhr. Uneken over de zijstraat van de Noordbargerstraat naar het Jehovacentrum. Onduidelijk wie hier voorrang heeft. Dhr. Gerrits merkt op dat het onderhoud aan en rondom kunstwerken in Noordbarge nog steeds te wensen overlaat. Het Bestuur kaart dit aan bij de gemeente.

Jaarverslag secretaris 2009 – 2010
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld zonder wijzigingen.

Financiële Resultaten 2009 – 2010
De resultaten worden ter plekke uitgedeeld. Zowel Plaatselijk Belang Noordbarge als de Historische Commissie heeft een positief jaarresultaat. Stoetbakkendag laat net als voorgaande jaren een negatief resultaat zien.

Er is 2x brand gesticht in de papiercontainer. Plaatselijk Belang Noordbarge draait op voor de kosten: afvoer verbrand papier en herstelwerkzaamheden van de container. Het Bestuur heeft bezwaar aangetekend bij de hoogte van de facturen en is hierover in gesprek gegaan met de gemeente, Area en Virol. De kosten zijn ongeveer vergelijkbaar met een jaaropbrengst van onze oud papier inzameling. De gemeente is bereid om een deel van de schade te betalen.

In 2010 hebben we 226 leden en 24 ondersteunende leden. Het aantal leden is iets gedaald maar het aantal ondersteunende leden gegroeid.

De Historische commissie heeft een eigen boekhouding maar de bankzaken lopen via (de penningmeester van) Plaatselijk belang. De inkomsten van de HC bestaat uit giften van donateurs en de verkoop van kalenders.

Verslag kascommissie, decharge penningmeester en bestuur, benoeming kascommissie
Dhr. Euving voert namens de kascommissie (die bestaat uit Dhr, Euving en Dhr. Verzijl) het woord. De Kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en heeft geconstateerd dat deze zorgvuldig, overzichtelijk, correct en accuraat is bijgehouden. De feiten zijn juist weergegeven in het financiële verslag. De Kascommissie verleent daarom decharge aan de penningmeester / het Bestuur. De aanwezige leden stemmen hiermee in. De Kascommissie voor 2011 bestaat uit Dhr. Euving en Dhr. Boels.

Bestuursverkiezing
Aftredend voorzitter Onno te Nuyl stelt zich opnieuw verkiesbaar. De leden stemmen in met zijn benoeming voor een volgende bestuursperiode van 6 jaar. Aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Annemarie Zieck. Zij heeft Carolien Zwarts bereid gevonden om zitting te nemen in het Bestuur als algemeen lid. De vergadering stemt hiermee in. Annemarie wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren en krijgt bloemen en het Schepershoes voor aan de muur. Annemarie blijft de financiële administratie voor Plaatselijk Belang doen maar zit niet meer in het bestuur.

Het Bestuur gaat komend jaar nadenken over uitbreiding van het bestuur met 2 personen. Dit is nodig om de taken beter te kunnen verdelen.

Ook de dames die het oud papier en de bijbehorende koffie regelen (Hilde Meringa, Annie Boels en Geesje Gerrits), krijgen weer een bloemetje als dank voor hun inzet dit jaar.

Rondvraag
Dhr. Gerrits merkt op dat het zo jammer is dat vrijwilligers moeten opdraaien voor de kosten van de brand in de papiercontainer. Veel inwoners van Noordbarge bewaren het oud papier en maandelijks halen vrijwilligers het op. Dat is nu een jaar voor niks geweest.

Dhr. Boels vindt dat de website niet goed wordt bijgehouden. Het Bestuur belooft hier komend jaar meer aandacht aan te besteden door het plaatsen van foto’s, verslagen, nieuwsbrieven, etc.

Dhr. Kiers vraagt wederom aandacht voor het onderhoud van het Oranjekanaal. Het is een aanfluiting zoals het er nu bij ligt. Kan het Bestuur het EOP-budget hier niet voor inzetten? Het EOP budget is niet bedoeld voor onderhoud van grijs en groen. Wel is het Oranjekanaal onderwerp van gesprek tijdens overleggen met de gemeente. Het Bestuur zal proberen de druk wat op te voeren. Volgens Dhr. Wegenaar is de gemeente wel degelijk bezig met het maken van
(onderhouds-) plannen voor het Oranjekanaal alleen wordt daar niet over gecommuniceerd. De communicatie gaat wel vaker mis bij de uitvoering van projecten door de gemeente.

Dhr. Kiers heeft groene draden in bomen ontdekt en vraagt waar die voor zijn. De daden zijn bedoeld om nesteling door roeken tegen te gaan.

Dhr. Jonkers vraagt of het bestuur iets kan doen aan de strooiroutes van de gemeente. Afgelopen winter was het op sommige plekken gevaarlijk glad in Noordbarge. Het bestuur heeft geen invloed op het strooibeleid en strooiroutes van de gemeente. Ieder inwoner kan wel een klacht indienen bij de gemeente.

Dhr. Jonkers las de resultaten van een onderzoek over de plasticinzameling waarbij het hem opviel dat Noordbarge slecht uit te bus kwam. Dit kan verschillende oorzaken hebben, het is de verantwoordelijkheid van de burgers zelf, het Bestuur heeft hier geen enkele invloed op.

Dhr. Jonkers vraagt of het mogelijk is om rondleidingen in het CBK te organiseren met uitleg van (abstracte) kunst. Het Bestuur verzoekt dhr. Jonkers om die vraag bij het CBK neer te leggen.

Dhr. Jonkers las in de krant over verkeerscontroles en vroeg zich af of het nieuw is om controles van te voren aan te kondigen? Ja, de politie schijnt verplicht te zijn om dit aan te kondigen.

Dhr. Jonkers vraagt of het Bestuur moeite kan doen om de walnotenboom in de tuin van Annechienus te behouden door overleg met de nieuwe eigenaar. Volgens Annemarie Zieck is de boom ziek en behoorlijk aangetast. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de boom blijft staan.

Mevr. Harms meldt dat de gymzaal aan de Stroetweg per 1 januari dichtgaat. De contracten van de huurders zijn door de gemeente opgezegd. Is al bekend wat er mee gaat gebeuren en hoe staat het met de nieuwbouw van de school? Het Bestuur zal de vraag over de gymzaal neerleggen bij de gemeente en de school verzoeken om de omwonenden te informeren over de stand van zaken .

Dhr. Kiers vraagt of al bekend is waar de AED’s geplaatst worden. Nee, nog niet.Kirstin Meringa, december 2010

Terug

5.Jaarverslag 2011 van de secretaris

Het Bestuur van Plaatselijk Belang vergaderde dit jaar 6x. Tijdens de vergaderingen bereiden we de jaarlijks terugkerende activiteiten voor. Dat begint met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, vervolgens het Neuties schiet’n met Pasen, de Stoetbakkendag in juni en tenslotte de jaarvergadering in november. De overige activiteiten in Noordbarge worden door andere vrijwilligers gedaan zoals het zangkoor, voetbalteam, fietscommissie, Koninginnedag-coach, zeskamp-commissie, etc. De samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vrijwilligers is bijzonder goed te noemen. Op deze manier werken we prettig samen aan leuke activiteiten in het dorp en deelname van Noordbargers aan toernooien, spelletjes, e.d. in de omgeving.

Naast de organisatie van de activiteiten houdt het Bestuur zich bezig met ontwikkelingen in de Gemeente voor Noordbarge en alles wat invloed heeft op het leven in het dorp. De gemeente betrekt het Bestuur bij verandering van beleid (woonvisie, verkeer- en vervoersplan) en procedures (Bestemmingsplan, Bomenverordening, EOP-verordening). Daarnaast worden we geïnformeerd over de stand van zaken van projecten die gemeente spelen (Atalanta). Ook worden we regelmatig uitgenodigd door andere organisaties om te praten over thema’s zoals over krimp met de Huurdersfederatie en over afvalinzameling door Area. Het Bestuur probeert daarin zo goed mogelijk de belangen en eventuele consequenties voor Noordbarge inzichtelijk te krijgen/maken.

De verordening voor overlegstructuren tussen vertegenwoordigers van bewoners en de gemeente wordt herzien. In deze verordening beschrijft de gemeente welke partijen zij beschouwen als gesprekspartners vanuit de verschillende wijken en dorpen in de gemeente. In de verordening staat ook beschreven wat de rechten en plichten van de zogenaamde Erkende Overleg Partners zijn en hoe het budget is verdeeld. Tijdens dit proces heeft het bestuur ook regelmatig contact met andere EOP’s.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een boeiend jaar!


Kirstin Meringa, secretaris

Terug

6.Heeft U een klacht?

• (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
• Klachten over openbaar groen
• Klachten over het milieu
• Meldpunt overlast

Bel dan de gemeente Emmen nummer 14 0591
Of vul een formulier in via de site van de gemeente Emmen: www.emmen.nl

Storingen:

• Storingen openbare straatverlichting 038 85 16 110 0800 90 09
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55

Terug

7.Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.

Inloop bij Ten Cate

Iedere eerste zaterdag van de maand (na het papierophalen, maar ook in augustus) is er een inloop bij Ten Cate voor alle Noordbargers. Dan is er gelegenheid van 17.00 tot 19.00 uur om met elkaar de laatste nieuwtjes te bespreken. Opgave is niet nodig, kom gewoon voor deze gezellige en ontspannen ontmoeting met Noordbargers.

Op zoek naar nieuwe bestuursleden en mee-doeners

Het bestuur van plaatselijk belang is voor het komende jaar op zoek naar nieuwe leden en mensen die de handen uit de mouwen willen steken bij onze activiteiten. Het bestuur kan niet alles, hulp is wenselijk en nodig. Gelukkig kunnen we het bestuur dit jaar uitbreiden met twee personen.
De hoofdtaken van het bestuur zijn: organiseren van de jaarlijkse activiteiten zoals neuties schiet’n en stoetbakkendag en het bestuur is aanspreekpunt voor de gemeente over alles wat met Noordbarge te maken heeft. Het bestuur is zoveel mogelijk aanwezig bij de activiteiten en neemt om beurten deel aan vergaderingen van de gemeente over zaken die ons dorp aangaan (zoals bestemmingsplan, aanleg nieuwe dierentuin, verandering verkeerssituaties), etc. Het bestuur bestaat uit 6 ‘gewone’ leden en 3 leden met een bijzondere functie (voorzitter, penningmeester en secretaris). Heb je interesse in een bestuursfunctie of wil je meer weten over wat het bestuur allemaal doet, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Aanschaf AED’s

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft dit jaar 4 AED’s (automatische externe defibrillator) aangeschaft voor Noordbarge. De AED’s worden op een aantal centrale plekken in het dorp geplaatst. Jaarlijks worden in Nederland 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Met een AED kan een levensreddende defibrillatieschok worden gegeven die de overlevingskans van het slachtoffer vergroot van 5% naar 70%. Iedereen kan en mag een AED bedienen. Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het nu mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door elke leek-hulpverlener die getuige is van de noodsituatie. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden.
We bieden vrijwilligers een cursus aan om vertrouwd te raken met het apparaat en te leren hoe om te gaan met het slachtoffer in zo’n situatie. De afgelopen maanden hebben al bijna 30 Noordbargers de cursus gedaan. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en duurt 1 avond. Het is aan te raden om daarna elke half jaar een herhalingscursus te doen. Het uitgangspunt is dat bij elke AED ongeveer 10 vrijwilligers aangesloten zijn. Dit betekent dat we nog ongeveer 10 personen nodig hebben. Meer mag altijd. Als u ook interesse hebt om de cursus (gratis) te volgen, kunt u zich aanmelden bij Wea Nijhoff (Huizingsbrinkweg 41, tel: 612 994).

Terug

8.Zangkoor Noordbarge feestavond


Komt allen op zaterdag 19 november 2011 voor een gezellig najaar concert.
Aanvang 20.30 uur in de school van het Terra College aan de Huizingsbrinkweg.

De entree is slechts € 5,00 inclusief koffie met koekjes. Er wordt een verloting gehouden met mooie prijzen. Een optreden van de beroemde conferencier Peer, al jaren een begrip in Drenthe steeds weer verrassend met nieuwe conferences en meer dan 40 jaar ervaring, van oorsprong Brabander, wonend in Hardenberg met Twents / Drents dialect.
Na afloop kan er gedanst worden.

Entreebewijzen verkrijgbaar bij Lientje Weggemans, Jan Meringa, Aukje van Delden en
Hennie Jeuring.
 

9.Bewoners en Ideeën

De gemeente Emmen stelt jaarlijks een bedrag van bijna € 10.000 beschikbaar aan ons in Noordbarge als Erkende Overlegpartner. Dit bedrag is bedoeld om de leefbaarheid in Noordbarge te verbeteren. Het Bestuur van Plaatselijk Belang besteedt dit budget zo goed mogelijk. De afgelopen jaren is dit budget onder andere gebruikt voor: herbouw van de Stoetbakoven, website, organisatie van activiteiten, aanschaf kieper voor ophalen oud papier, aanschaf AED’s.

Daarnaast is voor Noordbarge dit jaar een bedrag van € 5000,- beschikbaar voor ideeën van individuele bewoners. Iedereen die een idee heeft om iets te doen voor het dorp of haar inwoners kan een aanvraag indienen. U hebt allemaal een Id€€kaart in de bus gekregen om een idee in te dienen. Op de kaart staan de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen. De aanvragen moeten vóór 1 december ingeleverd worden bij de gemeente. Dit kan ook digitaal via de website van de gemeente: www.emmen.nl

Vorig jaar zijn via de ideekaarten de volgende ideeën ingediend en uitgevoerd: aankleding oevers bij brug over het Oranjekanaal bij de Ermerweg samen met AOC Terracollege, het plaatsen van een permanente aanduiding bij de dikste steen van Drenthe, aanschaf van voetbaltenue voor ons team die deelnam aan het dorpenvoetbaltoernooi en het plaatsen van een AED in Noordbarge.

Terug

10.Historische Commissie Noordbarge

We hebben tijdens onze commissievergadering het verzoek voor het verzorgen van een bijdrage aan de jaarvergadering 2011 van PB Noordbarge besproken.
We doen hier graag aan mee.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie zullen we alle facetten van de HC Noordbarge toelichten.
We zullen de presentatie opluisteren met de oudste foto's uit ons archief.
Doel is het werk van de commissie zo breed mogelijk uit te dragen.
Waar mogelijk hopen we ook nieuwe donateurs in te schrijven.
We denken met het beantwoorden van vragen ongeveer een uur nodig te hebben.

Terug