activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2010
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

Bestuur plaatselijk belang Noordbarge.
WELKOM AAN NIEUWE INWONERS VAN NOORDBARGE !
Agenda Jaarvergadering
Notulen jaarvergadering 2009
Jaarverslag v/d Secretaris
Oproep voor ruimte
Oud papier
Bestemmingsplan Noordbarge
Bewoners initiatieven
Zangkoor Noordbarge
gedicht : de piep van oeze melkfabriek
Historische commissie
Heeft u een klacht?


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2010

www.noordbarge.info

VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tenuyl@planet.nl 
tel. 616924

PENNINGMEESTER
Annemarie Zieck
Het Groene Loo 8
Zieck000@wxs.nl 
tel. 615745

SECRETARIS
Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20
h.essing@freeler.nl 
tel. 653983

LEDEN

Petra Schuler
Huizingsbrinkweg 24
petra_hoogeveen@hotmail.com 
tel. 626514

Henk Hadders
Huizingbrinkweg 47
h.hadders@hetnet.nl
tel. 352397

Wea Nijhoff
Huizingsbrinkweg 41
wea_nijhoff@hotmail.com 
tel. 612994

Henk Nijkamp
Bargerkampenweg 39
nijkamphg@hetnet.nl
tel. 658758

terug

Welkom aan alle inwoners van Noordbarge!


Hartelijk welkom op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en de jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen. De Noordbargers doen graag mee met activiteiten om met elkaar ons Noordbarge levendig te houden.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Het afgelopen verenigingsjaar is weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd, denk even terug aan de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Boerderij, het neut’n schieten op tweede Paasdag, de historische wandeling, het optreden van het Noordbarger zangkoor, de Stoetbakkendag en de fiets- en motortoertocht.

Dit jaar hebben we een nieuwe Stoetbakoven gebouwd op de Brink, hartelijk dank voor alle inzet. De Gemeente Emmen heeft ons op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen wat betreft het verkeer, de Ermerweg, de plannen op de Noordbargeres en het nieuwe bestemmingsplan voor Noordbarge. De Ermerweg is hersteld, de brug over het Oranjekanaal is gerepareerd, het fietspad langs de Hondsrugweg is vernieuwd, de snelheid op de Ermerweg door het Noordbargerbos is verlaagd.

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 26 november 2010 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

terug

AGENDA JAARVERGADERING

op vrijdag 26 november 2010.
Aanvang 19.30 uur.

In het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.
- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 20 november 2009, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2009 – 2010, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2009 – 2010, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Annemarie Zieck. Het bestuur stelt voor als lid te benoemen xxx
Aftredend en herkiesbaar is: Onno te Nuyl
- Rondvraag
- Pauze
- Op treden van: Jantje en Joke uit Zuidbarge
met hun verrassende programma: Toendertied
- Sluiting om ongeveer 23.00 uur

terug

Notulen jaarvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Noordbarge

Vrijdag 20 november 2009, aanvang 19.30 uur, in het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.

Aanwezig: 60 leden
Afwezig met kennisgeving: familie Bok en familie Jonkers.


Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We kijken terug op een mooi jaar, alle activiteiten zijn weer goed verlopen. Vooral de start van het jaar met het uitdagen van Westenesch en de schaatswedstrijden daarna op het Oranjekanaal was bijzonder.
De voorzitter stelt het bestuur aan de aanwezigen voor. Henk Hadders is verhinderd.
De voorzitter heet ook onze gasten van harte welkom: 3 vertegenwoordigers van de gemeente Emmen: Kees Lueks, Piet Ottens en Henriëtte Vrieling. Zij vertellen na de pauze de stand van zaken van een aantal projecten en werkzaamheden van de gemeente in Noordbarge.

Verslag jaarvergadering 2008
We bespreken het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar gehouden op 21 november. Het verslag wordt goedgekeurd en zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de notulist.

Jaarverslag secretaris 2008 – 2009
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld zonder wijzigingen.

Resultaten 2008 – 2009
De resultaten worden ter plekke uitgedeeld. De Historische commissie heeft een eigen boekhouding maar de bankzaken lopen via (de penningmeester van) Plaatselijk belang. Zowel Plaatselijk Belang Noordbarge als de Historische Commissie heeft een positief jaarresultaat. Stoetbakkendag laat zoals elk jaar een negatief saldo zien. De opbrengst van oud papier is onze belangrijkste bron van inkomsten. Dit jaar hebben we een inkomstenverlies van € 4000,- t.o.v. het jaar 2008. Dit heeft vooral met de kiloprijs te maken. We hebben ongeveer evenveel kilo’s opgehaald als voorgaande jaren.

In 2009 hebben we 232 leden en 19 ondersteunende leden.

Verslag kascommissie, decharge penningmeester en bestuur, benoeming kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Euving en Jansma, heeft de financiële resultaten van 2008-2009 gecontroleerd. Dhr Euving is wegens afwezigheid vervangen door dhr. Verzijl waarvoor dank. De kascommissie heeft niets onregelmatigs geconstateerd en is akkoord met de cijfers.

Benoeming kascommissie: dhr. Jansma is aftredend. Dhr Verzijl wordt gevraagd zitting te nemen in de kascommissie naast dhr. H. Euving. Iedereen is akkoord met de boekhouding en de nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Aafke Euving. Zij heeft in Wea Nijhoff een opvolger gevonden. Aafke wordt bedankt voor haar 6 bestuursjaren, haar inzet bij de activiteiten en haar taken binnen het bestuur zoals marktmeester tijdens Stoetbakkendag. Ook haar man Harmannus wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet, o.a. als ‘hoofd vlaggetjes’ op Stoetbakkendag. Aafke en Harmannus hebben beide aangeboden in de toekomst te willen helpen bij activiteiten. Het bestuur zal daar dankbaar gebruik van maken. Aafke krijgt als dank voor haar inzet als bestuurslid een bloemetje en een ingelijste Schepershoes.

Ook de dames die het oud papier en de bijbehorende koffie regelen (Hilde Meringa, Annie Boels en Geesje Gerrits), krijgen weer een bloemetje als dank voor hun inzet dit jaar.

Rondvraag
De voorzitter meldt dat de Stoetbakkenoven aan vernieuwing toe is. Koos Salomons is gevraagd hiervoor een voorstel te maken. Dit voorstel is in de pauze in te zien.

Jan Uneken vraagt of de straat vanaf het Jehovacentrum een zijstraat of een uitrit is. Heb je daar nu wel of geen voorrang als je eruit komt? Hij heeft gevaarlijke situaties gezien en vraagt of door middel van wegmarkering of iets dergelijks duidelijk gemaakt kan worden wie precies voorrang heeft. Actie > Kees Lueks zoekt dit uit.

Harry Gerrits vraagt het bestuur om aandacht te schenken aan het onderhoud van de kunstwerken in Noordbarge.
Actie > Kees Lueks zet ze op het lijstje om schoongemaakt te worden.

Harry Gerrits vraagt hoe het staat met de bluswatervoorziening in Noordbarge. Tijdens de boerderijbranden in Zuidbarge, Noordbarge en Westenesch is gebleken dat er onvoldoende bluswater in de buurt aanwezig/bereikbaar was. Volgens de brandweer voldoet de watercapaciteit wel aan de wettelijke eisen. Onno heeft hierover ook overleg gehad met de voorzitters van Westenesch en Zuidbarge. In Noordbarge speelt dit punt eigenlijk niet omdat er meer waterleiding en brandputten aanwezig zijn.

Gerrit Kiers vraagt n.a.v. het verslag in de Noaberproat van het bezoek van de Burgemeester wie Sven Dom is. Hij is de projectleider van het baggeren van het Oranjekanaal.

Gerrie Schuler vraagt hoe het staat met de plannen voor de locatie waar nu de Opstik staat.
De gemeente komt hier na de pauze op terug.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
Na de pauze vertellen vertegenwoordigers van de gemeente de plannen voor Noordbarge.

Kirstin Meringa, december 2009

Stand van zaken projecten en werkzaamheden van de gemeente Emmen in Noordbarge.

Door:
Kees Lueks (teamleider Emmen Stad)
Piet Ottens (werkzaam bij projectbureau Atalanta en daarvoor medewerker bij afdeling Verkeer)
Henriëtte Vrieling (werkzaam bij afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling)

Actualisatie Bestemmingsplan
De verouderde bestemmingsplannen van de gemeente Emmen moeten volgens de Wet Ruimtelijke Ordening geactualiseerd worden. Van 400 oude gaan we naar 60 actuele bestemmingsplannen. In hoofdlijnen komt het erop neer dat er vastgelegd wordt wat er nu staat in een gebied. Begin 2010 start de procedure voor de actualisatie, eind 2011 zal het klaar moeten zijn. Noordbarge is een bijzonder gebied en wordt daarom anders aangepakt dan andere gebieden. Dit heeft te maken met de ligging en historie van Noordbarge, Noordbarge is aangemerkt als gebied met een cultuur historische waardering. Dit betekent dat er zowel in het voortraject als in het uiteindelijke definitieve bestemmingsplan specifieke aandacht is voor cultuurhistorische waarden in Noordbarge. Dit geldt zowel voor bebouwing (bijvoorbeeld boerderijen) als voor landschapselementen (zoals de Brink en de Es).

Daarnaast is er vanuit EOP (erkende Overleg Partner=bestuur Plaatselijk Belang) Noordbarge de wens neergelegd om in het nieuwe bestemmingsplan mogelijke nieuwbouwlocaties mee te nemen.

De volgende stappen worden gevolgd om tot een geactualiseerd BP (bestemmingsplan) te komen:
1 inventarisatie veldwerk cultuurhistorische waardering
2 opstellen concept ontwerp BP > bespreken met Provincie en EOP
3 Ontwerp BP naar college
4 Verwerken reacties > vaststellen door Raad
5 Vastgesteld BP

EOP wordt tussentijds een aantal keren betrokken en om reactie gevraagd. Het Bestuur ziet in deze procedure in ieder geval de volgende aandachtspunten:
• Grenzen BP en eventuele overlap met bestemmingsplannen directe omgeving (BP Buitengebied, BP Bargeres)
• Toekomst Ermerweg, Hondsrugweg, Nieuw Amsterdamsestraat i.v.m. Atalantaproject
• Kantorenlocatie Hooggoorns
• Locatie voormalig pension ’t Hunebed (gemeente gaat nu uit van dorpse invulling; ruime kavels en grondgebonden woningen)
• Mogelijkheden De Fabriek (in januari 2010 opent het CBK officieel haar deuren)
• Locatie De Opstik

Atalantaproject
Het Atalantaproject omhelst de verhuizing van de dierentuin naar de es, de komst van een theater en de verbinding tussen deze nieuwe locatie en het centrum van Emmen. De verwachting is dat er in een periode van 10 jaar een verdubbeling van het aantal bezoekers van de dierentuin is te verwachten. Dit heeft uiteraard consequenties voor verkeer op de toegangswegen van Emmen en voor het parkeren in en nabij het centrum. Er is een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoersplan in de maak (gereed 2010) waarin duidelijk wordt welke wegen een belangrijke functie krijgen voor deze toestroom, waar het parkeren plaats moet vinden en hoe de bereikbaarheid en toegankelijkheid van omliggende gebieden gewaarborgd blijven. De Ermerweg wordt wellicht een toegangsweg tot de parkeerplaats.

Oranjekanaal
Het Oranjekanaal wordt tussen Zuidbarge en Noordbarge grondig opgeknapt, er wordt iets gedaan aan de waterkwaliteit en beheer en onderhoud van de beschoeiingen. Het is niet bekend wat er aan het stuk Oranjekanaal in Noordbarge wordt gedaan. Er is wel behoefte aan een grondige opschoonbeurt. Actie > Kees Lueks zoekt dit uit.

Ermerweg
Het is onduidelijk of op de Ermerweg (deel buiten de bebouwde kom) 60 of 80 gereden mag worden. Qua belijning is de weg aangepast als 60 kilometerweg maar omdat er nog een bezwaarschrift behandeld moet worden is dit nog niet definitief en geldt tot die tijd de oude snelheid: 80 km.
De brug over het Oranjekanaal is duidelijk aan onderhoud toe. Vooral het wegdek is erg slecht. Wordt die weg opnieuw geasfalteerd? Omwonenden vragen om geluidsabsorberend materiaal.
Actie > Kees Lueks zoekt uit wat de planning is voor het onderhoud.

Vragen

Wat gebeurt er met de tijdelijke voorziening van de school de Opstik? De school vertrekt voor de kerst uit de noodvoorziening. Gaan de containers dan weg vóór oud en nieuw? Omwonenden vrezen brandgevaar. Actie > Kees Lueks zoekt dit uit en informeert EOP.

Wat is de toekomst van de locatie de Opstik en de ernaast gelegen sporthal? Komt terug in het ontwerpbestemmingsplan.

Wat is er waar van de geruchten dat AOC Terra ook uit Noordbarge vertrekt? De school heeft nieuwe locatie aan gemeente gevraagd. Het kan nog jaren duren voordat er een nieuwe locatie is gevonden en er een nieuwe school op gebouwd is. De toekomst van de locatie in Noordbarge is nog niet besproken. Actie > Kees Lueks houdt EOP op de hoogte.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers van de dierentuin in de toekomst niet de kortste route (= Ermerweg) kiezen? Dit punt wordt meegenomen in het verkeer- en vervoersplan.

De 3 vertegenwoordigers van de gemeente worden bedankt voor hun aanwezigheid en uitleg en ontvangen daarvoor een kalender van Noordbarge.

terug

Jaarverslag 2010 van de secretaris

Dit jaar hadden we als bestuur veel contact met de gemeente Emmen. We kregen diverse uitnodigingen voor bijeenkomsten, deelname aan klankbordgroepen en een adviserende rol bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan voor Noordbarge.

Ieder kwartaal worden we bijgepraat door het College van Burgemeester en Wethouders over de voortgang van het Atalantaproject. Het Atalantaproject bestaat uit verschillende onderdelen zoals nieuwbouw dierentuin op de Noordbargeres, ondertunneling van de Hondsrugweg, nieuwbouw Theater/Wereld van ontmoeting, aanleg van een verbindingsplein met daaronder een parkeergarage en de herinrichting van de huidige dierentuinlocatie. Voor sommige onderdelen zijn klankbordgroepen in het leven geroepen. Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge houdt zich vooral bezig met de plannen en werkzaamheden op de Noordbargeres en laat zich verder op hoofdlijnen informeren over de stand van zaken van de andere deelprojecten.

De gemeente heeft voor de zomer een start gemaakt met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor Noordbarge. Wij hebben als bestuur regelmatig overleg met de gemeente over de voortgang en de gewenste aanpassingen om van een oud naar een nieuw bestemmingsplan te gaan. (zie ook elders in deze Naoberpraot).

De verordening voor overlegstructuren tussen vertegenwoordigers van bewoners en de gemeente wordt herzien. In deze verordening beschrijft de gemeente welke partijen zij beschouwen als gesprekspartners vanuit de verschillende wijken en dorpen in de gemeente. In de verordening staat ook beschreven wat de rechten en plichten van de zogenaamde Erkende Overleg Partners zijn en hoe het budget is verdeeld.

Het bestuur van Plaatselijk Belang is niet alleen namens alle inwoners gesprekspartner voor de gemeente maar organiseert voor de Noordbargers allerlei activiteiten die jaarlijks terugkeren. Zo organiseerden we dit jaar wederom een Nieuwjaars borrel, neuties schiet’n met Pasen, Stoetbakkendag en straks de jaarvergadering. Het jaarlijkse kinderreisje ging niet door vanwege te weinig belangstelling. Aan de fietstocht in september deden ondanks de regen toch zo’n 30 Noordbargers mee.

Ook dit jaar heeft Noordbarge zich van haar sportieve kant laten zien door de deelname aan de zeskamp in Zuidbarge op Koninginnedag en de organisatie + deelname van de Noordbarger jeugd aan het dorpenvoetbaltoernooi in juni.

Tot slot wil ik nog melden dat binnenkort wordt gestart met de bouw van de Stroetenschool (voorheen St. Michaelschool) aan de Stroetweg. Plaatselijk Belang heeft in april samen met de school een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden. Tijdens die bijeenkomst is uitleg geven over de manier waarop de school onderwijs geeft en hoe het nieuwbouwplan er precies uitziet. Eind volgende jaar moet de school klaar zijn.

Kirstin Meringa, secretaris

terug

Oproep voor ruimte

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft dringend behoefte aan opslagruimte voor een aantal attributen dat jaarlijks wordt gebruikt onder andere bij het Stoetbakken. Het gaat in het bijzonder voor het onderdak brengen van onze stoetbakkraam en bijvoorbeeld de schiettent.

Wie van U heeft enige ruimte beschikbaar en is bereid om onderdak te bieden aan de spullen die we samen nodig hebben en gebruiken. 

Toon Uw bereidheid en laat het weten bij onze bestuursleden of bel Onno te Nuyl 616924

Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.


terug

Nieuw Bestemmingsplan Noordbarge

De gemeente Emmen moet de bestemmingsplannen voor de gehele gemeente vernieuwen. Veel plannen zijn te oud en al jaren niet meer aangepast. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd waar en wat er gebouwd mag worden, waar groen is, etc. Als iemand een bouwaanvraag indient, wordt dit altijd getoetst aan het bestemmingsplan. Er wordt dan gekeken of de aanbouw/nieuwbouw wel past binnen de vastgestelde regels voor dat gebied. Het bestemmingsplan bestaat uit een kaart van het gebied met daarin verschillende kleuren voor de verschillende functies (zoal wonen, recreatie, landbouw, horeca, etc.). Daarbij hoort een toelichting waarin precies omschreven is wat er wel en niet mag, zoals de hoogte van gebouwen, hoe ver bebouwing vanaf de straat gebouwd moet worden en wat voor soort groen (bijvoorbeeld gras of bomen) er moet zijn. De meeste wijken en dorpen hebben een eigen bestemmingsplan. Zo ook Noordbarge.

Vlak voor de zomer is een eerste bijeenkomst geweest over het nieuwe bestemmingsplan Noordbarge. De gemeente is begonnen met het in kaart brengen van de situatie op dit moment. Dit betekent dat alle bebouwing en groen ingekleurd wordt zoals het er nu staat. De verschillende soorten bebouwing (wonen, bedrijvigheid, horeca en maatschappelijke functies zoals scholen) hebben een eigen kleur en dat geldt ook voor het groen. Daarnaast is van Noordbarge een cultuurhistorische analyse gemaakt. Er is gekeken hoe het dorp is ontstaan, waar vroeger huizen/boerderijen stonden, hoe de wegenstructuur liep, etc. Deze punten zijn bij elkaar in een nieuwe kaart ingekleurd/ingetekend.

Onderwerpen van gesprek tussen de makers van het bestemmingsplan en een afvaardiging van Plaatselijk Belang zijn:
- de begrenzingen van het bestemmingplan voor Noordbarge en de aansluiting op de aanliggende bestemmingsplannen
- invulling van ‘open’ plekken in Noordbarge (zoals de locatie van voormalig pension ’t Hunebed)
- benoemen toekomstige ontwikkellocaties

Het bestuur van Plaatselijk Belang fungeert als eerste aanspreekpunt voor de gemeente namens Noordbarge. Zodra wij denken dat we de kennis en individuele meningen van inwoners van Noordbarge nodig hebben voor invulling van specifieke gebiedjes, zullen wij dit aangeven en de betreffende bewoners uitnodigen om mee in overleg te gaan.

Eind dit jaar zal de gemeente het ontwerpbestemmingsplan presenteren. Hoe, wanneer en waar ze dit gaan doen is nog niet bekend. U krijgt t.z.t. een uitnodiging.


Bewoners initiatieven

Bewoners en Ideeën

De gemeente Emmen stelt jaarlijks een bedrag van bijna € 10.000 beschikbaar aan ons in Noordbarge als Erkende Overlegpartner. Dit bedrag is bedoeld voor initiatieven van inwoners om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Noordbarge.

Op dit moment lopen een aantal aanvragen en de uitwerking daarvan kan ter hand worden genomen. Het betreft een kunstzinnige uiting bij de brug over het Oranjekanaal in de Ermerweg ter opfleuring, samen met AOC Terracollege, het plaatsen van een permanente aanduiding bij de dikste steen van Drenthe en het plaatsen van een zogenaamde AED in Noordbarge.

terug

Zangkoor Noordbarge

Komt allen tezamen op zaterdag 18 december 2010 voor een gezellig kerstconcert.
Aanvang 20.00 uur in de school van het Terra College aan de Huizingsbrinkweg.

U wordt begroet door een midwinterhoorn en er zullen diverse gastoptredens zijn,
waaronder de gebroeders Weggemans.
De entree is slechts € 5,00 inclusief koffie met koekjes.
Na afloop kan er gedanst worden.

Entreebewijzen verkrijgbaar bij Lientje Weggemans, Jan Meringa, Aukje van Delden en
Hennie Jeuring.

Inmiddels is de aansluiting van de Hondsrugweg op de Rondweg op de schop geweest en ligt daar een soort klaverblad met rotondes waardoor de ontsluiting sterk is verbeterd. Soms geeft het de indruk dat de verkeersdruk op de Ermerweg is afgenomen en dat was ook de bedoeling.

Met de gemeente is regelmatig overleg over de veiligheid, bijvoorbeeld de aansluiting van de Bargerkampenweg op de Ermerweg.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge is van mening dat veiligheid voor alle verkeersdeelnemers moet worden gewaarborgd en dat veranderingen niet mogen leiden tot onvoorziene andere gevaarlijke situaties. Minder verkeer op de Ermerweg mag niet tot gevolg hebben dat er radarpalen verdwijnen en dat daardoor de snelheid weer gaat toenemen.

terug

Heeft U een klacht?

• (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
• Klachten over openbaar groen
• Klachten over het milieu
• Meldpunt overlast
Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 68 52 12

Storingen:
• Storingen openbare straatverlichting 038 85 16 110 0800 90 09
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55

terug
 

De piep van oeze melkfabriek


De piep van oeze melkfabriek
Zie gung’n graag un eindtie toer’n
Moar liever niet zo hiel wiet vot
Zie waar’n in Noordbarge geboor’n
En huul’n niet van dat gevot

Moar mangs was’t toch ok wal’s oarig
Um in d’umgeving rond te zien
Zo bint ze saam’n in heur Daffie
Al hiel wat keer’n west in Slien

Moar altied as Noordbarge weer noadert
Deur’t bos of over d’knoaldiek
Dan ziet ze tot heur grote bliedschap
De piep van oeze melkfabriek

Dan roept ze vaak tegeliek
Wij bint d’r hoast weer want kiek
Ik zie doar gunder in de varte
De piep van oeze melkfabriek.

Loat Emmen dan zien grote kerk bezitten
Bint ze groots op, van mij hebt ze geliek
Moar wij heb’t weer op dreef aw zien kunt
De piep van oeze melkfabriek

Naar een gedicht van Henk Poel Sr. Uit zijn bundel ‘’Hej niks vergetten’’ .
Vertaald in het Noordbargers deur Fried Rappard

terug

Historische Commissie Noordbarge

Historische Commissie Noordbarge

In 2009/2010 bestond de commissie uit Pieter Albers, Hendrik Garming, Geesje en Harrie Gerrits, Henk Jeurink en Cora Zuring. Wiebe Stavast heeft in verband met zijn drukke werkkring overgeschakeld in een lagere versnelling. M.u.v. de zomermaanden heeft de commissie maandelijks vergaderd. Jantje Janssens is onze vaste hulp. Verder hebben we voor speciale gelegenheden een beroep kunnen doen op tijdelijk inzetbare vrijwilligers. Overigens kan de commissie nog steeds 'vaste' hulp gebruiken. De ruim zestig donateurs hebben vier keer een nieuwsbrief gehad

De commissie is bezig met de laatste loodjes bij het verzamelen van de bewoners-geschiedenis van Noordbarge. De vele bijzondere plaatjes tijdens de inloopmiddagen zijn een rechtstreeks gevolg van dit monnikenwerk. Vorig jaar ging de inloopmiddag over het grote gebied ten westen van het Oranjekanaal [Urk]. In de Naoberpraot 2009 hebben we daar uitgebreid aandacht aan besteed. Het sloeg zo goed aan dat besloten is om het oude zwemplekje in het Oranjekanaal te voorzien van een bordje met tekst en foto. Dat is toch een prachtig initiatief om onze geschiedenis bekendheid te geven. Voor dit initiatief zijn we Johannes Freriks uit Noordsleen zeer erkentelijk. Dit jaar was het Tienkamp en de Melkfabriek aan de beurt. We hebben de inloopmiddag naar de eerste zaterdag in oktober verplaatst. Bekeken wordt of we hier een vaste gewoonte van kunnen maken. Ruim zestig belangstellenden konden we verwelkomen. Onder hen hadden Tiny van den Heuvel-Jongstra en haar dochter een verre reis vanuit Zierikzee naar Noordbarge gemaakt. Tiny heeft in de oorlog op meerdere adressen in Noordbarge gewoond. Haar vader was tijdens de mobilisatie motorordonnans. Hij was ingekwartierd bij de familie Bults aan de Ermerweg. Ze hoopte op hernieuwde kennismaking met bewoners en nakomelingen. Naar we hebben meegekregen is ze nog een keer weer in het oude huis van de familie Harms aan de Siebrandsweg geweest. Daar vond ze haar oude slaapkamertje op de zolder terug. Voor haar was Noordbarge anno 2010 in meerdere opzichten een emotioneel weerzien. Ze heeft haar ervaringen op schrift vastgelegd. De commissie komt hier op terug. Van de gemeente mochten we gebruik maken van het Centrum voor de Beeldende Kunst "De Fabriek". Carola en Fried Rappard zijn op deze plek in de oude fabriek opgegroeid. Ze hebben ons op een zeer onderhoudende wijze over hun jeugd in de stoomkorenmaalderij verteld. Zijn in het Noordbargers vertaalde gedicht "De Piep" viel in goede aarde. De groepen tijdens de wandeling stonden o.l.v. de Tienkampers Eppie en Mannie Harms, Rieks Kleine Deters, Geert Grootjans en Henk Jeurink. Het blijft leuk mensenwerk, dat wroeten in de geschiedenis van Noordbarge.

Henk Jeurink, secretaris.