activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2009
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

Bestuur plaatselijk belang Noordbarge.
WELKOM AAN NIEUWE INWONERS VAN NOORDBARGE !
Agenda Jaarvergadering
Notulen jaarvergadering 2008
Oproep voor ruimte
Oud papier
Bewoners initiatieven
Jaarverslag van de secretaris
Heeft u een klacht
Historische commissie

Verslag gemeente met Noordbarge


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2009

www.noordbarge.info


VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2 tel. 616924
tenuyl@planet.nl

PENNINGMEESTER
Annemarie Zieck
Het Groene Loo 8 tel. 615745
Zieck007@wxs.nl

SECRETARIS
Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20 tel. 653983
h.essing@freeler.nl

LEDEN

Petra Schuler
Huizingsbrinkweg 24 tel.626514
Petra_hoogeveen@hotmail.com

Henk Hadders
Huizingbrinkweg 47 tel. 352397
h.hadders@hetnet.nl

Aafke Euving-Hof
Zuideind 4 tel. 614766
h.euving@hccnet.nl

Henk Nijkamp
Bargerkampenweg 39 tel. 658758
nijkamphg@hetnet.nl


terug

Welkom aan de nieuwe inwoners van Noordbarge!


WELKOM AAN ALLE INWONERS VAN NOORDBARGE !

Nieuwe inwoners van Noordbarge, hartelijk welkom. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en de jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen. U hebt gekozen om hier te komen wonen. De Noordbargers die hier al langer wonen, spreken de warme wens uit dat U ook allemaal gaat meedoen met activiteiten.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Het afgelopen verenigingsjaar is weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd, denk even terug aan de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Boerderij, het neut’n schieten op tweede Paasdag, de historische wandeling, het optreden van het Noordbarger zangkoor, de Stoetbakkendag, het kinderreisje en de fiets- en motortoertocht.

Dit jaar is gebleken dat er nogal wat gaat gebeuren in Noordbarge en om ons toe. Dat is de reden dat we op onze jaarvergadering, na de pauze, gevraagd hebben aan de Gemeente Emmen om een toelichting te komen geven op alle ontwikkelingen wat betreft het verkeer, de Ermerweg, de plannen op de Noordbargeres en het nieuwe bestemmingsplan voor Noordbarge.

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 20 november 2009 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

terug

AGENDA JAARVERGADERING

op vrijdag 20 november 2009.
Aanvang 19.30 uur.


In het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.
- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 21 november 2008, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2008 – 2009, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2008 – 2009, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Aafke Euving. Het bestuur stelt voor als lid te benoemen mevrouw Wea Nijhoff, Huizingsbrinkweg 41
- Rondvraag
- Pauze
- Medewerkers van de gemeente Emmen komen toelichting geven op alle activiteiten in en rond Noordbarge, waaronder:
Herziening bestemmingsplan Noordbarge
Toekomst Ermerweg en Noordbargerbos
Verkeersafhandeling in en rond Noordbarge
Bebouwing op de Noordbargeres, ontwikkelingen CBK in de Fabriek, Oranjekanaal, onderhoud grijs en groen.

- Sluiting om ongeveer 23.00 uurterug

Notulen jaarvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Noordbarge

Verslag jaarvergadering 2008 - Plaatselijk Belang Noordbarge
- concept -

Vrijdag 21 november 2008, aanvang 19.30 uur, in het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.
Aanwezig: 53 leden

Afwezig met kennisgeving: families Zwarts en Meringa.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We hebben een feestelijk jaar achter de rug vanwege de 25e keer stoetbakken en de extra activiteiten daaromheen. De ‘graaiing’ was een groot succes en is mogelijk gemaakt door gulle gevers uit Noordbarge. Vereniging ’t Aol Volk wilde vanwege haar 60-jarig jubileum een boerenbruiloft opvoeren op de Brink in Noordbarge wat helaas niet door kon gaan vanwege het slechte weer. 

Ook inhoudelijk is het een interessant jaar geweest met overleggen over de invulling van de Noordbargeres, de verkeersafhandeling rondom Noordbarge, de discussie over het bevaarbaar maken van het Oranjekanaal, etc. Dit jaar geen overleg gehad met bestuurders van de gemeente. Wel is er toevallig vanmiddag nog overleg geweest over de overlast van roeken op een aantal plekken in Noordbarge met als resultaat dat de roeken nu toch verwijderd mogen worden.

Tot slot ook een speciaal welkom aan onze gasten uit Sleen die na de pauze zullen optreden: Harm en Roelof.

Cora Zuring doet namens de Historische Commissie een oproep om donateur te worden. Iedereen kan zich in de pauze aanmelden en een (financiële) bijdrage leveren aan het vastleggen van hoe het nu is en hoe het is geweest in Noordbarge.

Verslag jaarvergadering 2007

We bespreken het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar gehouden op 23 november. Het verslag wordt goedgekeurd en zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de notulist.

Jaarverslag secretaris 2007 – 2008

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld zonder wijzigingen.

Resultaten 2007 – 2008

De resultaten worden ter plekke uitgedeeld. Op advies van de kascommissie 2006-2007 zijn de resultaten van Plaatselijk Belang en de historische Commissie gesplitst. De penningmeester van Plaatselijk Belang voert tevens de boekhouding van de Historische Commissie. De rekening is opgedeeld in 3 delen: een overzicht van de kas, de bank en de spaarrekening. Alle 3 onderdelen hebben een positief eindsaldo. De stoetbakkendag en de Stoetbakkenloop laten, net als ieder jaar, een negatief saldo zien. Dit jaar heeft de Stoetbakkendag vanwege het 25jarig jubileum meer gekost dan andere jaren. Onze belangrijkste bron van inkomsten is de opbrengst van oud papier. De opbrengst van oud papier is in 2008 behoorlijk gestegen. Vanwege de hogere kiloprijs hebben we met minder kilo’s meer opbrengst. In 2008 hebben we 237 leden en 19 ondersteunende leden.

Het advies van de kascommissie 2006-2007 om naar een andere bank met de spaarrekening met hogere rente te gaan hebben we (gelukkig) niet opgevolgd. We zijn in de huidige kredietcrisis blij dat spaarrekening loopt bij een stabiele bank.

Verslag kascommissie, decharge penningmeester en bestuur, benoeming kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de heren Jansma en Schaefer, heeft de financiële resultaten van 2007-2008 gecontroleerd. De kascommissie vind de splitsing in de boekhouding naar Plaatselijk Belang en Historische Commissie overzichtelijk en daardoor goed controleerbaar. De kascommissie heeft niets onregelmatigs geconstateerd en is akkoord met de cijfers. De heren Bok en Euving ontdekken een (klein) foutje in de optelsom. Deze wordt ter plekke gecorrigeerd.

Benoeming kascommissie: dhr. Schaefer is aftredend. Dhr. H. Euving stelt zich beschikbaar als nieuw kascommissielid. Iedereen is akkoord met de boekhouding en de nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is: Anno Van Dijken. Hij heeft tot op heden nog geen opvolger gevonden. De voorzitter doet een nadrukkelijke oproep aan de aanwezigen om zich aan te melden. (Tijdens de pauze wordt Henk Hadders bereid gevonden om het bestuur te komen versterken, de vergadering stemt hier na de pauze mee in). Anno wordt bedankt voor zijn 6 bestuursjaren, zijn inzet bij de activiteiten en zijn taken binnen het bestuur zoals het beheer van de website en het maken van de draaiboeken voor activiteiten. De voorzitter vraagt of het bestuur in de toekomst een beroep op Anno mag doen bij de uitvoering van activiteiten zoals ondersteuning bij technische zaken op Stoetbakkendag. Anno is akkoord. Bij de dankwoorden ontvangt Anno een bloemetje en een ingelijste Schepershoes.  

Ook de dames die het oud papier en de bijbehorende koffie regelen (Hilde Meringa, Annie Boels en Geesje Gerrits), krijgen weer een bloemetje als dank voor hun inzet dit jaar.

 Rondvraag

Mevr. Jonker heeft al enige tijd de Zuidenvelder niet ontvangen en vraagt zich af of deze nog wel wordt bezorgd in Noordbarge. De overige aanwezigen ontvangen deze krant nog wel. Bij problemen met de bezorging kun je het beste zelf melden bij de krant, daar speelt het bestuur van Plaatselijk Belang geen rol in.

Mevr. Wegenaar vraagt of er aandacht wordt geschonken aan de 3 punten die zij heeft benoemd in haar brief vorig jaar. De 3 aspecten zijn: verrommeling langs het Oranjekanaal, fietspad einde Bargerkampenweg en Ommetjes. De eerste 2 punten komen telkens aan de orde tijdens het uitvoeringsoverleg tussen de gemeente en (een deel van) het bestuur van Plaatselijk Belang. Wat betreft de verrommeling langs het Oranjekanaal daar zijn al enkele acties in ondernomen. Zo bleek dat een nieuwe eigenaar een hek had geplaatst op zijn land waardoor het Joods Kerkhof niet meer openbaar toegankelijk was. Dit mag niet, er geldt recht van overpad en het kerkhof moet altijd toegankelijk zijn. Verder is de gemeente aan het bekijken in hoeverre de bouwwerken die er staan, legaal en bouwtechnisch gezien in orde zijn. Eigenaren zullen hier op aangesproken worden. De gemeente is voorstander van het aanleggen van een fietspad aan het einde van de Bargerkampenweg. De grond (huidige zandpad) is echter in eigendom van Staatsbosbeheer en die wil (vooralsnog) niet. De gemeente heeft subsidie beschikbaar gesteld voor Ommetjes. Verschillende mensen hebben zich al aangemeld als initiatiefnemer maar tot nu toe heeft dat nog niet tot een concreet Ommetje in Noordbarge opgeleverd.

Dhr. Kiers vraagt of het bestuur van Plaatselijk Belang, Waterschap Velt & Vecht kan aanspreken op het laten verloederen van het Oranjekanaal. Het kanaal groeit en slibt helemaal dicht. Het Oranjekanaal is regelmatig onderwerp van gesprek. Er is zelfs een apart overleg met alle EOP’s die aan het Oranjekanaal liggen (Zuidbarge, Bargeres, Noordbarge en Westenesch). Het probleem is dat eigendom en onderhoud van delen van het Oranjekanaal nogal van elkaar verschillen. Op het ene stuk is het Waterschap eigenaar van zowel water als oevers, op een ander stuk is dat de gemeente en op sommige stukken de een eigenaar van het water en de ander van de oevers. Deze laatste eigendomsvorm is helemaal lastig, vooral voor onderhoud. De gemeente wil haar delen overdragen aan het waterschap maar die wil het pas accepteren als achterstallig onderhoud is weggewerkt en daar heeft de gemeente nu weer geen geld voor. Daarnaast zijn er ook (provinciale) plannen om het Oranjekanaal bevaarbaar te maken. De gemeente Emmen geeft (gezien alle centrumplannen) op dit moment geen prioriteit aan het Oranjekanaal. Volgens dhr.  Garming heeft de gemeente Emmen destijds bij de overdracht van het Oranjekanaal door de  Drentsche Veen- en Midden-Kanaal Maatschappij zelfs geld gekregen voor het onderhoud maar daar niets mee gedaan. Dhr. Kiers vraag of het bestuur op de een of andere manier druk kan uitoefenen. Het enige wat het bestuur kan doen is het onderwerp telkens aankaarten bij overleggen, dat zullen we dan ook zeker blijven doen. 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Na de pauze vermaken Harm en Roelof uit Sleen ons met hun alledaagse komische verhalen.

Kirstin Meringa, december 2008


terug

Oproep voor ruimte

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft dringend behoefte aan opslagruimte voor een aantal attributen dat jaarlijks wordt gebruikt onder andere bij het Stoetbakken. Het gaat in het bijzonder voor het onderdak brengen van onze stoetbakkraam en bijvoorbeeld de schiettent.

Wie van U heeft enige ruimte beschikbaar en is bereid om onderdak te bieden aan de spullen die we samen nodig hebben en gebruiken. 

Toon Uw bereidheid en laat het weten bij onze bestuursleden of bel Onno te Nuyl 616924

 

Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.

Naar aanleiding van het in brandsteken van het papier in de container, vermoedelijk door baldadige jeugd, in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september 2009, is besloten om de container ’s nachts op slot te doen.


terug


Jaarverslag 2009 van de secretaris


Het jaar 2009 was een rustig jaar voor het Bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge. Geen jubilea, geen bijzondere ontwikkelingen in ons dorp en geen plotselinge gebeurtenissen die om actie van onze kant vroegen. Een gewoon doorsnee jaar voor ons dus. Dat betekent niet dat we niets te doen hadden, integendeel. We hadden onze normale cyclus van vergaderingen, gesprekken met onze contactambtenaar, bezoek van de burgemeester en de organisatie van onze jaarlijks terugkerende activiteiten. Daarbij kwamen een aantal sportieve activiteiten; begin dit jaar natuurlijk de schaatswedstrijden op het Oranjekanaal en op koninginnedag hebben we met een team uit Noordbarge meegedaan aan de zeskamp in Zuidbarge.

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge kwam afgelopen jaar 5 keer bij elkaar. Dit jaar kwamen Wethouder Holman en Burgemeester Bijl samen op bezoek. Onderwerpen van gesprek waren:
• de verkeersafhandeling in Noordbarge waaronder de Ermerweg als toegangsweg van Emmen en de aansluiting van de Bargerkampenweg op de Ermerweg;
• De vooraankondiging van het nieuwe bestemmingsplan en de te verwachten wijzigingen daarin ten opzichte van het huidige;
• De nieuwbouw op de locatie van voormalig pension ’t hunebed:
• Toekomst van de schoollocaties in Noordbarge waaronder De Opstik;
• De mogelijkheden van het CBK in de Fabriek;
• Nieuwbouw Dierentuin op de Es;
• Ontwikkeling langs het Oranjekanaal, Zuidbarge-Westenesch
• Vergunningprocedure met als voorbeeld de Stoetbakkendag en Stoetbakkenloop.
Bij het overleg waren ook de wijkagent en onze contactambtenaar Kees Lueks aanwezig.

Met diezelfde Kees Lueks en een vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer hebben we gesproken over een mogelijke aanleg van een fietsverbinding tussen de Bargerkampenweg en het fietspad door het Noordbargerbos (nabij manege De Eekwal).

Onze jaarlijks terugkerende activiteiten zijn dit jaar ook weer goed verlopen. De weergoden waren ons goed gezind zodat de buitenactiviteiten (zoals het Neuties Schiet’n in april, kinderreisje in mei, motortoertocht en fietstocht in september) in ieder geval qua weer prettig waren. Op Stoetbakkendag zorgde het mooie weer voor een recordaantal deelnemers uit Noordbarge voor het gezamenlijke ontbijt. De Stoetbakkenloop ging dit jaar niet door, in plaats daarvan was er een optreden van het zangkoor Noordbarge. Op de Stoetbakkendag zelf bleek de motortrial-show een vermakelijk alternatief voor de gebruikelijke spelletjesmiddag. Toch kregen we opmerkingen dat de spelletjes gemist werden. Voor volgend jaar wordt weer geprobeerd om dit te organiseren.

De activiteiten in Noordbarge worden vaak bezocht door een vaste groep Noordbargers en daarnaast zien we steeds vaker en meer nieuwe Noordbarger gezichten. Dat betekend dat Noordbargers geïnteresseerd zijn in het dorp en elkaar en daar doen wij het als bestuur voor!

Rest ons nog een jaarvergadering om dit rustige, maar gezellige en sportief jaar af te sluiten.

Kirstin Meringa, secretaris


Heeft U een klacht?


• (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
• Klachten over openbaar groen
• Klachten over het milieu
• Meldpunt overlast

Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 68 52 12

Storingen:

• Storingen openbare straatverlichting 038 85 16 110 0800 90 09
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55


Bewoners initiatieven

Bewonersinitiatieven Oproep voor Ideeën

De gemeente Emmen stelt jaarlijks een bedrag van bijna € 10.000 beschikbaar aan ons in Noordbarge als Erkende Overlegpartner. Dit bedrag is bedoeld voor initiatieven van inwoners om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Noordbarge.
Het is zinvol u te attenderen op de regeling, omdat alle bewoners van Noordbarge ideeën kunnen indienen bij het bestuur.


terug

 

VERKEERSDRUK IN EN ROND NOORDBARGE

Inmiddels is de aansluiting van de Hondsrugweg op de Rondweg op de schop geweest en ligt daar een soort klaverblad met rotondes waardoor de ontsluiting sterk is verbeterd. Soms geeft het de indruk dat de verkeersdruk op de Ermerweg is afgenomen en dat was ook de bedoeling.

Met de gemeente is regelmatig overleg over de veiligheid, bijvoorbeeld de aansluiting van de Bargerkampenweg op de Ermerweg.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge is van mening dat veiligheid voor alle verkeersdeelnemers moet worden gewaarborgd en dat veranderingen niet mogen leiden tot onvoorziene andere gevaarlijke situaties. Minder verkeer op de Ermerweg mag niet tot gevolg hebben dat er radarpalen verdwijnen en dat daardoor de snelheid weer gaat toenemen.
Heeft U een klacht?

• (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
• Klachten over openbaar groen
• Klachten over het milieu
• Meldpunt overlast
Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 68 52 12

Storingen:
• Storingen openbare straatverlichting 038 85 16 110 0800 90 09
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55
terug
 

Historische Commissie Noordbarge


De afgelopen periode bestond de commissie uit Pieter Albers, Hendrik Garming, Geesje en Harrie Gerrits, Henk Jeurink en Cora Zuring. Wiebe Stavast heeft in verband met zijn drukke werkkring overgeschakeld in een lagere versnelling. Jantje Janssens is onze vaste hulp. Één van de stille krachten bij het verzamelen van de historie van Noordbarge was Rien Eding. Geheel onverwachts kwam op 25 januari 2009 een eind aan zijn leven. In hem verloor Noordbarge een zeer betrokken historicus. Op de website van Historisch Emmen kunnen we gelukkig dagelijks teruggrijpen op de vele gegevens, die hij over Noordbarge en in het bijzonder over de melkfabriek bij elkaar heeft vergaard. Zijn archief blijft voor ons beschikbaar. In het boek zullen we op een passende manier aan zijn bijdrage aandacht besteden. Verder hebben we voor speciale klussen een beroep kunnen doen op tijdelijk inzetbare vrijwilligers. Overigens kan de commissie nog wel enkele nieuwe leden gebruiken.

De commissie is druk bezig met het verzamelen van de bewonersgeschiedenis in Noordbarge. Daarvoor hebben we een formulier ontwikkeld. Bewoners of voor-malige bewoners wordt gevraagd de ontbrekende gegevens op te schrijven. Ook vragen we oude foto's van de bebouwing en hun bewoners. Mooie verhalen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Langzamerhand is een groot deel van Noordbarge op deze manier doorgeakkerd. Met als één van de resultaten veel bijzondere plaatjes tijdens de inloopmiddagen. Tijdens één van die zoektochten hebben we ontdekt uit welke familie 'Smerig Jeichien' stamt. Er zijn drie foto's. Op één daarvan staat zij vermoedelijk afgebeeld. We zijn op zoek naar mensen die haar persoonlijk gekend hebben. Dat is niet gemakkelijk. Jeichien werd op 25 augustus 1860 op Den Oever geboren. Ze is op 82-jarige leeftijd op 13 januari 1943 in Emmen gestorven. Van Fried Rappard hebben we aanvullende informatie over de melkfabriek en omgeving gekregen. De commissie kende twee takken van de familie Hilbrands. De ene tak woonde al lang in Noordbarge en de andere is meegekomen uit Eext. Lien Weggemans stamt van de Hilbrandsen uit Eext af. Dit voorjaar kwamen we via een rouwadvertentie achter een derde tak van in Noordbarge wonende Hilbrandsen. Deze tak is verwant met de familie Kiers en ook de 1e echtgenoot van de moeder van Rieks Holties heette Derk Hilbrands.

De gemeente Emmen is een Erfgoedproject begonnen. De commissie heeft hier naar vermogen aan meegewerkt. Voor het Erfgoedkwartet hebben we 10 bijzondere gebeurtenissen en kenmerken uit Noordbarge aangedragen. Dat we de dikste steen in Noordbarge hebben is bekend, maar wist u ook dat de afgescheidenen in de boerderij van Lutke Frieling hun eerste hagenpreken hebben gehouden. We wachten de ontwikkelingen hier af. Verder heeft de commissie een prachtige verjaarskalender uitgegeven. De circa zestig donateurs hebben 4 keer een nieuwsbrief gehad. Hoogtepunt was de jaarlijkse inloopmiddag op 22 augustus jl. Tegen de honderd in de historie van Noordbarge geïnteresseerde mensen hebben hier aan deelgenomen. We hebben flinke hulp gehad van Johannes Freriks, Hans Kruit, Jan de Vin, Jantje Janssens, Jan Meringa, Henk Venema en Jan Uneken. Het gaat de goede kant op met de vastlegging van onze historie.

Henk Jeurink

Verslag gemeente met Noordbarge

Werkbezoek burgemeester C. Bijl / wethouder J. Holman aan
Plaatselijk Belang Noordbarge.

Aanwezigen: dhr. O. Te Nuyl (EOP), mevr. Zieck-Soldaat (EOP), dhr. H. Nijkamp,
dhr. H. Hadders, mevr. A. Euving, mevr. P. Schuler, dhr. J. Holman (wethouder),
dhr. C. Bijl (burgemeester), Dhr. IJsselman (wijkagent), dhr. C. Lueks (teamleider),
dhr. N. Bosman (verslag).

Datum : 13 mei 2009
Tijdstip : 15.00 – 17.00
Locatie : De Fabriek

1) Voortgang punten die verleden jaar aan de orde zijn geweest.
De aanwezigheid van Roeken geeft overlast. De roeken zijn beschermd, maar kunnen wel verplaatst worden. Daar is wel toestemming van het ministerie voor nodig (Holman). De EOP geeft aan de voorkeur te geven voor een preventieve aanpak. Holman: er kunnen pas maatregelen getroffen worden bij overlast.
C. Lueks: Voorkeur geven aan een lange termijn aanpak. Oude nesten verplaatsen, nieuwe nesten plaatsen. Duurt ongeveer +/- 3 jaar. Start van dit programma vanaf januari. Het is een preventieve methode. De overlastlocaties worden daarnaast gedocumenteerd.
Het contact met wethouder Bettink moet nog komen met betrekking tot de bouwaanvraag van de schuur aan de oude Zuidbargerstraat 11.

2) Veiligheid verkeersafhandeling in Noordbarge o.a. Ermerweg Bargerkampenweg.
In het voor- en najaar en in de winter is de veiligheid van de Ermerweg – Bargerkampenweg in het geding. In deze periode is het vroeger donker. De hangbeuken belemmeren het zicht. Vooral bij donkere auto’s en bij schemering zijn de koplampen van de auto’s slecht zichtbaar.
Holman: De weg van Nieuw Amsterdam naar Emmen centrum wordt aangepast. Er worden rotondes geplaatst en het rechtdoor trekken van de Ermerweg wordt afgesloten. Hierdoor trekt er minder verkeer door Noordbarge. Na deze ingrepen de verkeerssituatie (onveiligheid) inventariseren.
EOP: Mogelijke optie is de weg met 10 – 20 cm op te hogen voor beter zicht.

De EOP is wel tevreden met de camera’s die er nu staan. Holman: Er is geen aanleiding om de camera’s weg te halen.

3) Vooraankondiging Bestemmingsplan Noordbarge (zie bericht 7 april 2009) waarvoor nog geen zienswijzen kunnen worden ingediend en waarvoor nog geen stukken beschikbaar zijn. Wat, wanneer, wel.
In een bestemmingsplan is een vooraankondiging verplicht. De voorbereidingen beginnen rond 2010. De EOP wordt hierin betrokken. Henriëte Vrielink is vanuit de gemeente betrokken bij het bestemmingsplan.

4) Aanvragen voor wijzigingen in huidige bestemmingsplan Noordbarge of die van invloed zijn op bijvoorbeeld verkeersafhandeling in/door Noordbarge.
 Actiepunt: 11 september is er een verkeersbesluit geweest om de eenrichtingsweg aan de Hooghoorns op te heffen. Deze weg is nu weer een tweerichtingsweg geworden, maar er staan nog borden voor eenrichtingsverkeer. Gevraagd wordt of deze borden weggehaald kan worden. Hiervoor wordt contact opgenomen met de verkeersontwerper en het service- team. Contact opnemen met Patrick Mink en Harrie Bouwers.
EOP: een tweerichtingsweg kan wel parkeerproblemen opleveren.

Nieuw Amsterdamsestraat
Tijdens de aansluiting van de Wilhelmsweg aan de Nieuw Amsterdamsestraat
blijft de bereikbaarheid gegarandeerd. Er zal gestart worden met de aanleg van een omleiding.

Woningen ex Pension het Hunebed
De bouwplaats ligt nu stil. De stand van zaken betreft de bouw van de woningen zal nagevraagd worden bij wethouder Sleeking. Er ligt een initiatief voor woningen ter plaatse van pension Hunebed. M.b.t. het initiatief heeft nog geen integrale afweging plaats gevonden al dan niet medewerking te verlenen aan dit initiatief dan wel aan een bestemmingsplanwijziging hiervoor medewerking te verlenen.

De Opstik
Bij de Opstik staan tijdelijke containers door de brand.
De EOP twijfelt over de bestemming van de school. C. Bijl: de Opstik heeft nog de bestemming onderwijs. Vanuit het collegebesluit ‘scholencarrousel’ is bekend dat na voltooiing van de nieuwe praktijkschool aan de Meerdijk, een andere school zijn intrek gaat nemen op deze locatie. Zodra de nieuwbouw voor de praktijkschool aan de Meerdijk gereed is zal de praktijkschool verhuizen. De noodvoorziening wordt verwijderd. De bestemming blijft onderwijs.
Mogelijkheid komst van de vrije school aan de Stroetweg. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de aanvraag van de vrije school.
De EOP vraagt hoe de verkeersdrukte dan geregeld wordt. Op dit moment rijden bussen (Lanting) de weg stuk.
Het Terra college heeft gemeld dat ze vertrekken aan de Huizingbrinkweg. In Noordbarge komt veel grond vrij. C. Bijl: voor elk dorp wordt een dorpsontwikkelingsplan gemaakt waarin deze ontwikkelingen aan de orde komen.

5) Mogelijkheden CBK in de Fabriek.
Door de komst van CBK zal de verkeersdrukte op de Ermerweg gaan toenemen (EOP).
In het CBK zullen volgens de planning jaarlijks ca. 10 tentoonstellingen worden georganiseerd en een 2-tal educatie programma’s plaatsvinden. De meeste drukte wordt verwacht op zaterdagen. De toestroom van de verkeersdrukte zal wel beperkt blijven.

6) Nieuwbouw Dierentuin op de Es.
De EOP informeert naar de extra verkeersdrukte (sluiproutes door Noordbarge) tijdens de bouw van de tunnel. Holman: de bouwer van het project krijgt de opdracht om te zorgen voor een goede omleiding. Het sluipverkeer zal zoveel mogelijk voorkomen moeten worden, door de aanleg van een goede omleiding en een goede doorvoer route voor het bouwverkeer.

7) Ontwikkeling langs het Oranjekanaal, Zuidbarge-Westenesch

Oranjekanaal Zuidbarge
Het gedeelte is in 2008 gesnoeid en gebaggerd en de taluds zijn ingezaaid. In het voorjaar van 2009 zijn de laatste bomen geplant. Hiermee is de eerste fase van herinrichting afgerond.
Het bevaarbaar maken van het Oranjekanaal is niet haalbaar, te veel obstakels.
Voordat er gemaaid kan worden moeten de ingezaaide berm eerste een goede zode hebben. Het jaagpad en de taluds zullen in augustus gemaaid worden.

Oranjekanaal Rietlanden
Het baggeren zal niet door de gemeente worden opgepakt. Hier zal in tegenstelling tot Zuidbarge het waterschap een prominente rol moeten gaan spelen. De gesprekken hierover moeten nog worden opgestart. Het is de vraag of het waterschap hiermee aan de slag wil gaan. Het is nogal een kostbare investering.

Oranjekanaal Bargeres
Het oranjekanaal ter hoogte van de Bargeres is binnen het project aanleg fietspad opgenomen. Het gedeelte tussen de brinkenwegen is op voorhand gesnoeid om het fietspad te kunnen realiseren. Het groen op de oevers zal in het lopende jaar worden gesnoeid (2009). De omgeving van het Oranjekanaal zal door Emco worden opgeschoond. Het baggeren is niet binnen het project van Sven Dom opgenomen. Hier zal de gemeente een prominentere rol krijgen. Ook zal het waterschap hier een prominentere rol moeten krijgen.

Zuidbarge-Westenesch
De aanpak van het Oranjekanaal gaat tot de Ermerweg. Het stuk hierna zit niet in de planning. Dit is de verantwoordelijkheid van het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor de taluds betreft het groenonderhoud als het uitbaggeren.

8) Overige voorstellen en aanvragen
Te veel administratieve lasten bij het aanvragen van een vergunning voor het Stoetebakken. Noordbarge wil zo weinig mogelijk administratief werk. Afdeling vergunning wil goed ingevulde formulieren.
Bijl: Het is niet de bedoeling dat door de hoge administratieve druk geen tradities (stoetebakkenloop) meer kunnen houden. Wel te maken met landelijke regelgeving. Afweging maken onder welk regime het stoetebakken valt (zwaar/licht). Maatwerk leveren m.b.t. de vergunningverlening.
- Simplificatie van vergunningen
- Duidelijke tijdsplanning vooraf is wel belangrijk. Goede communicatie met de afdeling vergunningen gewenst.

9) Voortgang uitvoeringsoverleg tussen PB en gemeente.