activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2008
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

Bestuur plaatselijk belang Noordbarge.
WELKOM AAN NIEUWE INWONERS VAN NOORDBARGE !
Agenda Jaarvergadering
Harm Dijkstra en Roelof Klinkhamer
Notulen jaarvergadering 2007
Stoetbakken
Jaarverslag van de secretaris
In memoriam Piet Doek
Heeft u een klacht
Bewoners initiatieven
Oud papier
Praktijkschool Stroetweg afgebrand
Verkeersdruk in en rond Noordbarge
Kinderreisje
Dierentuin en Theater op Noordbarger Es
Volleybalclub Noordbarge
 


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2008

www.noordbarge.info


VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2 tel. 616924
tenuyl@planet.nl

PENNINGMEESTER
Annemarie Zieck
Het Groene Loo 8 tel. 615745
Zieck007@wxs.nl

SECRETARIS
Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20 tel. 653983
h.essing@freeler.nl

LEDEN
Petra Schuler
Huizingsbrinkweg 24 tel.626514
Petra_hoogeveen@hotmail.com

Anno van Dijken
Bargerkampenweg 15 tel. 641100
a.vandijken@home.nl

Aafke Euving-Hof
Zuideind 4 tel. 614766
h.euving@hccnet.nl

Henk Nijkamp
Bargerkampenweg 39 tel. 658758
nijkamphg@hetnet.nl


terug

Welkom aan de nieuwe inwoners van Noordbarge!Nieuwe inwoners van Noordbarge, hartelijk welkom. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en de jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen. U hebt gekozen om hier te komen wonen. De Noordbargers die hier al langer wonen, spreken de warme wens uit dat U ook allemaal gaat meedoen met activiteiten.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Het afgelopen verenigingsjaar is weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd van de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Boerderij, het neut’nschieten op tweede Paasdag tot de feestavond in het kader van 25 jaar Stoetbakken, de historische wandeling, het optreden van het zangkoor met de Gebroeders Weggemans en Henk Wijngaard, de Stoetbakkenloop en Stoetbakkendag en van kinderreisje, fiets- en motortoertocht tot uitvoeringen van het Noordbarger Zangkoor.

In De Fabriek komen meer activiteiten waaronder de collectie aardewerk van Goedewagen en actieve organisaties. De aansluiting van de Hondsrugweg op de Rondweg is veranderd en dat is een goede verbetering voor de afwikkeling van het verkeer. De plannen op de Noordbargeres zijn in ontwikkeling voor dierentuin en theater.

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 21 november 2008 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

terug

AGENDA JAARVERGADERING

op vrijdag 21 november 2008.
Aanvang 19.30 uur.

In het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.
- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 23 november 2007, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2007 – 2008, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2007 – 2008, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is: Anno van Dijken. Het bestuur stelt voor als lid te benoemen

- Rondvraag
- Pauze
- Harm en Roelof: Optreden en muziek uit Drenthe, zie deze Naoberpraot
- Sluiting om ongeveer 23.00 uur

terug

Harm Dijkstra en Roelof Klinkhamer

Harm Dijkstra en Roelof Klinkhamer ( beide van 1961) oet Slien vörmt sinds 1987 het Drentstalige cabaretduo “Harm en Roelof”. Maar, al vanof heur vrogste herinnering bint zie al boezemvrunden Ze zaten samen op de kleuterschoel, en op de legere schoel in Slien en gungen daornao samen hen Hesselen hen de MAVO. Daornao gng Roelof hen de landbouwschoel um boer te worden, Harm gung leren veur underwiezer.

Samen zingen doet zie vanof heur achtste jaor bij het kinderkoor van de zangvereniging in Slien, later bij't grote koor.
Harm en Roelof waren in heur jeugd echte plattelandsjongs, en het plezeer van toen straalt zie nog altied oet. De teksten en de muziek wordt zölf schreven en componeerd. Elk jaor wordt het programma voor een groot diel verneid, want Harm en Roelof hebt een drokke agenda en staot elk jaor ook in de grote theaters in Drenthe. Een aovond met Harm en Roelof is een heerlijke mengeling van hiele herkenbare,actuele zaken die op muzikale wieze de reveu passeert. Er wordt veul lacht tiedens de veurstelling, maar d'r is ok veul ontroering. En alles in het Drčents zoals dat spreuken wordt in het zandgedielte van zuud-oost Drenthe.
 
Er bint inmiddels vief cd’s van dit duo verschenen en in september 2006 is de jubileum-DVD `Daor in de verte lig mien darp` presenteerd die nomineerd wuur veur de Dagblad van het Noorden Sreektaalpries. In 1999 much het duo Harm en Roelof als eerste de deur de Drentse vereniging ´t Aol volk instelde `Buiskooltroffee` ontvangen, een culturele pries die toekend wordt aan personen of instanties die op een eigentiedse wieze de streekcultuur oetdraagt. Roelof Klinkhamer is in het dagelijks leven akkerbouwer en is in Slien commandant van de brandweer. Harm Dijkstra is vakleerkracht muziek aan veer basisschoelen in de gemiente Emmen en is daarnaost presentator van het Drentstalige programma `Hemmeltied` dat elke zaterdagmörgen bij Radio Drenthe te heuren is.
Harm en Roelof, een eigentieds Drčents-talig cabaretduo dat in Drenthe zien weerga niet kent !
 

Notulen jaarvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Noordbarge

Vrijdag 23 november 2007, aanvang 19.30 uur, in het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.
Aanwezig: 50 leden

Afwezig met kennisgeving: families Jeuring, Termeulen, Steenbergen en Meringa.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij begint de vergadering met een oproep aan een ieder om ideeën aan te dragen voor het feest ter ere van de 25e keer Stoetbakken volgend jaar. Het afgelopen jaar was een jaar van vergaderingen en overleggen. Er is veel overleg geweest met Wobbe Katoen, onze contactambtenaar over uitvoeringszaken van de gemeente in Noordbarge. Daarnaast is overleg geweest met wethouder Sleeking over bebouwing van het terrein van voormalig pension ’t Hunebed en over invulling en de mogelijkheden van de melkfabriek. De tentoonstelling van Herman van Veen en het project ‘Rare Kwasten’(o.a. gesponsord door Plaatselijk Belang) zijn hier goede voorbeelden van. Met wethouder Holman hebben we gesproken over onderhoud van wegen en bermen en gisteren heeft de Burgemeester Noordbarge bezocht en zijn er een aantal algemene zaken besproken zoals de overlast van de Roekenkolonie aan de Huizingsbrinkweg en het opknappen van het Oranjekanaal wat in 2008 eindelijk gaat starten. Verder zijn er het afgelopen jaar diverse bijeenkomsten geweest over de nieuwe dierentuin en het theater op de es, de herinrichting van de huidige locatie van de dierentuin en de hoogbouwvisie van de gemeente Emmen op het centrum.

Verslag jaarvergadering 2006
We bespreken het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar gehouden op 24 november.
Dhr. Jonkers kaart de overlast aan rondom de vijver aan de Huizingsbrinkweg tussen Noordbarge en Bargeres. Er ligt veel rommel en er is overlast van jongeren. Hij vraagt of het bestuur hier iets aan heeft gedaan. Deze vijver hoort bij de wijk Bargeres. De Erkende overleg partij van Bargeres heeft dit gemeld bij de Gemeente. Mevrouw Naber loopt er regelmatig langs met haar hondje en ergert zich aan de verwaarloosde indruk. Ze heeft zelf ook al een paar keer hierover gebeld met de gemeente. Bij de opzet van Bargeres was het groene imago van de wijk juist ‘het visitekaartje van Emmen en nu moeten we ons schamen hoe het er bij ligt. Veel achterstallig onderhoud van het groen en de vijver, rommel als bierflesjes en drugs en veel vernielingen. De voorzitter benadrukt dat dit niet in ons gebied ligt en dat de EOP van Bargeres dit tijdens een schouw met de gemeente heeft gemeld.
Dhr. Jonkers vraagt hoe het staat met het uitzetten van de route. Dhr. Schaefer en mevr. Naber zouden dit oppakken en enkele Noordbargers hebben toegezegd mee te willen werken. Jan Uneken legt uit dat hij hiervoor benaderd is en dat hij er in 2007 vanwege omstandigheden niet aan toe is gekomen. Hij wil het nu weer gaan oppakken. Hij heeft o.a. overleg gehad met de club uit Westenesch die een dorpsroute heeft gemaakt. Er schijnt veel bij te komen kijken zoals het aanvragen van toestemmingen en het invullen van allerlei formulieren.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist: Janneke Brink.

Jaarverslag secretaris 2006 – 2007
Dhr. Jonkers vraagt wat de secretaris bedoelt met ‘kritisch volgen’. Hiermee wordt bedoeld dat we alle ontwikkelingen in en rondom Noordbarge in de gaten proberen te houden en dat we deelnemen aan bijeenkosten en overleggen die hierover gaan. We controleren dan of plannen en voorstellen passen binnen de bestaande afspraken. Op de vraag of we als Plaatselijk Belang ook actief deelnemen aan de bijeenkomsten over de invulling van de huidige locatie dierentuin is het antwoord nee. We vinden niet dat dit iets met Noordbarge te maken heeft.

Resultaten 2006 – 2007
De resultaten worden ter plekke uitgedeeld. De rekening is opgedeeld in 3 delen: een overzicht van de kas, de bank en de spaarrekening. Alle 3 onderdelen hebben een positief eindsaldo en zijn gestegen t.o.v. vorig jaar. De stijging van het spaarsaldo heeft vooral met de resultaten van de Historische Commissie te maken. De stoetbakkendag en de Stoetbakkenloop laten, net als ieder jaar, een negatief saldo zien. Onze belangrijkste bron van inkomsten is de opbrengst van oud papier. De opbrengst van oud papier is in 2007 behoorlijk gestegen. Dit komt omdat we én meer kilo’s hebben opgehaald én omdat de kiloprijs is gestegen. In 2007 hebben we 214 leden en 18 ondersteunende leden.

Verslag kascommissie, decharge penningmeester en bestuur, benoeming kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Schaefer en Hoving, heeft op 14 november de financiële resultaten van 2006-2007 gecontroleerd. De kascommissie heeft niets onregelmatigs geconstateerd en is akkoord met de cijfers. Geert Hoving geeft een paar tips mee:
- in de boeken van Plaatselijk Belang zijn de uitgaven en inkomsten van de historische commissie opgenomen. Dit is niet te controleren. Het is beter om beide boekhoudingen uit elkaar te houden en apart te controleren.
- De huidige rente die plaatselijk belang ontvangt op de spaartegoeden is aan de lage kant. Het is aan te bevelen om een andere rekening met hogere spaarrente te zoeken.
Benoeming kascommissie: dhr. G. Hoving is aftredend. Dhr. H. Jansma stelt zich beschikbaar als nieuw kascommissielid. Iedereen is akkoord met de boekhouding en de nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Janneke Brink. Het bestuur stelt voor als lid te benoemen Petra Schuler. De vergadering stemt hiermee in. Janneke wordt bedankt voor haar 6 bestuursjaren, haar inzet bij de activiteiten en haar taken binnen het bestuur zoals het drukken van de Naoberpraot en de nieuwsbrieven. Bij de dankwoorden ontvangt Janneke een bloemetje, een ingelijste Schepershoes en een boek over het project Rare Kwasten.

Ook de dames die het oud papier en de bijbehorende koffie regelen (Hilde Meringa, Annie Boels en Geesje Gerrits), krijgen een bloemetje en een boek van het project Rara Kwasten als dank voor hun inzet dit jaar.

Rondvraag
Mevr. Naber vraagt wat er op de plek van voormalig pension ’t Hunebed komt. De voorzitter antwoord dat in het verleden al een paar plannen zijn afgeketst. Wethouder Sleeking heeft aangegeven dat hij alleen samen met Plaatselijk Belang Noordbarge over de plannen wil praten met de projectontwikkelaar en de architect. Op 7 december staat een overleg gepland.
Dhr. Gerrits wil weten of er mogelijkheden zijn om een eigen onderkomen voor Plaatselijk Belang Noordbarge in de fabriek te realiseren. De voorzitter antwoordt dat een eigen onderkomen ook nadelen heeft (verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie) en dat het ons goed bevalt om bij gelegenheden de school te gebruiken of de boerderij.
Mevr. Zuring vertelt dat ze al regelmatig het klachtennummer van de gemeente heeft gebeld om kapotte lantaarnpalen (o.a. die bij de school) te melden tot nu toe zonder resultaat. De voorzitter antwoordt dat dit toch echt de juiste weg is en roept een ieder op klachten t.a.v. groen en grijs te melden via het klachtennummer van de gemeente. En blijven melden tot de klacht is opgelost.
Dhr. Uneken merkt op dat over 3 jaar de voorzitter én de penningmeester aftreden. Dit betekent dat er maar 1 lid van het dagelijks bestuur (de secretaris) overblijft. Hij noemt dit zorgelijk, zeker gezien de geringe animo voor een bestuursfunctie. Het bestuur beaamt dit. De betreffende bestuursleden zullen vroegtijdig op zoek moeten naar een opvolger.
Dhr. Jansma vraagt of bij de genoemde 241 leden en 18 ondersteunende leden ook het erelid hoort. De penningmeester antwoord dat ons erelid daar niet bij hoort omdat dit geen betalend lid is, is hij niet genoemd in het financiële overzicht.
Mevr. Gerrits vraagt wat de bedoeling is van de jeu-de-boules-baan. De baan wordt nooit gebruikt en wordt overwoekerd door groen. De voorzitter antwoordt dat de baan destijds op initiatief van de gemeente is geplaatst. Het bestuur heeft herhaaldelijk oproeppen gedaan aan inwoners van Noordbarge om de baan te gebruiken maar tot nu toe heeft dat niets opgeleverd.
Dhr. Kiers vraagt hoe het zit met het onderhoud van bermen en wegen in het algemeen. Het ene gat wordt wel gedicht en op andere plekken waar gevaarlijke situaties ontstaan, doet de gemeente niets. De voorzitter antwoordt dat het onderhoud aan de orde is geweest tijdens het bezoek van verantwoordelijk wethouder Holman. Hij heeft toegegeven dat het onderhoud nu niet goed is en dat er voor volgend jaar meer geld wordt begroot. We hopen dan maar dat het onderhoud vanaf volgend jaar beter zal worden. Een ieder kan gevaarlijke situaties zelf via het klachtennummer van de gemeente melden.
Dhr. Kiers vraagt wat we vinden van de plannen om het Oranjekanaal bevaarbaar te maken. Het bestuur zal dit op de eerstkomende vergadering op de agenda zetten.
Dhr. Jonkers vraagt hoe het staat met de plannen van de aansluiting op de n34. De gemeente wil het verkeer via de Ermerweg zoveel mogelijk beperken. Op termijn moet deze weg verkeersluw worden (=afspraak tussen gemeente en Staatsbosbeheer). Het bestuur is met de gemeente in overleg over de plannen voor het aanpassen van de aansluiting van de Nieuw Amsterdamse straat op de Ermerweg.
Dhr. Jonkers vraagt of er nog gebruik gemaakt wordt van de onderdoorgang onder de Ermerweg. De oplossing is destijds aangedragen en aangelegd door de gemeente als antwoord op ons verzoek om de oversteek veiliger te maken. Wat ons betreft blijft de onderdoorgang dan ook gewoon bestaan ook al vinden we met elkaar dat dit misschien niet de beste/mooiste oplossing is.
Dhr. Jonkers vraagt waarom de belangstelling voor de tentoonstellingen in de Fabriek zo tegenvallen. De voorzitter antwoordt dat dit misschien te maken heeft met de soort kunst die tot nu toe getoond is (veelal abstracte werken).
Mevr. Naber doet een verzoek om prullenbakken te plaatsen bij de vangnetten langs de parallelweg van de Ermerweg en langs de Laadweg bij het Oranjekanaal ter hoogte van het kunstwerk. De voorzitter neemt dit voorstel mee naar het uitvoeringsoverleg met de gemeente.
Tot slot merkt Dhr. Boels op dat er tot zijn verbazing stoplichten zijn geplaatst aan de Nieuw Amsterdamse straat ter hoogte van Ericsson. Destijds wilden wij ook stoplichten aan de Ermerweg en toen kon dat absoluut niet. Nu kan het blijkbaar weer wel.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
Na de pauze vertelt Jans Polling verhalen uit Drenthe.


Kirstin Meringa, december 2007

terug1983 STOETBAKKEN 2008

We hebben het Stoetbakken voor de 25ste keer in Noordbarge gevierd

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge is er trots op dat ons jaarlijkse feest, dat in de verre omtrek bekend is, zoveel aandacht heeft gekregen en heeft bijgedragen tot naoberschap.

Het was een feest worden VOOR en DOOR Noordbarge en de inwoners, voor jong en ouder.

Veel dank aan alle organisaties en deelnemers. Onze feestavond met het optreden van Magic Kamal, de illusionist en Combo Time onderleiding van André Damming. Voortreffelijke catering en drankjes zorgden voor een prachtige dansavond met veel deelnemers. De historische wandeling door Noordbarge onderleiding van deskundige bewoners.
Het optreden van ons Zangkoor Noordbarge met de gebroeders Weggemans en Henk Wijngaard. De Stoetbakkenloop op vrijdag georganiseerd door de families Uneken en Boels en Stoetbakkendag op zaterdag georganiseerd door bestuursleden en vele anderen. Een voortreffelijk ontbijt met veel deelnemers uit Noordbarge. De spelletjes georganiseerd door de commissie onderleiding van Roelof Steenbergen en de afsluitende barbecue in september.

De verrassingen voor Noordbargers en de vouchers die waren uitgedeeld aan de deelnemers aan activiteiten waren een groot succes. Door bedrijven in Noordbarge waren verrassingen beschikbaar gesteld met een flinke waarde en verdeeld over ongeveer 50 items die met enthousiasme werden afgehaald door de gelukkigen. Er was voor elk wat wils. Sponsors bedankt voor jullie gulle bijdrage, deelnemers bedankt en iedereen bedankt, het was fantastisch.

 

Jaarverslag 2008 van de secretaris


Het Bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge kwam afgelopen jaar 6 keer bij elkaar. Dit jaar hebben we geen bezoek gehad van Wethouder of Burgemeester. Wel hebben we een aantal keren gesproken met onze contactambtenaar Kees Lueks over onder andere de tijdelijke nieuwbouw van de school op de plek van de afgebrande Opstik, de verkeersveiligheid van bijvoorbeeld de Ermerweg en het onderhoud van groen en grijs in geheel Noordbarge. Het jaar 2008 was een bijzonder jaar vanwege de 25e keer stoetbakken. In de maand juni hebben we hier extra aandacht aan besteed. De rest van het jaar hebben we ons gebruikelijke programma uitgevoerd. Te beginnen met de nieuwjaarsreceptie in januari. Vele Noordbargers namen de moeite om met elkaar het nieuwe jaar onder het genot van een borrel in te luiden. In maart was het Pasen, vroeger dan andere jaren en dat merkten we aan het weer. Noordbarge lag onder een laagje sneeuw toen we op 2e paasdag ’s morgens wakker werden. Dat zou moeilijk eieren zoeken worden . . . Gelukkig kwam al snel de zon door en konden we heerlijk in het zonnetje neuties schiet’n én paaseieren zoeken. In mei hadden we het kinderreisje. Bijna 15 kinderen gingen mee naar Drouwenerzand. We hoeven eigenlijk niet meer na te denken over de bestemming: bij mooi weer Drouwenerzand en als het regent gaan we naar speelstad Oranje. De afgelopen jaren was het steeds een succes! In juni vierden we 25 keer stoetbakken met een feestweek. Te beginnen met een historische wandeling door Noordbarge (met dank aan de Historische Commissie) en een feestavond in de school waarbij we lekker konden swingen en meezingen op muziek van Combo Time. Tussendoor werden we verrast door de goochelkunsten van Magic Kamal. Midden in de week trakteerde het Noordbargerkoor ons op een concert aangevuld met beroemde gasten als Henk Wijngaard en de gebroeders Weggemans. In het weekend daarop werd eerst de Stoetbakkenloop gelopen en vervolgens op zaterdag de 25e keer Stoetbakken. Wat was het een leuke dag, veel deelnemers, positieve reacties, leuke verrassende spelletjes, spanning naar wie de prijzen gingen bij de ‘graaiing’ en ook het weer deed leuk met ons mee. In de maanden juli en augustus hadden we even rust. Helaas ging de geplande boerenbruiloft van ’t Aol Volk op de Brink in Noordbarge op zaterdag 23 augustus niet door vanwege de regen. In september hadden we mooier weer tijdens de motortoertocht en de fietstocht. En met de jaarvergadering in het vooruitzicht sluiten we weer een prachtig jaar af.


Kirstin Meringa, secretarisIn memoriam Piet Doek

Noordbarge

Ons Erelid is overleden.
PIET DOEK
Tot voor enkele jaren was hij
Dé Bakker bij ons Stoetbakkenfeest.
De oven stoken, het deeg kneden,
Afwegen, garen en bruin bakken.
Genieten van de aandacht.
Tot het laatst betrokken.
Bedankt Piet.

Plaatselijk Belang Noordbarge
Onno te Nuyl, voorzitter
 

Heeft U een klacht?

• (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
• Klachten over openbaar groen
• Klachten over het milieu
• Meldpunt overlast
Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 68 52 12

Storingen:
• Storingen openbare straatverlichting 038 85 16 110 0800 90 09
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55
 

Bewoners initiatieven

Bewonersinitiatieven Oproep voor Ideeën

Op 16 september is er een bijeenkomst geweest voor alle Erkende Overlegpartners om van gedachten te wisselen over de € 300.000,-- die het ministerie van VROM voor de gemeente Emmen beschikbaar heeft gesteld om bewonersinitiatieven te kunnen honoreren.
Het is zinvol u te attenderen op de regeling, omdat alle bewoners van de gemeente vanaf 1 december Ideekaarten kunnen indienen en dit gevolgen zal hebben voor activiteiten en verbeteringen in Noordbarge.
Op 16 september is er gesproken over de mogelijkheden om de regeling bij de bewoners bekend te kunnen maken. Hiertoe zal vanuit de gemeente gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke website en Emmen Actueel. Voor Noordbarge is beschikbaar ca € 4.800.

terug

 

Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.


terug

Praktijkschool Stroetweg afgebrand

Naar aanleiding van de brand in de Praktijkschool aan de Stoetweg heeft Plaatselijk Belang geďnformeerd naar de ontwikkelingen. De volgende reactie is ontvangen van onze contact ambtenaar Kees Lueks:

Even in het kort de stand van zaken m.b.t. de situatie locatie Praktijkschool te Noordbarge.
Na de brand op de locatie Stroetweg door de school tijdelijke noodlokalen geplaatst voor de huisvesting van de leerlingen van de Praktijkschool. Inmiddels is de bouw gestart van de vervangende nieuwbouw voor de Praktijkschool in het Businesspark Meerdijk (naast het FC Emmen stadion) ter vervanging van de huidige locaties aan de Stroetweg en de Oude Roswinkelerweg in Emmen. De verwachting is dat eind volgend jaar de nieuwbouw gereed is. Hetgeen voor o.a. de locatie in Noordbarge betekent dat na de verhuizing van de leerlingen de noodlokalen aan de Stroetweg worden verwijderd.
Bij de besluitvorming voor de vervangende nieuwbouw voor de Praktijkschool heeft het college ook besloten op korte termijn met een geactualiseerde knelpuntenanalyse onderwijshuisvesting te komen. Hierbij zal o.a. ook de scholenlocatie aan de Stroetweg worden betrokken. Stef Venema gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd hierover een eerste concept ter tafel ligt.
Het lijkt Stef goed om zodra er een voorstel ligt alle betrokkenen te informeren. Voor Noordbarge zal dat o.a. de erkende overlegpartner kunnen zijn. Zodra het eerste concept gereed is neemt Stef Venema hierover contact met mij op.
 

terug

VERKEERSDRUK IN EN ROND NOORDBARGE

Inmiddels is de aansluiting van de Hondsrugweg op de Rondweg op de schop geweest en ligt daar een soort klaverblad met rotondes waardoor de ontsluiting sterk is verbeterd. Soms geeft het de indruk dat de verkeersdruk op de Ermerweg is afgenomen en dat was ook de bedoeling.

Met de gemeente is regelmatig overleg over de veiligheid, bijvoorbeeld de aansluiting van de Bargerkampenweg op de Ermerweg.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge is van mening dat veiligheid voor alle verkeersdeelnemers moet worden gewaarborgd en dat veranderingen niet mogen leiden tot onvoorziene andere gevaarlijke situaties. Minder verkeer op de Ermerweg mag niet tot gevolg hebben dat er radarpalen verdwijnen en dat daardoor de snelheid weer gaat toenemen.
Heeft U een klacht?

• (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
• Klachten over openbaar groen
• Klachten over het milieu
• Meldpunt overlast
Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 68 52 12

Storingen:
• Storingen openbare straatverlichting 038 85 16 110 0800 90 09
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55
terug
 


Kinderreisje


We gingen met alle kinder van noord-barge naar Drouwendezand
En ik en andere kinderen gingen in de hunnebedden draai en het was best leuk vooral die dingen die over de kop gingen.
Ik hoop dat andere kinderen die er waren het ook leuk vonden.
En de boot was ook heel erg leuk gingen ook veel kinderen in.
De kleine achtbaan was ook wel leuk.
Je ging 2 keer over de baan als je erin bent geweest dan vind je het best leuk.
DUS SPRING ER NAAR TOE EN VLIEG ERIN

Groetjes Anna Schuler, 9 jaar

terug

 

DIERENTUIN EN THEATER OP NOORDBARGER ES

De gemeente Emmen en de dierentuin zijn bezig plannen te ontwikkelen voor de nieuwe locatie van de dierentuin en het Emmer Theater op de Noordbargeres. Regelmatig leest U hierover in de lokale kranten. Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge wordt over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden en de voorzitter neemt deel aan de zogenaamde klankbordgroep. Met regelmaat worden alle bewoners van Emmen en dus ook van Noordbarge gevraagd hun mening te geven over de plannen.

Op 6 oktober 2008 heeft minister Cramer van VROM een werkbezoek gebracht aan Emmen en heeft met de klankbordgroep van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen op de Noordbargeres en in het centrum van Emmen. In het gemeentehuis is een maquette opgesteld die de toekomstige invulling van de dierentuin locatie Hoofdstraat verbeeld.

De klankbordgroep heeft met enige regelmaat overleg met de heer Ashod Balotra over de invulling van de plannen.

Eind 2008 zal het college van Emmen instemming vragen aan de gemeenteraad, U leest de resultaten in onze locale kranten.

 

 
Geert en Annie Boels
Pita en John van der Laan
terug

Volleybalclub Noordbarge.


Wij zijn een groep enthousiaste mannen en vrouwen die wekelijks bij elkaar komen om onder deskundige leiding te volleyballen.
We spelen elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur, in de zaal bij de Opstik.
Hebt u belangstelling kom vrijblijvend eens langs op dinsdagavond.
(september tot mei)
Of bel met Harma Kleine Deters tel 858724