activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2007
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

Bestuur plaatselijk belang Noordbarge.
Inwoners maken Noordbarge leefbaar.
Agenda
Notulen jaarvergadering 24-11-2006
Jaarverslag van de secretaris
Volleybalclub Noordbarge
Presentatie verenigingenclubs
Dierentuin en Theater op Noordbarger Es
Jans Polling
Kinderreisje
Oproep Hobby's
Stoetbakken 2008


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2007

www.noordbarge.info


Voorzitter
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2 tel. 616924
tenuyl@planet.nl

Penningmeester
Annemarie Zieck
Het Groene Loo 8 tel. 615745
Zieck000@wxs.nl

Secretaris
Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20 tel. 653983
h.essing@freeler.nl

Leden
Janneke Brink
De Boerhoorn 11 tel. 648603
janneke@brinkverzekeringen.nl

Anno van Dijken
Bargerkampenweg 15 tel. 641100
a.vandijken@home.nl

Aafke Euving-Hof
Zuideind 4 tel. 614766
h.euving@hccnet.nl

Henk Nijkamp
Bargerkampenweg 39 tel. 658758
nijkamphg@hetnet.nl

terug

INWONERS MAKEN NOORDBARGE LEEFBAAR!

Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Het afgelopen verenigingsjaar is weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd van de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Boerderij, het neut’nschieten op tweede Paasdag tot Stoetbakken en van kinderreisje, fiets- en motortoertocht tot uitvoeringen van het Noordbarger Zangkoor.

Verleden jaar schreef ik nog: ‘Ons dorp wordt netjes onderhouden in het reguliere onderhoud van de gemeente en zo hoort het ook.’ Dit jaar is het wel anders. De gemeente heeft haar beleid gewijzigd, is gaan werken met ‘beeldkwaliteit’ voor openbaar groen en een andere wijze van aanbesteden. Het ziet er niet best uit, er is veel minder gemaaid en gesnoeid dan voorgaande jaren, het is slecht uitgevoerd en onhandig gedaan. Wij zien het dagelijks. Het bestuur heeft wethouder Holman hierop aangesproken en de beeldkwaliteit laten zien. Er zal actie worden ondernomen, want dit geldt voor de gehele gemeente. Bij het schrijven van dit stukje worden net de kanten gemaaid.

In De Fabriek is een tentoonstelling gehouden van Herman van Veen met muziek en cultuur en is het project ‘Rare Kwasten’ uitgevoerd door Marthijn de Groot om via het maken van schilderijen jongeren zichzelf een nieuw perspectief te laten ontdekken.

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?
Het komende jaar wordt heel bijzonder omdat we gaan vieren dat de Stoetbakkendag voor de 25ste keer wordt gehouden: VOOR Noordbargers en DOOR Noordbargers.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 23 november 2007 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge
terug

AGENDA JAARVERGADERING

op vrijdag 23 november 2007.
Aanvang 19.30 uur.

In het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.
- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 24 november 2006, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2006 – 2007, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2006 – 2007, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is: Janneke Brink. Het bestuur stelt voor als lid te benoemen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Rondvraag
- Pauze
- Jans Polling: Verhalen uit Drenthe, zie deze Naoberpraot
- Sluiting om ongeveer 23.00 uur
terug

Notulen jaarvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Noordbarge
24 november 2006

Aanwezig: 53 leden.

Opening: De leden worden verwelkomd met muziekspel door Lianne Koops met haar synthesizer.
De voorzitter opent de vergadering en vraagt of men er op de presentielijst bij wil zetten of men interesse heeft voor een bestuursfunctie.
Afwezig met kennisgeving: Fam. Gerrits, fam. Vogel, fam. Mandemaker met bedankbrief voor aanleg van de onderdoorgang bij de Ermerweg en dhr. Jonkers, met een brief voor het bestuur met een aantal punten onder andere de dierentuin en het theater, de positie van mevrouw Rensen en investeringen. Voorzitter stelt voor om dit niet te behandelen omdat het geen onderwerpen zijn voor plaatselijk belang.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inzet bij alle activiteiten het afgelopen jaar.
De penningmeester moet verstek laten gaan i.v.m. een cursus welke op het laatste moment was verzet. Overzicht financiën ligt ter inzage. Contacten met de gemeente: 2006 is het jaar van de uitvoering! De jeu de boulebaan, het bevrijdingsmonument, afslag ten Cate, voetgangersonderdoorgang Ermerweg, opschonen Oranjekanaal tussen Ermerweg en Westenesch enz. Ons dorp ligt er keurig bij! Er is regelmatig overleg over budgetten welke samen worden gevoegd. Plaatselijk Belang heeft een voorstel voor plannen voor €12000 ingediend bij de gemeente.
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat per 1 januari in.
Mevr. R. Prummel verzoekt om een besluit over de dierentuin en het theater te nemen.
De voorzitter stelt voor om deze vraag in de rondvraag te behandelen. De aanwezigen stemmen hiermee in.
Jaarverslag november 2005.
Mevr. R. Prummel vraagt wat er gebeurt met de studie van Alterra over de Essen. Voorzitter: het is ons niet bekend wat de gemeente doet met de uitkomsten over de Essen. Parkeerprobleem Noordbargerstraat heeft zich opgeheven. Pension Hunebed plannen liggen bij de gemeente, bestuur onderneemt geen actie.
Dhr. H. Hadders: bus bij de Opstik is nog geen verandering in gekomen er is nog steeds veel overlast, stelt voor om het samen met de gemeente op te lossen. Voorzitter zal het opnieuw aankaarten in het uitvoeringsoverleg met de gemeente.
150 jaar Oranjekanaal: Plaatselijk Belang heeft geprobeerd iets te organiseren maar Platform Drenthe heeft verstek laten gaan. Wel is er een fototentoonstelling in het Bruggebouw geweest en in De Fabriek een feestelijke afsluiting.
Siebrandsbrug.
Toezegging gemeente in het reguliere onderhoud zou voorjaar 2006 zijn maar wordt nu waarschijnlijk voorjaar 2007. Er bestaat geen gevaar door achterstallig onderhoud bij de Siebrandsbrug dit in tegenstelling tot Bargeres waar wel gevaarlijke situaties ontstaan door slecht onderhoud.
Klachtenlijn bij de gemeente. Dit is de snelste manier voor inwoners van Noordbarge om iets voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft deze manier gekozen om snel problemen te kunnen oplossen.
Zwerfvuil: De scholen zijn weer begonnen. De Opstik gaat nu vrijdags ’s middags rond school schoonmaken, mevr. T. Naber vraagt of de gemeente een paar vuilnisbakken bij de Siebrandsbrug kan neerzetten om het opruimen te stimuleren.
Brink bij Betting is weer gemaaid.
Het jaarverslag 2005 wordt goedgekeurd en Cora Zuring wordt bedankt voor het maken van het verslag.
Jaarverslag 2006 secretaris: Er zijn geen vragen en Kirstin heeft niets toe te voegen.
Jaarverslag penningmeester: Op verzoek is er een specificatie gemaakt. Dhr Hoving geeft akkoord namens de kascommissie en zegt dat de penningmeester de boeken keurig op orde heeft. Verder gaat ieder akkoord.
Benoeming kascomissie: Aftredend Dhr. R. Neutel. Wie stelt zich beschikbaar? Dhr G. Schaefer wordt nieuw kascommissielid.
Bestuursverkiezing: Jan Uneken treedt af en is niet herkiesbaar. Jan weet veel van Noordbarge en veel van school, hem wordt gevraagd om actief te blijven. Jan heeft een opvolger gevonden, Henk Nijkamp, hij voldoet precies aan het “profiel”en wordt welkom geheten. Jan krijgt een bloemetje en het Schepershoes in lijst aangeboden. Jan vertelt dat hij als kind op de lagere school het Schepershoes heeft zien afbranden. Dit heeft veel indruk op hem gemaakt.
Hilde Meringa krijgt een bloemetje voor het regelen oud papier en Annie Boels krijgt een bloemetje voor het verzorgen van de inwendige mens tijdens het ophalen van het oud papier.
Rondvraag: Mevr. R. Prummel stelt dhr. A Hollander voor en vertelt dat de kaartclub 20 jaar bestaat dat ze via via uiteindelijk terecht zijn gekomen in “Het wapen van Emmen”. Ze doet een oproep om dinsdag naar de kaartclub te komen en lid te worden.
Mevr. R. Prummel vraagt over een artikel in de krant waarin stond dat de aantasting van de Es een gepasseerd station is. Volgens mevr. R Prummel was er altijd sprake van verruiming van de dierentuin en niet van verplaatsing. Dhr. H. Jeuring en mevr. R Prummel hebben een CDA wethouder hierover aangesproken, over het bebouwen van de Essen, maar daar is niets uitgekomen. Mevr. J. Brink zegt dat Alterra het advies heeft gegeven de Essen onbebouwd te laten.
Voorzitter antwoordt dat hij werd opgebeld door een journalist met de vraag wat hij vond van het krantenbericht over de combinatie van een theater op de Es samen met een voorziening van de dierentuin. Als voorzitter van NB vind ik er niets van. Ik hoop dat degene die er vroeger afspraken over hebben gemaakt hier zich aan houden. Wij als bestuur van Noordbarge hoeven daar verder geen mening over te vormen. Het door mevr. Prummel aangehaalde artikel is een juiste weergave van de reactie van de voorzitter. De vader van mevr. Prummel is geheel vrij om zijn mening kenbaar te maken bij de initiatiefnemers. Mevr. R. Prummel denkt dat dit beter is te doen met Plaatselijk Belang.
Mevr. H. Meringa voegt nog toe dat het in de tijd dat dhr. G. Grit voorzitter was er al sprake van was dat de dierentuin op de Es zou komen. De voorzitter vraagt de leden of er een discussie moet komen over de dierentuin op de Es. Het antwoord is: nee. Mevr. R. Prummel vraagt of Plaatselijk Belang een commissie wil samenstellen. Het antwoord van de aanwezigen is: nee. De voorzitter stelt voor dat mevr. R Prummel een commissie samen stelt en vraagt de aanwezigen naar hun belangstelling zitting te nemen in zo’n commissie. De reactie van de aanwezigen is: geen. De leden vinden dat dit niet onder auspiciën van Plaatselijk Belang valt. Mevr. R. Prummel betreurt dat.
Mevr. R Prummel gaat verder over een krantenartikel van 24 november 2006 over een gemeentelijk rapport over problemen in Emmen dat uitwees dat Noordbarge bovengemiddeld scoort op diefstal en dat er een toename is op het gebied van zeden en drugs. Is dit bij Plaatselijk Belang bekend? De voorzitter antwoord dat hij het artikel gisterochtend heeft gelezen; het rapport is niet aanwezig. Aangenomen wordt dat het zal worden toegezonden door de gemeente. Mevr. T. Naber geeft aan dat er door de jeugd in Bargeres veel overlast wordt veroorzaakt. De bewoners wordt gevraagd om te melden wanneer er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen.
Dan volgen er vragen over het schoonmaken van het kanaal. De voorzitter verwijst naar pagina 13 van Naoberpraot daarin staat een stukje over het kanaal. De voorzitter heeft aangekaart bij de ambtenaren dat het kanaal uitgebaggerd moet worden De gemeente en Velt en Vecht zijn naarstig op zoek naar geldpotten en in overleg met Zuidbarge, Bargeres en Noordbarge om het kanaal toch schoon te krijgen. De voorzitter geeft een verslag van de laatste ontwikkelingen in het overleg met de gemeente en Zuidbarge.
Dhr. G. Schaefer zegt dat het vanuit Noordbarge naar het centrum zo schitterend is om te wandelen maar gekomen bij de achterkant van de dierenpark dit zo lelijk is. Kan er actie worden ondernomen naar het waterschap of dierenpark om dit weg te werken met wallen o.d.
Zijn er liefhebbers om een wandelroute uit te zetten? De voorzitter geeft G. Schaefer een folder “Maak je eigen ommetje in je eigen dorp’.Dhr. Schaefer gaat deze route met mevr. T. Naber maken. Dhr. G. Schaefer vraagt of er belangstelling is voor de jeu de boulebaan, mevr. Cora Zuring meldt zich.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Pauze: Lianne Koops speelt op haar synthesizer en het Noordbarger koor geeft acte de presence onder leiding van dhr. Karst Bruinsma door twee keer op te treden, nog een keer afgewisseld door Lianne. Dit allemaal onder het genot van een drankje en een hapje.

Janneke Brink, 30 november 2006
terug

Jaarverslag 2007 van de secretaris


Op zondag 7 januari luidden we het nieuwe jaar in tijdens onze nieuwjaarreceptie in De Boerderij. We deden dat onder andere door gezamenlijk het Noordbarger lied ( Het Avondklokje) te zingen. Net als vorig jaar konden we bij het Neuties schiet’n en eieren zoeken op 2e paasdag genieten van een voorjaarszonnetje. Dat gold ook voor het kinderreisje zodat we weer naar Drouwenerzand konden. Blijft leuk, vooral de gratis ijsjes. De Stoetbakkenloop en de Stoetbakkendag werden weer een groot succes vooral door het geweldige weer. Bij het opruimen werden we nat maar door de hevige regenval konden we wel heel snel. Het vrouwenkoor Butterfly Sound heeft ons prima vermaakt tijdens het zomeravondconcert. Ze moesten hun programma een beetje inkorten omdat het eind augustus toch wel vroeg donker wordt. Toen volgden een paar natte weken. Wat hadden we geluk dat we een mooie na-zomerse dag hadden tijdens de fietstocht in september die ons naar Exloo voerde.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft dit jaar 7x vergaderd. We bespreken dan inhoudelijke zaken die Noordbarge aangaan en bereiden alle activiteiten voor. De gemeente heeft ons dit jaar ook aan het werk gezet. Zo volgen we kritisch de ontwikkelingen van het nieuwe stadstheater en de dierentuin op de es. Maar ook de nieuwe structuurvisie van Emmen die onder andere gevolgen heeft voor de Ermerweg. En we hebben met wethouder Sleeking gesproken over de ontwikkelingen rondom De Fabriek en de nieuwbouw op de plek van voormalig pension‘t Hunebed.

In oktober kregen we bezoek van wethouder Holman. We hebben hem in Noordbarge laten zien wat de effecten zijn van zijn eigen groenbeleid. Binnenkort (in november) komt ook de Burgemeester Noordbarge bezoeken. We hebben daarvoor een paar geboren en getogen Noordbargers en een paar nieuwkomers uitgenodigd om aan de burgemeester uit te leggen waarom het zo mooi en prettig wonen is in Noordbarge.

In 2008 bestaat Plaatselijk Belang Noordbarge 25 jaar. We willen dit uiteraard vieren met de inwoners van Noordbarge. Hoe we dat gaan doen weten we nog niet precies maar we hebben in ieder geval een feestelijk jaar voor de boeg!

Kirstin Meringa, secretaris
terug


Volleybalclub Noordbarge.

Wij zijn een groep enthousiaste mannen en vrouwen die wekelijks bij elkaar komen om onder deskundige leiding te volleyballen.
We spelen elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur, in de zaal bij de Opstik.
Hebt u belangstelling kom vrijblijvend eens langs op dinsdagavond.
Of bel met Harma Kleine Deters tel 610663.PRESENTATIE VERENIGINGEN/CLUBS

Op de jaarvergadering is er voor verenigingen, clubs o.d. de mogelijkheid om zich te presenteren. Heeft U belangstelling hiervoor neem dan contact op met Janneke Brink,
tel. 648603 of 616000.
 

Heeft U een klacht?

• (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
• Klachten over openbaar groen
• Klachten over het milieu
• Meldpunt overlast
Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 68 52 12

Storingen:
• Storingen openbare straatverlichting 038 85 16 110 0800 90 09
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55
terug

DIERENTUIN EN THEATER OP NOORDBARGER ES

Eind 2006 gingen er geruchten. Vanaf begin 2007 heeft de gemeente Emmen bijeenkomsten georganiseerd waarin de mogelijkheden werden besproken voor de Dierentuin en een Theater op de Noordbarger Es. Bestuursleden zijn bij deze bijeenkomsten aanwezig geweest en de voorzitter maakt deel uit van de klankbordgroep. U hebt in berichten in kranten en op TV kennis kunnen nemen van de plannen en heeft ook zelf bijeenkomsten kunnen bijwonen en Uw mening kunnen geven.

De directie van de Dierentuin heeft toegezegd dat zij zich zullen houden aan de regels die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan voor de Noordbarger Es, waar nu al een deel van het park is gevestigd.

Gemeente en Dierentuin zijn bezig de haalbaarheid te onderzoeken van een gezamenlijk concept bij het centrum van Emmen op de Noordbarger Es. Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge wacht tot deze plannen worden gepresenteerd.
Voor het vrijkomende deel van de Dierentuin in het centrum van Emmen zijn eveneens plannen in ontwikkeling. Het bestuur neemt hier kennis van, maar meent dat Plaatselijk Belang Noordbarge hierin geen partnerrol kan spelen.
terug

Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.
 

Jans Polling (1946-)

Jans Polling wör in1946 geboren in Börger, waor zien pap en mam een kroeg hadden.
As jong kerelie hef e daor een bult mèensenkennis opdaon. Hij gung nor de ulo in Börger, de Rijkskweekschool veur Onderwiezers in Coevern en nor de School veur Handenarbeid in Grunning. Laoter wör e onderwiezer/waornimmend hoofd in Drachten en laoter leraor handvaardigheid in Stadsknaol. In 1975 gung e in zien olderlijk hoes wonen in Börger.

Jans Polling hef meer as eein talent. Hij schreef veur de radio körte verhaolen over zien gezin, vrouw, tweei dochters en een zeun.

Die verhaolen hef Jans bundeld in tien booukies. (Vaoderschap - vakmanschap? - Troost veur kerels - Ok veur vrouwluu - Wat ’n gedoe - ’t Kun minder - ’t Komt zoas ’t valt - Klein leed - Veur riepe vaoders - Wat nou weer?-Vaoderschap of Voederschap?). In de maande met André Damming richtte Polling in 1987 het Drentstaolige 'Duo Dampo' op. Ze hadden een stuk of wat schiere try-outs in ’t Schepershoes in Bal en daornao hebben ze twaalf jaor laang optreden met een cabaretprogramma in Drenthe en ok wel in aander previncies. As Duo Dampo brochten ze de CD ‘Veur je.. Veur oe’ oet en in de maande met Harm en Roelof de CD ‘Over vrouwluu en zo’.
Jans Polling wör ok slim bekend as prissentator bij Radio Noord en laoter bij Radio Drenthe waor e ’t pregramma 'Muzementen' prissenteerde. Welke Drent zul ’t karakteristieke stemgeluud van Jans Polling niet kennen?

Op verzeuik van Stichting Het Drentse Boek hef e van ’t jaor ’t booukenweekkedo 'De Ring' schreven.
terug

Kinderreisje

Wij zijn in Mei met het kinderreisje van Noordbarge naar Drouwenerzand geweest. Drouwenerzand is een pretpark in de buitenlucht met een achtbaan, schommelschip en
een soort van reuzenrad.
Toen we daar kwamen kregen we eerst speciale Noordbarge T-shirts aan
zodat we herkenbaar waren.
We mochten vrij gaan spelen en af en toe werden we omgeroepen
om wat te komen eten en drinken.
Na afloop hebben wij allemaal een zakje snoep gekregen.
Het was echt een heel leuke dag om mee te maken, iedereen vond het leuk.


Groeten van Dorien Aalders
terug

Oproep aan iedereen met een hobby!

We zijn op zoek naar iedereen die een hobby heeft en dit eens wil laten zien aan andere Noordbargers. Kun jij bijvoorbeeld mooie kaarten maken, schilderen, bloemstukken maken, fotograferen of beeldhouwen? En wil je dit wel eens laten zien aan anderen? Of erover vertellen? We willen in 2008 een hobbydag organiseren in Noordbarge waarbij onze creatieve inwoners hun ‘kunstwerken’ kunnen exposeren of ter plekke laten zien hoe ze het maken. Dit kan bijvoorbeeld bij de hobbyisten thuis maar ook in de Boerderij of de school. Denk je nu: Ja dat lijkt me leuk, geef je dan nu op bij ondergetekende. We zijn benieuwd hoeveel (verborgen) creatievelingen in Noordbarger wonen!

Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20
tel: 653983 (bellen na 18.00 uur)
email: h.essing@freeler.nl

terug

1983 STOETBAKKEN 2008
 
Vijfentwintig jaar Stoetbakken: in 2008 gaan we het Noordbarger feest voor de 25ste keer organiseren en vieren.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge vindt dat we daar best bijzondere aandacht aan mogen geven. Ons jaarlijkse feest is in de verre omtrek bekend.
Het draagt bij tot naoberschap.

Hoe gaan we dat doen en op welke wijze?
Het moet een feest worden VOOR en DOOR Noordbarge en de inwoners, voor jong en ouder.

Als voorzitter heb ik aan de keukentafel gezeten met Harmannus Euving en Jan Jeuring omdat zij eerder aangaven wel ideeën te hebben voor dit Noordbarger feest.

De datum voor Stoetbakken 2008 is zaterdag 14 juni en de Stoetbakkenloop zal plaatsvinden op vrijdag 13 juni.

Maar wat nog meer en hoe nu verder?

Wij vragen aan U, aan alle inwoners, jong en ouder, om ideeën aan te dragen, te noemen, voorstellen te doen en zich aan te melden voor inzet en meedoen, voor, door en met elkaar.

Wij zouden graag van U horen, voorafgaand of op de jaarvergadering op welke wijze we Stoetbakken 2008 kunnen opsieren, opleuken of op welke andere wijze dan ook.

Na de jaarvergadering willen we met een grotere denktank en subcommissies de plannen ordenen en een keuze maken voor een mooi en boeiend programma.

KOM OP MET DIE IDEEEN ! LAAT VAN JE HOREN ! DOE MEE !


Harmannus Euving, Zuideind 4, 614766 h.euving@hccnet.nl 
Jan Jeuring, Scheperstraat 10, 610328 j.jeuring@home.nl
Onno te Nuyl, Hogewandweg 2, 616924 tenuyl@wxs.nl 

terug


verslag fietstocht 16 september

 
Op 16 september hebben we onze jaarlijkse fietstocht gehouden.
Het weer was ons bijzonder goed gezind en de deelname was bijzonder goed te noemen,ruim 50 fietsers namen deel aan de fietstocht.
De eerste stop was in het Valtherbos alwaar men ring ging gooien en iets te drinken werd aangeboden.
Hierna werd de tocht vervolgd door het Valtherbos , langs het onderduikershol richting Exloo naar Bussemaker.
Hier was een koffiestop gepland.Men kon op het zonnige terras genieten van een kopje koffie met gebak of een tosti.

Ook een Leffe of een wijntje waren niet te versmaden.
Na deze koffiestop vervolgden we onze tocht via de schaapskooi , waarna we weer het bos in doken.Op naar de derde stop.Hier werden de deelnmers voorzien van de nodige vitamientjes.
Na weer de fiets te hebben beklommen ging het naar Odoorn en Klijndijk richting Emmen.In Emmen hebben we even een
afbuiging gemaakt richting de wijk "de Ark".Daarna verder richting het Oranjekanaal en vervolgens richting de "Boerderij".
Hier even gezellig nakletsen onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij als organisatie kregen het hier nog even moeilijk vanwege de vele spontane aanmeldingen om volgend jaar de fietstocht te mogen organiseren.We hebben na rijp beraad de families Schuler en Oosterling uiteindelijk gelukkig kunnen maken.
Wij hopen als organisatie dat jullie hebben genoten van deze fietstocht.
 


Geert en Annie Boels
Pita en John van der Laan
terug

VERKEERSDRUK IN EN ROND NOORDBARGE

Een belangrijke ontsluitingsweg voor Emmen is de Ermerweg door Noordbarge. Vele jaren geleden is de snelheid van het verkeer sterk afgenomen door het plaatsen van radarpalen. In de loop der tijd is het aantal auto’s sterk toegenomen voor al in de ochtend- en avondspits.

Voor het kruisende verkeer, van voornamelijk schoolkinderen, is bij het Oranjekanaal een onderdoorgang gemaakt. Helaas is de planperiode hiervoor erg lang geweest voordat de voorziening er lag en de oplossing is de keuze geweest van de toenmalige wethouder.

De gemeente heeft voornemens veranderingen aan te brengen, bijvoorbeeld op de kruising van de Nieuw Amsterdamsestraat en de Ermerweg vanwege het aantal ongevallen dat zich daar heeft voorgedaan.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge is van mening dat veiligheid voor alle verkeersdeelnemers moet worden gewaarborgd en dat veranderingen niet mogen leiden tot onvoorziene andere gevaarlijke situaties. Minder verkeer op de Ermerweg mag niet tot gevolg hebben dat er radarpalen verdwijnen en dat daardoor de snelheid weer gaat toenemen.

Het aanleggen van een half klaverblad in de aansluiting van de Hondsrugweg en de Rondweg kan de verkeersdruk op de Ermerweg doen afnemen. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat het aanbod van verkeer wel verwerkt kan worden over de Hondsrugweg.
terug