activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2006
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2006
NOORDBARGE EN ZIJN INWONERS
AGENDA JAARVERGADERING
Notulen jaarvergadering 25 november 2005
Jaarverslag 2006 van de secretaris
HET ORANJEKANAAL IN NOORDBARGE
Volleybalclub Noordbarge
SUGGESTIES
De trektocht van RTV Drenthe in Noordbarge
KAARTCLUB NOORDBARGE 20 JAAR
PLANNEN VOOR NOORDBARGE
OUD PAPIER
OPROEP VOOR JEU DE BOULE
NOORBARGE EN DE SUBSIDIEPOTTEN
PRESENTATIE VERENIGINGEN/CLUBS
Heeft U een klacht?
WANDELEN
MISVERSTAND ROND HET IJSVOGELTJE
ZANGKOOR NOORDBARGE WUIFT JITSE UIT
Historische Commissie
tekening
 

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2006

Voorzitter
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2 tel. 616924
tenuyl@planet.nl

Penningmeester
Annemarie Zieck
Het Groene Loo 8 tel. 615745
Zieck000@wxs.nl

Secretaris
Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20 tel. 653983
h.essing@freeler.nl

Leden

Janneke Brink
De Boerhoorn 11 tel. 648603
janneke@brinkverzekeringen.nl

Anno van Dijken
Bargerkampenweg 15 tel. 641100
a.vandijken@home.nl

Aafke Euving-Hof
Zuideind 4 tel. 614766
h.euving@hccnet.nl

Jan Uneken
Middenstraat 3 tel. 612753
auneken@hetnet.nl

terug
 


NOORDBARGE EN ZIJN INWONERS

Een dorp zoals Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen. Zoals vroeger een kopje suiker halen bij de buurvrouw is goed, maar het moeten geen kilo’s worden.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge. Je kunt ook zeggen dat Noordbarge wel eens beroemd was, soms ook wel berucht maar, van belang is ook dat er over Noordbarge wordt gesproken.

Het afgelopen verenigingsjaar zijn weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd van carbidschieten tot Stoetbakken en -loop en van kinderreisje, fiets- en motortoertocht tot uitvoeringen van het Noordbarger Zangkoor.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente de toegezegde onderdelen uitgevoerd: de jeu de boule baan is aangelegd, het bevrijdingsmonument voor Emmen is geplaatst, het fietspad bij Ten Cate is aangepast en de onderdoorgang bij de Ermerweg is aangelegd. Ons dorp wordt netjes onderhouden in het reguliere onderhoud van de gemeente en zo hoort het ook. De Siebrandsbrug wordt binnenkort geschilderd.

De bedrijvigheid in Noordbarge is best passend met nieuwe winkels in de Noordbargerstraat. De invulling van de Fabriek is onderwerp van gesprek met belanghebbenden.

Gelukkig wordt er ook veel gepraat over Noordbarge wat blijkt uit het programma Hemmeltied dat vanuit AOC Terra is uitgezonden, het eind- en startpunt van de Trektocht en het verslag dat Gerard Gras maakte samen met Jan Uneken voor Radio Drenthe.

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.

Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 24 november 2006 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl

Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

terug


AGENDA JAARVERGADERING

op vrijdag 24 november 2006.

Aanvang 19.30 uur.

In het AOC Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.

- Opening door de voorzitter.

- Verslag jaarvergadering 25 november 2005, zie deze Naoberpraot.

- Jaarverslag secretaris 2005 – 2006, zie deze Naoberpraot.

- Resultaten 2005 – 2006, wordt uitgedeeld.

- Verslag van de kascommissie.

- Decharge penningmeester en bestuur.

- Benoemen kascommissie.

- Bestuursverkiezing
A ftredend en niet herkiesbaar is: Jan Uneken. Het bestuur stelt voor als lid te benoemen Henk Nijkamp Bargerkampenweg 39

- Rondvraag

- Pauze

- Noordbarger Zangkoor o.l.v. Karst Bruinsma

- Lianne Koops (kleindochter van Roef en Annie Reinders)

- Sluiting om ongeveer 23.00 uur

terug


Notulen jaarvergadering 25 november 2005

Aanwezig 52 leden.

1 Opening :

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en bedankt de leden voor hun inzet bij allerlei zaken. Het is belangrijk dat we Noordbarge leefbaar houden . Als voorzitter heb ik veel geleerd van de Noordbargers.Noordbarge heeft een bijzondere ligging, een bijzondere historie en bijzondere mensen .

Met elkaar houden we Noordbarge leefbaar.Belangrijke groepen binnen Noordbarge zijn het Zangkoor (die hierbij wordt uitgenodigd om op het Stoetbakken feest op te treden. ) en de Historische commissie. Het is leuk om de historie van Noordbarge uit te zoeken . 10 april is er een reunie georganiseerd voor de mensen die de oorlog en de bevrijding hadden meegemaakt in Noordbarge. De historische commissie heeft een boekje uitgegeven 60 jaar bevrijding Noordbarge. Dit boekje is te koop bij de fam. Gerrits Noordbargerstraat 67 telf. 640263.

Ook kunt u donateur worden van de historische commissie voor €10,- per jaar. Een aantal huidige bewoners heeft zich aangemeld maar helaas nog niet iedereen.Het is de bedoeling als alles is uitgespit en op papier is gezet een boek uit te geven.

Het overleg tussen Plaatselijk Belang en de Gemeente loopt goed. Het dagelijks bestuur doet de meeste overleg situaties.

2 Jaarverslag november 2004.

Dhr Jonkers merkt op dat het overleg met de gemeente over de Essen ontbreekt. Dit is juist. Excuses van de secretaris.

3 Jaarverslag van de secretaris .

Geen op en of aanmerkingen van de leden.

4 Jaarverslag van de penningmeester .

Ziet er anders uit dan voorheen. Volgens de statuten loopt het boekjaar van 1 oktober tot en met 30 september. Dhr Neutel zegt namens de kascommissie dat de boeken kloppen en bedankt de penningmeester hiervoor.

5 Benoeming kascommissie .

Dhr H. Nijkamp wordt reserve, dhr.R. Neutel blijft en dhr. G. Hoving wordt benoemd als nieuw lid.

6 Bestuursverkiezing.

Cora Zuring treed af en is niet herkiesbaar.Het bestuur draagt Kirsten Meringa voor als haar opvolgster. Er zijn geen tegenkandidaten . De aanwezige leden geven door applaus hun goedkeuring voor deze benoeming.Cora wordt bedankt voor haar inzet en krijgt een pentekening van het Schepershoes en bloemen. Bloemen zijn er ook voor de dames Boels. Gerrits en H. Meringa . Deze dames zorgen dat het oud papier ophalen vlekkeloos verloopt.

7 Rondvraag.

H. Gerrits : parkeerprobleem op de Noordbargerstraat. De auto’s staan van ten Cate tot de Kloekshof en gaan s’avonds met veel getoeter en geroep weg.

Bestuur neemt dit mee naar overleg gemeente.

G. Boels: wat gebeurt er met stuk grond waar pension Het Hunebed heeft gestaan?

Er is een plan ingediend voor de bouw van 27 appartementen. Dit plan ligt nu bij R.O. die er ruim de tijd voor zullen nemen.

G.Kiers : Er rijdt drie keer per week een grote touringcar met 4 a 5 pupillen naar het gymlokaal van de Opstik. Gevolg is dat de berm, hoek Zuideind- Huizingsbrinkweg een grote modderpoel is. Bus blijft op de straat staan zodat ander verkeer moet wachten tot bus vertrekt.

Bestuur zal hiernaar informeren .

Opsnoeien Oranjekanaal:

Er is overleg met gemeente,waterschap, Westenesch, Noord en Zuidbarge en Bargeres.

Oranjekanaal moet uitgebaggerd worden. Voorzitter weet niet wanner maar het gaat wel door. Tussen de Ermerweg en Westenesch wordt walkant Oranjekanaal opgesnoeid.

Dhr. Hoving merkt op dat het Oranjekanaal in 2006 150 jaar bestaat. Doen we hier nog wat aan?

Bestuur zal dit met Westenesch overleggen en zal het Joodse kerkhof onder de aandacht brengen.

H. Gerrits :Er wordt geprobeerd volgend jaar aandacht te besteden aan het 150 jarig bestaan van het Oranjekanaal d.m.v. foto tentoonstelling door alle aanliggende dorpen.

H. Meringa :kan de Siebrandsbrug niet geverfd worden in de zomer? Ziet er niet uit!

Voorzitter: dit zit in het reguliere onderhoud.

T.Naber :Veel zwerfvuil van schooljeugd. Buiten de school is de directie niet meer verantwoordelijk. Is al een keer op de Opstik geweest . Zet weinig zoden aan de dijk.

A.Euving:je moet de jeugd er zelf over aanspreken.

W. Jonkers: de inwoners van Noordbarge zijn vorig jaar door de gemeente uitgenodigd om te praten over de essen. De gemeente had hier het bureau Alterra voor ingehuurd. Er onstond toen een discussie over het al dan niet bebouwen van de essen in de toekomst. Het bureau Alterra heeft de uitkomst meegenomen om te verwerken. Zoals nu blijkt heeft het bureau de uitkomst van deze avond niet aan de gemeente doen toekomen. 15 dec. is er weer een avond over de essen . Erop aandringen dat reacties worden toegestuurd.

Plaatselijk Belang zal hierop reageren tijdens de bijeenkomst op 15 december .

Brink bij Betting wordt slecht of helemaal niet onderhouden. Het is particulier bezit!

Betting mag de Brink gebruiken en probeert ook het gras kort te houden, maar het is allemaal hondenpoep!!

Geen vragen meer van de leden.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun luisterend oor en inbreng op deze avond.

Pauze onder het genot van een hapje en een drankje.Na de pauze trad het Vrouwentoneel Erica op met twee sketches.

terug


Jaarverslag 2006 van de secretaris

Zondag 18 september 2005 werden bij de Stoetbakoven op de Brink de groepen gevormd voor de jaarlijkse fietstocht, deze keer genaamd:" Hoge Bulten-Vergezichten". Er waren ongeveer 40 deelnemers.
Een ding hadden we al mee,het weer. Een prachtig zonnetje en weinig wind. Door de woonwijk Angelslo, achter de Horst langs naar de oude vuilnisbelt. Dat was een hele klim. Daar kregen we een versnapering en konden genieten van een grandioos uitzicht. Daarna vervolgden we onze fietstocht door het mooie Oostersebos richting Klazienaveen. Vanaf Klazienaveen via Nieuw-Dordrecht, waar we bij een plaatselijk cafe een sanitaire stop hadden met koffie en/of thee en cake.
Vervolgens fietsten we via Oranjedorp naar Zuid Barge waar we voor de derde keer werden getrakteerd bij de oude haven op een appel.
Via Bargeres reden we terug naar de boerderij waar we allen een hapje en een drankje kregen aangeboden en waarbij nog even werd nagepraat over de gezellige middag, en waarbij de families Elving en Jipping hartelijk werden bedankt voor het organiseren van deze gezellige middag. 

Anne Bok.Drentse woorden.
(Oet Jan Naardings schatkamer)

Foekepot: aarden pot bespannen met varkensblaas, waarin een rietje of stokje op en neer getrokken wordt. Ok wel nuumd: rommelpot of hottefot.
Foezel: gesmokkelde strakke jenever oet Duutsland.
Geuren: In het Drents geen zaak van ruiken, maar het vallen van droge stof door de de naden in de zolder.
Kniezen: vals grijnzen.
Kniezebieter: gemeen lachend persoon.
Koekangen: vruchten van de meidoorn.
Krang: omgekeerd , de jas binnenste buiten.
Krimmeneren: klagen
Kwaanskwies: toevallig
Liderik,tuughek: rek om was te drogen.

terug


HET ORANJEKANAAL IN NOORDBARGE"

Dit jaar (2006) is gevierd dat het Oranjekanaal 150 geleden werd aangelegd. Eerst als ontsluiting van het veengebied in Zuidoost-Drenthe en de afvoer van overtollig water en later als transportweg voor het veen per schip. De viering heeft onder andere vorm gekregen door een tentoonstelling in het bruggebouw van het gemeentehuis. Veel foto’s waren gemaakt in Noordbarge. Voor bezoekers was het plezierig plaatsen te herkennen en soms zichzelf of familieleden terug te zien.

Naast de viering van deze verjaardag is samen met de EOP’s van Zuidbarge, Bargeres en Westenesch overleg gevoerd over het opknappen van het Oranjekanaal. Een 150 jarige mag er nog best goed uitzien. In het Noordbarger deel van het Oranjekanaal is dat ook zo: het waterschap heeft het deel tot Westenesch schoongemaakt en gesnoeid. In de richting van Bargeres en in Zuidbarge is de situatie een stuk slechter onderhouden, het ziet er op veel plaatsen niet uit.

Inmiddels is het de gemeente duidelijk gemaakt dat het Oranjekanaal gebaggerd moet worden om het natuurlijke evenwicht te herstellen. De stukken waar het slecht is en dat is voornamelijk in Zuidbarge, moeten als eerste worden aangepakt. De gemeente is al lange tijd bezig met het maken van plannen voor de renovatie van het winkelcentrum in Bargeres. Het ziet er naar uit dat de gemeente het deel van het Oranjekanaal dat in de gemeente Emmen ligt in dit plan wil betrekken. Op deze wijze zou het kunnen gebeuren dat het één op het ander moet blijven wachten. Vanuit Noordbarge dringen we bij voortduring aan dat je ‘moet krabben waar het jeukt’ en dat op een slimme wijze bestaande problemen nu al kunnen worden opgelost.

terug


Volleybalclub Noordbarge

Wij zijn een groep enthousiaste mannen en vrouwen die wekelijks bij elkaar komen om onder deskundige leiding te volleyballen.

We spelen elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur, in de zaal bij de Opstik.

Hebt u belangstelling kom vrijblijvend eens langs op dinsdagavond.

Of bel met Harma Kleine Deters tel 610663.

terug


SUGGESTIES

Heeft U of heb jij suggesties om het in Noordbarge nog leuker te maken dan

horen we dat graag! Neem dan contact op met een van de bestuursleden.


terug


De trektocht van RTV Drenthe in Noordbarge

Op dinsdag 8 augustus kwam het programma De Trektocht van RTV Drenthe in Noordbarge.

Op die dag vertrokken Elly, Serge, Gert en Martin uit Oranjedorp. Via Nieuw Dordrecht, het Veenpark in Barger-Compascuum, Klazienaveen Noord en Barger Oosterveld liep het team door Emmen, dat deze dag in de ban was van de Gouden Pijl. De finish van de Trektochtlopers lag in Noordbarge.

De ludieke ontvangst met tandems was aan de Noordbargerstraat bij Sanders. Daarna ging de Trektocht op fietse via de Noordbargerstraat, de Oude Zuidbargerstraat en de Baxhoekweg naar de Brink.

Op de Brink in Noordbarge bij de Stoetbakoven werd het buikschuifspel gespeeld door jonge Noordbargers. Er was een rechtstreekse uitzending op Radio Drenthe en een TV uitzending aan het begin van de avond.

Op woensdag 9 augustus vond een ontbijt plaats op de brink en begon de Trektocht met een wandeling door Noordbarge en bezoeken aan de Berensteeg, de houten kolom met de historie van Noordbarge, het bevrijdingsmonument en een bezoek aan het Wachttoren gebouw. Langs het Oranjekanaal en onze hijskraan via de Ermerweg vertrok de Trektocht uit Noordbarge richting Erm.

terug


KAARTCLUB NOORDBARGE 20 JAAR

Op 28 oktober vierde de kaartclub Noordbarge haar 20 jarig bestaan waarvan de bijgaande foto impressie. Wij wensen alle kaarters veel plezier in de komende tijd.

terug


PLANNEN VOOR NOORDBARGE

Naar aanleiding van de beschikbare subsidie voor Noordbarge voor de jaren 2006, 2007 en 2008 is een plan ingediend.

De hoofdlijnen betreffen het volgende:

Het ontwikkelen van een wandelroute door Noordbarge;

Het ontwikkelen van een fietsroute door Noordbarge en de Boermarke;

Een project in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

Het onderhouden van onze website www.noordbarge.info ;

Bijdrage aan de uitgave van een boek over Noordbarge naar aanleiding van de verzamelde gegevens in de Historische Commissie;

Heeft U een idee voor Noordbarge dat de saamhorigheid en de samenwerking ten goede komt, dan horen we dat als bestuur graag en zullen ons inzetten voor realisatie.

terug


OUD PAPIER

Het inzamelen van oud papier elke 1 e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.

terug


OPROEP VOOR JEU DE BOULE

Op 28 oktober vierde de kaartclub Noordbarge haar 20 jarig bestaan waarvan de bijgaande foto impressie. Wij wensen alle kaarters veel plezier in de komende tijd.

terug


NOORBARGE EN DE SUBSIDIEPOTTEN

Van oudsher heeft de gemeente Emmen geld beschikbaar voor de verschillende wijken en dorpen in de gemeente met namen als ‘kleine kernen’, ‘gebiedsgewijswerken’ en ‘viertonsvolume’. Plaatselijk Belang Noordbarge is één van de 34 Erkende Overleg Partners voor het gemeentebestuur in de gemeente Emmen.

Tot 2006 kon iedere EOP een beroep doen op deze subsidiepotten voor de uitvoering van wenselijke verbeteringen in de wijk of het dorp. Deze aanvragen moesten aan veel criteria voldoen en de uitvoering liet na toewijzing soms vele jaren op zich wachten. In Noordbarge zijn we thans voorzien van alle, in het verleden gedane, toezeggingen.

De gemeenteraad heeft besloten dat alle subsidiepotten moeten worden samengevoegd en dat de EOP’s met een voorstel moeten komen voor de verdeling. De totale pot omvat een bedrag van ca 7 ton €. Een ieder zal zich kunnen voorstellen dat het verdelen nogal wat voeten in aarde heeft gehad, maar na bijna twee jaar onderhandelen en vergaderen zijn we eruit. Eerst krijgt iedere EOP en vastbedrag, het restant is in tweeën gedeeld. De ene helft is verdeeld over de vier kwadranten in Emmen, te weten De Monden, De Velden, De Blokken en De Stad naar rato van het aantal inwoners. De andere helft is wederom in tweeën gedeeld waarna het ene deel gelijkelijk is verdeeld over de vier kwadranten en het andere deel is verdeeld naar rato van het aantal inwoners per kwadrant. Uiteindelijk zaten de 15 EOP’s van De Stad weer bij elkaar om het bedrag van De Stad onderling te verdelen. Er is besloten dat te doen via een vastbedrag per EOP en het restant naar rato van het aantal inwoners. Begrijpt U? Per saldo is er voor Noordbarge jaarlijks een bedrag van ruim € 12.000 beschikbaar. Vanuit Noordbarge is bij voortduring aangedrongen op éénvoud. Het maakt rekenkundig namelijk niet uit of het te verdelen bedrag eerst door vier wordt gedeeld en dan door het aantal inwoners of omgekeerd, de uitkomst is het zelfde.

Voor het bedrag van € 12.000 per jaar voor 2006, 2007 en 2008 moesten de EOP’s plannen indienen vóór eind september. Vanuit Noordbarge is dat gedaan. Binnen de gemeente worden alle plannen verzameld en zal iets worden besloten, door een wethouder, het college of de raad. Vanuit Noordbarge is aangedrongen op snelheid en eenvoud in toekenning want het zal te zot zijn als besluitvorming over toekenning pas plaatsvindt na afloop van de betreffende periode.

terug


PRESENTATIE VERENIGINGEN/CLUBS

Op de jaarvergadering is er voor verenigingen, clubs o.d. de mogelijkheid om zich te presenteren. Heeft U belangstelling hiervoor neem dan contact op met Janneke Brink,

tel. 648603 of 616000 en we zorgen dat er op de jaarvergadering een tafel voor U klaar staat om informatie te kunnen geven.

terug


Heeft U een klacht?

Heeft U een klacht?

  • (Onderhouds)klachten aan wegen, fiets- en voetpaden, riolering
  • Klachten over openbaar groen
  • Klachten over het milieu
  • Meldpunt overlast

Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 68 52 12

Storingen:

  • Storingen openbare straatverlichting 038 85 16 110 0800 90 09
  • Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
  • Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
  • Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
  • Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55

terug


WANDELEN

Elke dinsdagavond starten wij om 19.00 uur bij de stoetbakoven voor een wandeltocht van ongeveer 1,5 uur. Interesse? Kom dan ook en wandel gezellig mee!

Info : Martha Prins, tel 61 22 85.

terug


MISVERSTAND ROND HET IJSVOGELTJE

Het is al weer enige jaren geleden dat bij het Oranjekanaal het ijsvogeltje werd gezien. Het nieuws haalde zelfs de regionale kranten. De uitleg was dat je aan dit vogeltje kon zien dat het met het milieu en de natuur goed zou gaan. Er kwamen geluiden dat er aan het Oranjekanaal niets meer zou mogen worden veranderd of onderhouden, want met de Vogelwet in de hand betekende dat het verstoren van de habitat van de ijsvogel en het vernielen van het milieu.

Maar dat is helemaal niet waar! Het milieu en de natuur zijn vernield als het ijsvogeltje komt.

Bij het overleg over het Oranjekanaal heeft een deskundige uitleg gegeven. Het ijsvogeltje is naast mooi ook slim, handig en lui. Het ijsvogeltje verblijft het liefste op plaatsen waar, door verwaarlozing van de begroeiing van de wallenkant, de takken boven het water hangen. Tevens is dat water door slib vervuild en erg ondiep geworden. De vissen hebben het moeilijk en groeien onvoldoende en kunnen alleen nog maar aan de oppervlakte zwemmen. Deze omstandigheden zijn de ideale plaats voor het ijsvogeltje. Rustig zitten op een tak boven het water en je voedsel zwemt in hapklare afmetingen vlak onder je door.

Het Oranjekanaal moet worden onderhouden door snoeien en baggeren. Het zou mooi zijn als er enkele plaatsen worden ingericht voor het ijsvogeltje in onze omgeving.

terug


ZANGKOOR NOORDBARGE WUIFT JITSE UIT

Het zangkoor Noordbarge heeft op 9 oktober haar accordeonist Jitse Veeninga uitgezwaaid. Na meer dan vijf jaar het zangkoor te hebben begeleid met zijn accordeon heeft Jitse afscheid genomen. Het gehele koor is met paardentram Jitse van huis gaan halen. Met koffie en koek werd een tocht gemaakt van Noordbarge langs het Oranjekaneel door Westenesch en weer naar Noordbarge. Daar was in het AOC Terra inmiddels de borrel gereed. De voorzitter van het Zangkoor, Gerrit Kiers, heeft een prachtige rede gehouden en op originele wijze Jitse een cadeau aangeboden. Op een steen als fundament, zittend op een paal, ondersteund door een schoffel kreeg Jitse een uit keramiek vervaardigde accordeoniste aangeboden. Er is uitvoerig gezongen onder begeleiding van Karst Bruinsma op de accordeon en er zijn mooie herinneringen opgehaald. Jitse en Roelie bedankt voor jullie inzet, het ga je goed in Noordbarge.


 

terug


Historische Commissie

De Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft als doel zoveel mogelijk van de historie van Noordbarge vast te leggen, te bewaren en toegankelijk te maken voor anderen.

De leden van de Historische Commissie interviewden al veel (oud)bewoners, het verzamelen van foto’s en oude kaarten gaat door, van veel families is de genealogie al vastgelegd, het verzamelen van gegevens over de vergane en bestaande boerderijen en bebouwingen gaat door, veel veldnamen zijn geïnventariseerd enzovoort.

De Historische Commissie vermeldt deze gegevens op de website van Noordbarge www.noordbarge.info. De inloopdag in april was een groot succes om contact te houden met belangstellenden, de Nieuwsbrief is uitgeven waarin de laatste wetenswaardigheden worden vermeld. In voorbereiding zijn één of meerdere boeken over Noordbarge met haar straten, boerderijen, verhalen en geschiedenis.

U kunt donateur worden en daarmee de werkzaamheden van de Historische Commissie ondersteunen.

De bijdrage bedraagt € 10.- per jaar, meer mag ook, U ontvangt daarvoor vervolgens het programma van de Historische Commissie en onze Nieuwsbrief.

U wordt donateur door het overmaken van Uw bijdrage op rekeningnummer 502842180 van Plaatselijk Belang Noordbarge onder vermelding van ‘Donateur HC, naam, adres en woonplaats’.

Harrie Gerrits

Voorzitter Historische Commissie

U kunt ook al vast de onderstaande strook inleveren bij één van de leden van de Historische Commissie.

Naam……………………………………..Adres………………………………………….

……………………………………………… Meldt zich aan als donateur van de Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge en zal € 10,- of meer overmaken op rekeningnummer 502842180.

terug


tekening