activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2005
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2004/2005
Noordbargers in Noordbarge
Agenda Jaarvergadering
Verslag van de jaarvergadering 12 november 2004
Jaarverslag 2005 van de secretaris
Fietstocht 2005
Motortoertocht "NOORDBARGE"
Buurtreisje Noordbarge
Cursussen
Heeft U een klacht?
Historische Commissie


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2004/2005
Voorzitter Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tel. 616924
Penningmeester Annemarie Zieck
Het groene Loo 8
tel. 615745
Secretaris Cora Zuring
Huizingsbrinkweg 62 
tel. 611216
Leden Janneke Brink
De Boerhoorn 11
tel. 648603
  Anno van Dijken
Bargerkampenweg 15
tel. 641100
  Aafke Euving-Hof
Zuideind 4 
tel. 614766
  Jan Uneken
Middenstraat 3

Noordbargers in Noordbarge

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Wat is daar dan zo bijzonder aan? Er zijn Noordbargers die hier meer dan zestig jaar geleden zijn geboren, getogen en nog steeds in Noordbarge wonen. Tijdens de reünie in april, ter gelegenheid van zestig jaar bevrijding, ontvingen we meer dan honderd vijftig geboren Noordbargers die thans ergens anders wonen.
Noordbarge is een oude boeren gemeenschap en in het dorp is veel nijverheid geweest die bij zo'n gemeenschap hoorde. 
Bijzonder is ook dat Noordbarge lange tijd op de nominatie heeft gestaan om helemaal te verdwijnen in de stedelijke uitbreidingsdrang van Emmen. Gelukkig is het zover nooit gekomen. Veel nieuwe inwoners zijn naar Noordbarge getrokken, een groot aantal hiervan had via familiebanden nog een hechte relatie met Noordbarge. 
Bij een dergelijke gemeenschap als Noordbarge hoort het naoberschap centraal te staan, elkaar kennen, elkaar helpen, samen de gemeenschap werkbaar en leefbaar houden. Tegenwoordig hebben we het nogal eens over normen, waarden en sociale controle.
Elkaar niet overlopen, maar wel een aantal keren samen feesten vieren en elkaar in droeve tijden tot steun zijn. Tegenwoordig wonen er ook veel mensen in Noordbarge die de vroegere tijden niet hebben meegemaakt. Je bent een 'butenlander', je komt hier niet weg, is mij wel eens zegd. Dat klopt! Eigenlijk is dat altijd al zo geweest in Noordbarge want veel mensen kwamen naar Noordbarge uit andere delen van Drenthe om hier werk te vinden of nering te doen. In Noordbarge was de bedrijvigheid.

Mee doen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 25 november 2005 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

terug
 


Agenda Jaarvergadering

op vrijdag 25 november 2005.
Aanvang 19.30 uur.
In het Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.


- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 12 november 2004, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2004 - 2005, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2004 - 2005, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Cora Zuring. Het bestuur stelt voor als secretaris te benoemen Kirstin Meringa, Bargerkampenweg 20.
- Rondvraag
- Pauze
- Optreden van het Vrouwentoneel uit Erica
- Sluiting om ongeveer 23.00 uur

terug
 


Verslag van de jaarvergadering 12 november 2004

Afwezig met kennisgeving: fam. Steenbergen, fam. Blaauwgeerts en fa. Planting.

Opening .

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de raadsleden mevr. Buwalda van het C.D.A , dhr. de Wildt van de P.V.D.A. dhr. Blaauwgeers en dhr. van Vilsteren van de afdelingen onderhoud  groen en onderhoud grijs.

Dhr. Blaauwgeers en van Vilsteren vertellen  hoe de afdelingen werken.

De afdeling Grijs heeft een service gericht onderhoud ( klachten e.d.) en een planmatig onderhoud.

Met beschikbaar budget  wordt iedere twee jaar gekeken naar groot onderhoud  van wegen.

Er geldt hiervoor een prioriteitsniveau. E.O.P. wordt hiervoor ook uitgenodigd.

Dhr van Vilsteren vertelt over openbaar groen. Stedelijk groen is in wijken en dorpen,

landschappelijk groen visvijvers en bosjes. Het groen in de gemeente Emmen wordt door verschillende bedrijven en door de afdeling groen van de gemeente onderhouden. De afdeling groen van de gemeente zorgt o.a. voor Noordbarge.

Bladbakken staan niet overal. Er zijn aannemers die er voor kiezen om 2 keer per jaar blad te blazen. Volgend jaar wordt dit vanwege de bezuinigingen waarschijnlijk anders. Misschien dan wel eigen dorp schoonmaken. Gemeente breed is men bezig om eigen mensen herkenbaar te maken. Er is nu een 2 maandelijks overleg met de voorzitter dhr. Jansma , Blaauwgeers en van Vilsteren.

Dhr. Brands vraagt wat de visie is over het onderhoud van het  Oranjekanaal.

Het Oranjekanaal valt onder het waterschap. Het waterschap heeft schriftelijk toegezegd dat als het schap met onderhoud van het Oranjekanaal begint Noordbarge boven aan de lijst staat.

De bomen langs het fietspad van het Oranjekanaal zijn van de gemeente.

Mevr. Alberts: waarom wordt gemaaid gras van de Ermerweg niet geruimd?

Dit is moeilijk te ruimen doordat er een heg staat en het is een verrijking voor de grond.

Dhr. G. Kiers: waar kan bevolking terecht met meldingen?

Er zijn meerder mogelijkheden in een rayon. Dit kan bij de voorman of een bestuurslid. Er komt een centraal meldingspunt en een serviceploeg in de Bargeres.

Dhr. Mandemaker: Paralelweg wordt nooit gestrooid.Klinkers worden altijd erg glad en er gaan veel fietsers over zoals de schoolkinderen.Kan dit meegenomen worden in een volgend overleg? Dhr. Mandemaker krijgt hierover volgende week bericht van de gemeente.

Plaatselijk Belang is erg tevreden over het onderhoud van grijs en groen.

De voorzitter bedankt  de heren Blaauwgeers en van Vilsteren voor hun komst en bijdrage aan deze avond

Notulen jaarvergadering 2003:geen op en of aanmerkingen .

Jaarverslag secretaris 2003: zijn akkoord .

Jaarverslag penningmeester 2004:Dhr. W. Jonkers merkt op dat er van de uitgaven € 8053 geen specificatie is. De voorzitter zegt dat dit door de kascommissie wordt gecontroleerd.

Dhr. Jacobs vindt het overzicht goed maar wil toch graag een specificatie van de € 8053.

Dhr. Nijkamp lid van de kascommissie geeft tekst en uitleg . Kascommissie is in vorige jaarvergadering benoemd. U heeft hiermee de verantwoording uit handen gegeven. Dhr Jacobs wordt gevraagd zitting te nemen in de kascommissie. Dhr. Jacobs bedankt hiervoor.

De kascommissie was erg tevreden over de het werk van de penningmeester . De boekenhouding  zag er prima uit.

Kascommissie:De kascomm.bestaat uit 2 leden en een reserve lid. Er treed ieder jaar een lid af. Dit jaar is dat de Dhr. Blaauwgeerts en er wordt een nieuw lid benoemd. Dhr.Neutel meldt zich aan voor het komende jaar. Dit jaar hebben zitting in de kascommissie De heren Nijkamp en Neutel. Dhr Blaauwgeerts is reserve.De volgende vergadering treedt Dhr Nijkamp af.

Contributie:het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen naar € 10 voor huishoudens bestaande uit meer dan één persoon, voor alleenstaanden en ondersteunende ledenblijft het  € 7. Gezien de stijgende kosten en de vele activiteiten die plaatselijk belang organiseert, komt het bestuur met dit voorstel. De leden gaan met dit voorstel akkoord .Dhr. Jacobs vraagt of de contributie niet automatisch betaald kan worden. De voorzitter antwoord dat dit zeker mogelijk is maar als de bestuursleden het geld ophalen spreken ze  de leden en horen ze  wat er leeft bij de mensen en in  het dorp.

Bestuursverkiezing:aftredend zijn Hilde Meringa penningmeester en Hans Jansma voorzitter.

Hilde heeft zes jaar in het bestuur gezeten waarvan 5 jaar als penningmeester. Ze heeft Annemarie Zieck bereid gevonden haar taak over te nemen. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat Annemarie Zieck benoemd wordt als penningmeester.

Hilde blijft het rooster maken voor het ophalen van oud papier

De voorzitter bedankt Hilde voor het vele werk wat zij heeft gedaan voor Plaatselijk Belang en krijgt het gebruikelijke afscheid cadeau ( ingelijste kopie van het Schepershoes) en natuurlijk bloemen.

Hans Jansma heeft voor de functie van voorzitter 14 mensen benadert en heeft 14 keer bot gevangen.Volgens de statuten kan de voorzitter nog blijven zitten . Hans geeft aan dat hij zijn handen vol heeft aan zijn baan waar dit jaar weer een taak is bijgekomen. Hij treedt af als voorzitter en biedt aan om  voor maximaal 1 jaar interim voorzitter zijn .

Wat verder ter tafel komt:

Verkeer: Er is in juni en juli een verkeerstelling gedaan op de Ermerweg tussen de Nw. Amsterdamschestraat en de Rondweg. Er rijden op een gemiddelde werkdag 2000 auto’s via de Ermerweg Emmen binnen en er gaan 1850 auto’s terug. Als het verkeer komend van de Nw. Amsterdamschestraat er bij geteld zou worden kom je op een nog veel groter aantal. De piek ligt op Dinsdagmorgen 8 uur . Er gaan dan 700 auto’s per uur over de Ermerweg.Hans Jansma heeft hierover regelmatig contact met weth. Eerenstein . Ook heeft de voorzitter n over dit probleem ingesproken tijdens een vergadering van de commissie wonen en ruimte. Verkeerslichten bij hotel Hunebed zijn volgens de afdeling OWEG niet nodig omdat verkeersstroom overzichtelijk is ( 50 km.). Verkeerslichten  bieden volgens de wethouder schijnveiligheid. In september heeft de voorzitter dit nog weer besproken met de wethouder en het probleem bij de heer Hekman neergelegd. Tot op heden hebben we hier geen reactie op gekregen. In november j.l.heeft de wethouder toegezegd te zullen kijken naar de technische haalbaarheid van een onderdoorsteek bij de brug in de Ermerweg. We krijgen hier over twee maand bericht van. Zoals de situatie nu is wordt het waarschijnlijk de situatie van de toekomst. Tot 2020 is de  verkeerstoename geschat op  30%. De bewoners van de Delftlanden zullen straks ook gebruik gaan maken van de Ermerweg.

Een aantal bewoners van Achter het Kanaal en de Bargerkampenweg heeft een brief naar de Raad gestuurd over deze kwestie. Er zijn Raadsleden bij deze mensen thuis geweest.

Voorzitter: drukmiddel gebruiken is erg vervelend, denk aan de nieuwe dierentuin. Moeten we dan toch procedure Ermerweg opstarten? Ermerweg eenrichtingsverkeer Emmen uit .

Nadeel is dat er dan een tweebaansweg Emmen uitgaat .( lees racebaan.)

P.V.D.A raadslid de Wildt:het is van de gemeente uit geen goeie manier van afspreken.

Er wordt wel aan gewerkt. Heeft zelf gepost aan de Ermerweg . Het is onverantwoord om met kinderen over te steken.Ermerweg is een probleem. Onderdoorsteek is een mogelijkheid. Deze week is er overleg geweest met burgemeester, politie en iemand van het O.M. over dit onderwerp. Er wordt gekeken of er iets aan gedaan kan worden.Dhr. Brands

Vraagt of klaarovers geen mogelijkheid is. Klaarovers mogen allen op een zebrapad helpen oversteken. Dhr. Mandemaker zegt dit probleem niet alleen aan te kunnen . Voorzitter vraagt of hij een voorstel heeft. Dhr. Gerrits vraagt of we niet een plan kunnen maken. Onderdoorsteek bij de brug moeten we gewoon doen.Nu!! Voorzitter: een bijkomend probleem is het krappe budget van de wethouder! Dhr. Mandemaker: geen geld is geen excuus. Veiligheid hebben we recht op. Het zijn niet alleen de kinderen. Veiligheid is het allerbelangrijkste. Dhr. Gerrits: kunnen we niet naar de provincie? Voorzitter denkt dat we het gewoon terug krijgen . Het is een probleem van de gemeente.  Dhr. Uneken ; voorstel om alle politieke partijen en burgemeester en wethouders aan te schrijven.Dhr. Mandemaker : dit is al gebeurt. Alle fracties zijn door ons aangeschreven.  P.v.d.A., C.D.A.,D 66.,D.O.P., C.U. hebben het probleem onderkend.

Voorzitter: We moeten de druk continueren op onderdoorsteek of verkeerslichten.  Dhr. Brands stelt voor om een commissie voor dit probleem  in het leven te roepen ter ondersteuning van het bestuur. Dit is een goed plan. In de commissie nemen Dhr. Brands, Mandemaker, Albers en Annemarie Zieck namens het bestuur zitting.

Brief aan de gemeente waar komt die terecht? Dhr. Wildts : alle partijen krijgen ieder week een overzicht van alle inkomende brieven. Brief over probleem Ermerweg aan alle fractie’s sturen en dan bellen wat er mee gebeurt en wijzen op belangrijkheid met druk op onderdoorgang.Budget; er is een groot budget waar naar belangrijkheid geld uit komt.

De essen: We zijn als bestuur hier naar toe geweest. Alle inwoners waren via de pers uitgenodigd. Er was een uitleg over de essen door bureau Alterra. Op de maquette in het gemeentehuis staan flats aan deze kant van de Hondsrugweg.. Dat is niet goed. We hebben dit duidelijk aangegeven.Dhr. Okken; wat voegt dit toe aan het Masterplan? Laten we zorgen voor recreatieve essen. Emmen is uiteindelijk een esdorp. Dhr. Gerrits: gemeente zegt uw stem wordt gehoord maar vraagt zich dit wel af. Voorzitter: dit weerhoudt ons er niet van om  er voor te vechten. Dhr. Uneken : stelt voor om hier als Plaatselijk Belang  op te reageren. Dit is al gebeurd naar aanleiding van het Masterplan. Dhr. Uneken stelt voor om een copie van deze brief naar de raad te sturen.

Rondvraag;

Wat wordt er met  Hotel het  Hunebed gedaan. Er is een sloopvergunning aangevraagd. Verder weten we het niet.

De voorzitter bedankt de heren Betting, Eling en Gerrits voor het iedere maand weer ophalen van oud papier.De Dames Boels en Gerrits worden eveneens in het zonnetje gezet  voor de koffie die bij hen genuttigd wordt tijdens het ophalen van het oud papier. Mevr. Uneken wordt hartelijk bedankt voor de gastvrijheid in het Terracollege. We kunnen hier altijd terecht.

Dhr. Blaauwgeerts wordt bedankt als lid van de kascommissie. Jan de Vries wordt bedankt voor het maken van de prachtige website over Noordbarge. ( www. Noorbarge. Info)

Door de historische commissie zal aandacht geschonken worden aan 60 jaar bevrijding op 10 april 2005.

De Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Pauze; in de pauze is de Dhr.O te Nuyl gevraagd om voorzitter van Plaatselijk Belang te worden . Hij heeft hier positief op gereageerd evenals de aanwezigen.

Hans Jansma zag zijn wens in vervulling gaan en kon aftreden als voorzitter. Hij werd bedankt voor het vele werk wat hij in de afgelopen vier jaar voor Plaatselijk Belang heeft gedaan . Het gratis ontbijt en de concerten zijn ideeën van Hans. Hans heeft veel tijd gestoken in overleg met de gemeente en wist daar heel goed de weg. Hans Bedankt!!. Ook hij kreeg natuurlijk het gebruikelijke afscheid cadeau en bloemen.

Na de pauze volgt er een zeer geslaagd optreden van de twee dames uit Zuidbarge . Jammer dat ze maar zo weinig tijd overhouden om hun zang en gedichten voor te lezen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

                                                             Cora Zuring.

terug


Jaarverslag 2005 van de secretaris

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft het afgelopen jaar 7 keer vergaderd. Er is een dagelijks bestuur gevormd door de voorzitter, de penningmeester en secretaris.
De vergaderingen vinden niet meer plaats in de Boerderij, maar na overleg in het Terracollege,
evenals de vergaderingen van de Historische Commissie.
Op 9 januari was de Nieuwjaars receptie in de Boerderij.
Tweede paasdag 28 maart was het neutie's schieten bij de Boerderij, waar veel belangstelling voor was. De jeugd was hier ook ruim vertegenwoordigd.
Op 31 maart kwam Burgemeester Bijl op werkbezoek in Noordbarge en bezocht de familie Betting en de heer Garming.
Op 9 april werd de bevrijding van Emmen gevierd met de bezetting en vrijgave van de brug over het Oranjekanaal in de Ermerweg en op 10 april hield de Historische commissie een reünie ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding Noordbarge. Er waren 160 reünisten die geboren waren in en de bevrijding in Noordbarge hadden meegemaakt
14 mei was er weer een kinderreisje. Dit jaar gingen ze tot hun tevredenheid naar Speelstad Oranje.
10 juni de Stoetbakkenloop met 107 lopers.
11 juni Stoetbakkendag. Ondanks het koude weer was het weer een geslaagde dag.
1 Juli was het jaarlijkse concert dat ook dit jaar (helaas) weer binnen moest worden gehouden. Er waren 135 toehoorders.
18 september is de fietstocht georganiseerd door de families Elving en Jipping
24 september was er de rommelmarkt rondom en op de Brink.
Het Dagelijks Bestuur heeft kennismakingsbezoeken gebracht aan gemeente, het Wachttoren Genootschap en de directie van het Terracollege.

De voorzitter heeft vele overleggen gehad met de burgemeester, wethouders en ambtenaren van de gemeente Emmen
Met al deze bezigheden vliegt een jaar voorbij. Dit is mijn zesde jaarverslag en dus mijn laatste.

Cora Zuring, secretaris. 

terug


Fietstocht 2005

Zondag 18 september 2005 werden bij de Stoetbakoven op de Brink de groepen gevormd voor de jaarlijkse fietstocht, deze keer genaamd:" Hoge Bulten-Vergezichten". Er waren ongeveer 40 deelnemers.
Een ding hadden we al mee,het weer. Een prachtig zonnetje en weinig wind. Door de woonwijk Angelslo, achter de Horst langs naar de oude vuilnisbelt. Dat was een hele klim. Daar kregen we een versnapering en konden genieten van een grandioos uitzicht. Daarna vervolgden we onze fietstocht door het mooie Oostersebos richting Klazienaveen. Vanaf Klazienaveen via Nieuw-Dordrecht, waar we bij een plaatselijk cafe een sanitaire stop hadden met koffie en/of thee en cake.
Vervolgens fietsten we via Oranjedorp naar Zuid Barge waar we voor de derde keer werden getrakteerd bij de oude haven op een appel.
Via Bargeres reden we terug naar de boerderij waar we allen een hapje en een drankje kregen aangeboden en waarbij nog even werd nagepraat over de gezellige middag, en waarbij de families Elving en Jipping hartelijk werden bedankt voor het organiseren van deze gezellige middag. 

Anne Bok.Drentse woorden.
(Oet Jan Naardings schatkamer)

Foekepot: aarden pot bespannen met varkensblaas, waarin een rietje of stokje op en neer getrokken wordt. Ok wel nuumd: rommelpot of hottefot.
Foezel: gesmokkelde strakke jenever oet Duutsland.
Geuren: In het Drents geen zaak van ruiken, maar het vallen van droge stof door de de naden in de zolder.
Kniezen: vals grijnzen.
Kniezebieter: gemeen lachend persoon.
Koekangen: vruchten van de meidoorn.
Krang: omgekeerd , de jas binnenste buiten.
Krimmeneren: klagen
Kwaanskwies: toevallig
Liderik,tuughek: rek om was te drogen.

terug


Motortoertocht "NOORDBARGE"

Zaterdag 10 september was het weer zover, de jaarlijkse motortoertocht met als vertrekpunt de brink in "Noordbarge". Rond 11.00 uur vertrokken er 32 motoren voor een internationale toertocht via Schoonebeek naar Duitsland. Het weer (niet onbelangrijk voor een geslaagde tocht) zat helemaal mee.
In Duitsland zijn we richting Hardenberg gereden, door één van de vele
mooie stukken van de tocht (het grensgebied van Nederland (Twente) en
Duitsland).
De eerste stop was in Nederland; het natuurgebied "Springendal".
Nadat iedereen voldoende koffie en broodjes had gehad, konden we de weg
vervolgen via Lattrop en Denekamp. Bij de Lutte zijn we de Duitse grens
weer overgegaan. Hier hebben we door een glooiend landschap een rondje
om Bad Bentheim gereden (inclusief een koffie/benzine stop in Ochtrup).
Bij Isterberg hadden we de laatste stop. Even leek het erop dat één van de
motoren het zou gaan begeven, maar gelukkig was er voldoende
deskundigheid in de groep aanwezig om dit probleem te voorkomen.
Tot slot zijn we via Nordhorn richting Wietmarsen gereden. Om daarna via
Veldhausen, Hoogstede en Emiichheim bij Schoonebeek de grens weer over
te komen.
De dag hebben we traditiegetrouw afgesloten op de brink; even nakletsen met natuurlijk weer de patat mét frikadel en kroket. Al met al een geslaagde (en zonnige) motortoertocht!

Heb je ook zin om een keer mee te rijden, houd dan de tweede zaterdag in september vrij!

 

terug


Buurtreisje Noordbarge

We zijn met plaatselijk belang Noordbarge naar Speelstad Oranje geweest.
Dat was heel gezellig natuurlijk. 
We gingen om half tien weg van 'De Brink'. Er waren best veel kinderen. We gingen in auto's naar Speelstad Oranje.
Toen we er bijna waren, zagen we dat er een omleiding was, toen was het wel even zoeken waar we heen moesten. Toen we aankwamen

 

moesten we eerst nog even wachten op de anderen. We zijn daar bijna de hele dag geweest en het was heel gezellig. 

Om vier uur moesten we weer weg van Speelstad Oranje nadat we een patatje hadden gegeten. 

Toen we weer op 'De Brink' aankwamen hebben we daar nog even gespeeld. Jammer genoeg mag ik volgend jaar niet meer mee...


Rosalie Zieck ( 12 jaar )


terug


Cursussen

Door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Emmen BOKD worden cursussen georganiseerd.

De cursus Boerenerven is gestart op 27 oktober;
De cursus Snoei Hoogstamvruchtbomen start in december;
De cursus bomen, struiken en singels start in maart;
De cursus ruimtelijk plannen start in januari;

Belangstellende kunnen nadere informatie verkrijgen bij BOKD 0592 315121 of via e-mail d.j.keegstra@bokd.nl 
 

terug


Heeft U een klacht?

* (Onderhouds)klachten wegen, fiets- en voetpaden, riolering
* Klachten over openbaar groen
* Klachten over het milieu
* Meldpunt overlast,
meldpuntoverlast@emmen.nl

Bel dan de gemeente Emmen nummer (0591) 685212

Storingen:
* Storingen gas, elektriciteit en openbare straatverlichting 0800 3366112
* Storingen kabeltelevisie 0800 0340
* Storingen watervoorziening 0592 854545
* Storingen en klachten over reiniging 0591 685222 

terug


Historische Commissie

DONATEUR WORDEN


De Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft als doel zoveel mogelijk van de historie van Noordbarge vast te leggen, te bewaren en toegankelijk te maken voor anderen.

De leden van de Historische Commissie houden daartoe interviews met (oud)bewoners, verzamelen foto's en oude kaarten, doen genealogisch onderzoek naar families en hun geschiedenis, verzamelen gegevens over de vergane en bestaande boerderijen en bebouwingen, doen onder zoek naar veldnamen enzovoort.

De Historische Commissie is voornemens om gegevens te vermelden op de website van Noordbarge www.noordbarge.info , gaat inloopdagen organiseren om contact te houden met belangstellenden, gaat een Nieuwsbrief uitgeven waarin de laatste wetenswaardigheden worden vermeld en overweegt één of meerdere boeken te gaan publiceren over Noordbarge met haar straten, boerderijen, verhalen en geschiedenis.

U kunt donateur worden en daarmee de werkzaamheden van de Historische Commissie ondersteunen.

De bijdrage bedraagt € 10.- per jaar, meer mag ook, U ontvangt daarvoor vervolgens het programma van de Historische Commissie en onze Nieuwsbrief.

U wordt donateur door het overmaken van Uw bijdrage op rekeningnummer 502842180 van Plaatselijk Belang Noordbarge onder vermelding van 'Donateur HC, naam, adres en woonplaats'.

Harrie Gerrits
Voorzitter Historische Commissie

U kunt ook al vast de onderstaande strook inleveren bij één van de leden van de Historische Commissie.


Naam............................................Adres.................................................
...................................................... Meldt zich aan als donateur van de Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge en zal € 10,- of meer overmaken op rekeningnummer 502842180.

terug