activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2004
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

Van de voorzitter
Agenda Jaarvergadering op vrijdag 12 november 2004
Notulen Jaarvergadering 28 november 2003
Jaarverslag 2004 van de secretaris
Fietstocht Noordbarge
Motortoertocht “Noordbarge”
Zomeravond op de Hondsrug - Herfst in Drenthe


Van de voorzitter

Elke morgen fiets ik met gelukkig veel plezier naar mijn werk. Met veel plezier omdat ik graag fiets en een welliswaar drukke maar plezierige baan heb. Noordbarge ligt bijna op de drempel van het centrum van Emmen. Dat heeft als enorm voordeel dat we in een dorp wonen met op loop- en fietsafstand de voorzieningen van een stad. Helaas heeft de nabijheid van het centrum ook zijn schaduwkant. Vooral in de ochtendspits laat deze schaduwkant zich goed zien. Een onafzienbare rij auto’s probeert via de Ermerweg Emmen te bereiken. Als er een paar seconden geen auto’s richting het centrum rijden komt er net een aantal uit Emmen richting Erm. Kortom de Ermerweg ’s morgens oversteken is een hachelijke en bijna onmogelijke aangelegenheid.

De drukte op de Ermerweg was het belangrijkste thema van de speciale bewonersvergadering die we gehouden hebben met als gast de wethouder van verkeer de heer Eerenstein. Veel bewoners waren ontstemd over het optreden van de wethouder. Er kwam van zijn kant geen enkele toezegging ter verlichting van de verkeersproblematiek en maar heel weinig of geen begrip.

Ik heb de wethouder inmiddels geconfronteerd met de resultaten van een verkeerstelling. Deze resultaten liegen er niet om en zullen tijdens de jaarvergadering ter inzage liggen. Ook de wethouder lijkt nu ervan overtuigd dat de situatie op de Ermerweg verre van ideaal is. De extra drukte als gevolg van een aantal wegwerkzaamheden heeft de situatie nog nijpender gemaakt. Het aantal auto’s dat de Ermerweg nu te verwerken krijgt kon wel eens een voorbode zijn van wat ons te wachten staat als de Delftlanden volledig ontwikkeld zijn.

Als je er goed over nadenkt is een leefbare omgeving alleen mogelijk als het autoverkeer sterk wordt teruggedrongen. Korte afstanden, tot ongeveer 5 kilometer alleen op de fiets en langere afstanden meer openbaar vervoer.

Voorlopig hebben we te maken met een groeiend verkeersaanbod. Een bijkomend probleem is de financieële situatie van Emmen. Zelfs nu de wethouder er min of meer van overtuigd raakt dat er wat moet gebeuren is dat geen garantie dat er wat gebeurt. Ik kan U vertellen dat de Ermerweg mij behoudens de nodige tijd ook extra grijze haren opgeleverd heeft. We zijn er allemaal van overtuigd dat veilig oversteken een must is, alleen de situatie moet nog wel veilig gemaakt worden.  

Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. De website van Noordbarge krijgt steeds meer gestalte. Straks kunt U thuis op elk gewenst tijdstip zien welke activiteiten er plaatsvinden, wanneer U aan de beurt bent voor het inzamelen van oud papier en wat de agenda van de jaarvergadering is. Behalve deze actualiteiten kunt U straks ook veel vinden over de lange geschiedenis van Noordbarge. De bijzonder actieve histrorische commissie is druk bezig de geschiedenis van ons dorp te achterhalen en via de site publiekelijk te maken. Dat het openen van een eigen site mogelijk is hebben we vooral te danken aan de heer de Vries die heel veel vrije tijd voor ons opoffert. Dankzij zijn deskundigheid is Noordbarge straks op een prachtige manier online.

Ik hoop dat wij in de toekomst prettig en veilig kunnen wonen in ons mooie dorp.

Tot ziens op de jaarvergadering.

Hans Jansma                                                          Terug


Agenda Jaarvergadering op vrijdag 12 november 2004

Aanvang 19.30 uur. In het Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.

 • Opening door de voorzitter. 

 • Notulen jaarvergadering 2003.

 • Jaarverslag secretaris.

 • Jaarverslag penningmeester.

 • Verslag van de kas commissie.

 • Benoemen nieuw lid kas commissie.

 • Onderhoud Grijs en Groen door de heren Blaauwgeers en van Vilsteren.

 • Bestuursverkiezing

 • Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Hans Jansma en Hilde Meringa.

 • Het bestuur stelt voor Mevr. Annmiek Zieck te benoemen.

 • Kandidaten en tegen kandidaten kunnen zich twee keer 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris.

 • W.V.T.T.K.

 • Rondvraag.

 • Pauze.

 • Optreden van twee dames met sketches voordracht en zang.

 • Sluiting om ongeveer 23.00 uur.                                                           Terug


Notulen Jaarvergadering 28  november 2003

Met kennisgeving afwezig fam. Jonkers en fam. Steenbergen.

Opening: De voorzitter opent de vergadering ,is blij met de opkomst . Het geeft blijk van betrokkenheid.
De zanggroep de JAMB heeft het optreden voor vanavond geannuleerd wegens ziekte van een van de leden. Wethouder Eerenstein moet wegens ziekte verstek laten gaan en er was geen vervanging mogelijk. De voorzitter heeft wel naar de plannen gekeken op het kantoor van de wethouder en licht deze plannen zo goed als mogelijk toe. Aanwezigheid van de wethouder zou meer politieke druk gegeven hebben.

Notulen jaarvergadering 2002: Geen vragen over.

Jaarverslag secretaris: Geen op of aanmerkingen.

Jaarverslag penningmeester: Is voor iedereen is overzichtelijk en duidelijk.

Verslag van de kascommissie: Alles in orde bevonden.

Benoemen nieuw lid Kascommissie:

 1. Ina Planting is aftredend.

 2. Dhr. Van Beilen meldt zich spontaan aan voor de komende 2 jaar.

 3. Dhr. Blaauwgeerts heeft nog een jaar te gaan.

Verkeerssituatie Noordbarge. Jammer dat de wethouder er niet is. Een paar dingen zijn inmiddels gerealiseerd. De flitspaal ter hoogte van de Schapenveenweg is verplaats richting centrum Emmen en aan het Zuideind is een verkeersremmer in de vorm van een driehoek geplaatst. De ingang van de paralelweg bij pension het Hunebed moet nog versmald worden . Dit zal een dezer dagen gebeuren. Probleem blijft dat de Ermerweg steeds drukker zal worden . Vroeger had men per gezin 1 auto, nu is dat vaak 2 auto’s. Tot 2020 zal er waarschijnlijk een verkeersgroei zijn van 30%. Bij het ontstaan van de Delftlanden kan dit zelfs tot 40% toenemen. De voorzitter schetst de situatie op het bord. Ter hoogte van de Ermerweg- Rondweg komt een rotonde.

Bij ontsluiting van de Delftlanden krijgen we dan:
Mogelijkheid 1: via Ermerweg richting centrum .
Mogelijkheid 2 is via Rondweg naar het centrum .

- Achterzijde van de Delftlanden krijgt aansluiting op de Rondweg,voorste deel Delftlanden komt waarschijnlijk via Nw. Amsterdamschestraat-Ermerweg naar het centrum.Dit geeft extra verkeersdrukte waar we niet op zitten te wachten. Voor de langere termijn: Ermerweg sluit nu aan op de Rondweg. Plannen van de gemeente zijn: Ermerweg onder de Rondweg door richting Erm- Sleen. De Ermerweg wordt dan een lokale weg. Vraag aan de leden . Wat vindt u van deze plannen? Ermerweg zal drukke weg worden?

H. Okken: Masterplan is een mooi plan.Gemeente wil een compact en bruisend centrum. Hondsrugweg zal drukker worden.
Dhr. Hoving: Ontsluiting Delftlanden aan laten sluiten op de Friesland route naar het centrum.
Dhr. Uneken: Ermerweg gelijk aanpakken met ontsluiting van de Delftlanden.
- Hier hangt een financieel plaatje aan, dit is een rijksoverheid beleid. De N 34 zal w.s. verdubbeld worden tot afslag Emmen-Noord.

Dhr. Euving: uitgaande verkeer Delftlanden via Hondsrugweg is alleen uitrit.  Voor het naar huis gaan zullen  mensen de Ermerweg en de Nw.Amsterdamschestraat nemen.
Dhr. Hadders: grote rotonde in de Rondweg is een verkeersremmer. Alleen industrie verkeer zal via de Rondweg gaan.
Mevr. Jipping: Hondsrugweg raakt vertopt. Fietsers moeten steeds langer wachten op groen licht. Volgens Hr. Te Nuyl is dit de enige plek in Nederland waar automobilisten 2 keer groen licht krijgen tegen de fietsers 1 keer.
- Voorstel van het bestuur: gemeente vragen verkeerslichten in stellen in oude situatie, bijv. tot 9uur s’morgens.

Dhr. Van Beilen is verbaast over het aantal ideën dat wordt aangedragen. Is het een idee om de gemeente een bureau in te laten schakelen om onderzoek te doen naar de verkeerssituatie?

Dhr. Uneken : voorstel om de wethouder uit te nodigen voor deze verkeersperikelen. Dit voorstel is iedereen het mee eens en gaan we doen.

- Kruising Ermerweg-Achter het kanaal verkeerslichten plaatsen vindt de wethouder schijnveiligheid. Ondanks de 50 km. is er een ononderbroken rij auto’s op de Ermerweg. Een alternatief voorstel voor de overstekende fietsers is een fietsbrug onde het kanaal door . Het bestuur is voorstander van verkeerslichten. Dit voorstel wordt unaniem gesteund door de leden.

Dhr. Okken: waarom geen beveiligde zebra? Volgens Dhr. te Nuyl is dit niet duur. Het zijn alleen maar 2 palen en 6 lampen.
Dhr. Mandemaker: als verkeerslichten niet lukt dan gaan voor fietsbrug.

- Het bestuur zal zich inspannen om een nieuwe afspraak te maken met wethouder Eerenstein.

Dhr. Gravenhorst: Politie, brandweer en ambulanche gaan altijd via de Ermerweg naar de N34 omdat deze uit het centrum vloeit. Waarom niet via Dordseweg- Rondweg naar N34?

Ingekomen stukken: Uitnodiging van de BOKD voor een cursus hoogstam fruitbomen snoeien in Noord-Sleen. Meer informatie kan bij de Secretaresse verkregen worden.

Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn Mevr. G. Wessemius en Dhr. H.Gerrits.
Voorgedragen is Mevr. Aake Euving- Hof. Er zijn geen tegen kandidaten , zodat Mevr. Aafke Euving- Hof benoemd wordt als bestuurslid.
Voor H. Gerrits hebben we nog geen opvolger kunnen vinden . Bestuur mag niet uit 6 personen bestaan, dus eigenlijk hebben we geen bestaansrecht! Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op de inwoners van Noordbarge, laat Noordbarge niet in de kou staan.

Voorstel : verzoek van het bestuur om:
 H. Gerrits in het bestuur te laten tot er een nieuwe opvolger is gevonden.

Het bestuur krijgt het mandaat van de aanwezigen om een nieuw bestuurslid zonder voordracht te benoemen.

Wat verder ter tafel komt: 

 1. Datum Stoetbakken moet zijn 11 en 12 juni i.p.v. 13 en 14 juni.

 2. 11 januari is er nieuwjaars receptie in de Boerderij.

 3. Voor bloemschikken op 16 december zijn nog plaatsen vrij.

 4. Foto tentoonstelling heeft veel materiaal en verhalen opgeleverd. Het lijkt ons een mooi moment om een historische vereniging op te richten.Wie hier in wil participeren kan zich opgeven bij H. Gerrits .

Rondvraag:

 • Dhr. G. Kiers: de picknick staan nu in winter opslag. In het centrum van het dorp staan in de zomer veel van deze tafels.

 • Kan er in het voorjaar ook een aan het Zuideind geplaatst worden?

 • Mevr. Naber: op de kruising Ermerweg- Nw. Amsterdamschestraat liggen stenen los.

 • Dhr. Kootstra: Bij regen grote plassen aan de Ermerweg.

 • Mevr. Jipping: rond slingerende zakken met glas sinds de glasbak is verdwenen.

 • Dhr. Mandemaker: verbreden fietspad= toeristisch fietspad is te smal.

 • Dhr. Kiers: bij Siebrands brug liggen stenen los.

Vrijwilligers: Jan Boer ruimt iedere dag de papiercontainer op !!! Hiervoor onze hartelijke dank!

                      Bedankt worden ook Jan en Aaltje Uneken voor het bieden van onderdak in de L.A.S.
                      Fam. Boels en Gerrits voor de koffie tijdens ophalen oud papier.
                      Ina Planting voor haar aandeel in de kas commissie.
                      Giny Wessemius en Harry Gerrits die ieder op haar/ zijn eigen manier en met ieder een
                      eigen taken pakket 6 jaar in het bestuur hebben gezeten.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng op deze avond!

Pauze met daarna optreden van een Indonesischse dansgroep .

In de pauze verklaart  Dhr. Jan Uneken zich bereid om 3 jaar zitting te nemen in het bestuur!  De leden verklaren zich hiermee akkoord!                                                                              Terug


Jaarverslag 2004 van de secretaris

Alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin door veel vrijwilligers weer veel werk werd verzet. Om te beginnen het ophalen van oud papier wat iedere eerste zaterdag van de  maand met uitzondering van de maand augustus gebeurd.

 • - Op 11 januari was er de druk bezochte nieuwjaarsreceptie in de Boerderij aan de      Middenstraat.

 • - 2 februari kwam de historische commissie voor het eerst bij elkaar.Zij hebben iedere tweede  dinsdag van de maand overleg.

 • - 26 maart was er en bewonersoverleg met als gast wethouder Eerenstein.Het verslag hiervan heeft in het Stoetbakkenkrantje gestaan.

 • - Op tweede Paasdag was er weer neuties schiet’n  en voor de kinderen eieren zoeken.

 • - 15 mei gingen de kinderen uit Noordbarge een dagje uit. De reis voerde dit jaar naar
    Drouwenerzand. 10 juni was de Stoetbakkenloop waar 107 personen aan deelnamen   onder goeie  weersomstandigheden.

 • - 11 juni Stoetbakkendag welke ongekend nat was maar ondanks de nattigheid is  het brood en de bruine bonen  allemaal verkocht  en hebben vrijwel alle bezoekers en deelnemers zich uitstekend vermaakt.

 • - 21 juni evaluatie van het Stoetbak gebeuren.

 • - 27 juni hield de spelletjes commissie een barbeque voor de vrijwilligers van die commissie.

 • - 2 juli was er een concert van Euterpe en Janine Vos. Door het vochtige weer moest dit binnen gebeuren.

 • - 26 augustus bracht wethouder Hoogland- Foppen een werkbezoek aan Noordbarge. Dit was een vervolg van het bezoek wat zij in november 2003 bracht.

 • - 29 augustus was er door een aantal vrijwilligers weer een prachtige fietstocht uitgezet.

 • - 8 september werden er kaarten gemaakt onder leiding van Aafke Euving.

 • - 11 september was er een motortoertocht.

 • - 25 September werd er voor het eerst een geslaagde rommelmarkt gehouden op en om de Brink.

 • - 9 november is er bloemschikken

Het bestuur  vergaderde 11 keer dit jaar en bezocht verschillende vergaderingen van de Kleine Kernen , Brede Overleggroep Kleine Kernen, structureel overleg met de gemeente en Erkende Overleg Partners.Terug


Zondag 29 augustus 2004                                         Fietstocht Noordbarge

Zo’n 40 fietsers gingen in kleine groepjes op pad. Sommigen met regenjas of paraplu in de fietstas omdat er wat donkere wolken voorbij kwamen drijven. De route ging dit jaar naar het westen. Vanaf Noordbarge langs de Ermerweg richting Erm, volgden we een stukje Ellertsveldroute. Bij de Jongbloedvaart achter ‘t Ermerzand was de eerste stop. We werden verrast met drinken en een mars. Tijdens deze pauze konden we alvast nadenken over de antwoorden op de moeilijke vragen over de Olympische Spelen. Hoe ver had ons volleybalteam het geschopt? Hoeveel medailles had Pieter van den Hoogeband gewonnen? En welk land heeft de meeste gouden medailles?

We vervolgden onze route langs de vaart richting Sleen voor onze 2e stop. Bij het kerkhof moesten we eerst een aantal vragen beantwoorden. We weten nu allemaal wat er zo bijzonder is aan dit kerkhof. Tegenover de kerk kregen we koffie met krentewegge bij café Zwols. We hebben iets te lang op het terras gezeten want de eerste regendrupjes beginnen te vallen. Gelukkig blijft het de rest van die middag droog. De route gaat verder richting Noordsleen, Oranjekanaal en het Schietbaanbosje waar we nog even pauzeren. Nooit geweten dat daar een hunebed ligt en dat je vanaf daar mooi uitzicht hebt op de ‘skyline’ van Emmen! Het eind van de middag komt in zicht en zo ook het einde van de fietstocht. Via Westenesch en een omweggetje door het centrum van Emmen, komen we rond 5 uur aan bij de boerderij, de teller staat nu precies op 15 km. Al met al een mooie route langs plekjes die nog niet iedereen kende. Na een hapje en een drankje en wat nakletsen volgt de prijsuitreiking. Familie Elving en familie Jipping hadden de meeste vragen goed en wonnen de (twijfelachtige) eer om de fietstocht voor volgend jaar te organiseren. Bij deze alvast veel succes gewenst! Rest mij nog om de huidige organisatie (familie Bussink en familie Lohuis) te bedanken voor deze geslaagde en goed georganiseerde fietstocht!

Kirstin Meringa                                                                                                     

Bargerkampenweg 20                                                                            Terug


Motortoertocht “Noordbarge”

Zaterdag 11 september was het weer zover, de jaarlijkse motortoertocht met als vertrekpunt de brink in “Noordbarge”. Rond 11.00 uur vertrokken er 30 motoren richting de kop van Overijssel en een stukje van de polder. Behalve ‘de oude garde’ waren er ook dit jaar weer nieuwe gezichten bij.Het blijkt toch elk jaar weer een gezellig weerzien! Het weer werkte deze dag goed mee en onderweg was er veel te zien en te beleven. Voor elk wat wils van de oude dijk bij Blokzijl tot aan de bosrijke omgeving van Dwingeloo. Door o.a. verkeerslichten en wegwerkzaamheden, was het niet eenvoudig om in een grote groep bij elkaar te blijven rijden. En als je dan ook nog bijna in een wielerwedstrijd terecht komt, is het toch wel handig dat er verkeersregelaars zijn…..

De dag hebben we traditiegetrouw afgesloten op de brink; even nakletsen en natuurlijk wat eten en drinken.Hierbij mochten we gebruik maken van de schuur van Lientje Weggemans, want de voorspelde regendruppels kwamen alsnog.

Al met al een geslaagde motortoertocht!

Heb je ook zin om een keer mee te gaan, houd dan de tweede zaterdag in september vrij!

Jan Betting.                                                Terug


Zomeravond op de Hondsrug

Zacht ruischt het blonde koren in de wind.
En buigen zich de maaiensrijpe aren.
Daar tusschen zijn nog bloemen te ontwaren.
Die ‘k in de schemer in de voren vind.

Nog is de avondhemel violet.
En glinstert in ’t verschiet de Sleener toren.
Een zoete minnezang is héél van ver te hooren.
Een oude melodie wordt ergens ingezet.

Traag wolken in het westen vogels aan.
Op weg naar ’t oude nest in d’Emmer dennen.
Ze zwierven heel de dag langs bosch en vennen.
De roep der velden hebben zij verstaan.

En op de hoeve, die verscholen staat.
In het gebladert van de eikebomen.
Is alles nu tot diepe rust gekomen.
Een ruste waar de nacht in overgaat.

SIETS PROEMSTRA.

HERFST in Drenthe

……………en nog in deze stonde
Komt hij in kille mist; vaagt over grauwe vennen.
Omstrengelt plant en kruid, doorwoekert d’Emmer Dennen
En verft geel, rood en bruin ’t reeds stervend bladerdak
Totdat ’t verzinkt in ’t niet.

En toch komt wederom na vele donk’re dagen’
Hoč ook de herfst zich uit in tomeloze vlagen,
Een lent’ in het verschiet.

SIETS PROEMSTRA.                                                                         Terug