activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2003
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

Bestuur
Van de Voorzitter
Agenda jaarvergadering
Notulen jaarvergadering nov 2003
Jaarverslag 2003 van de secretaris
Fietstocht
Oranjestad
Welkom op de Boerderij
Motortoertocht 2003
De fabrieksschoorsteen


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE

Voorzitter                   Hans Jansma
                                   Bargerkampenweg 7a                      tel. 648782

Penningmeester         Hilde Meringa
                                   Bargerkampenweg 21                       tel. 616328

Secretaris                   Cora Zuring
                                   Huizingsbrinkweg 62                         tel. 611216  

Leden                          Harm Gerrits
                                    Noordbargerstraat 67                       tel. 640263

 Janneke Brink
             De Boerhoorn 11                              tel. 648603

                                    Ginny Wessemius
                                    Huizingsbrinkweg 37                        tel. 647491

                                    Arno van Dijken
                                    Bargerkampenweg 15                       tel. 641100 

Terug


Van de voorzitter

Het is weer voorbij die mooie zomer. Voor Noordbarge een bewogen zomer.

Dankzij het mooie weer hebben we kunnen genieten van een zeer geslaagde stoetbakkendag. Het volksfeest bij uitstek in Noordbarge. Op zo’n dag geldt vele handen maken licht werk. Het was een gezellige drukte op onze brink. Er zijn niet veel kleine kernen waar elk jaar zo’n feest georganiseerd kan worden.

Met de openluchtconcerten hadden we minder geluk. Tijdens het eerste concert was het behoorlijk koud. Het gevolg was dat het bezoekersaantal kleiner was dan gewoonlijk. Het tweede concert moest zelfs in het Terra College gehouden worden. Het is wel heel fijn dat wij mede dankzij de inzet van Aaltje en Jan Uneken van dit gebouw gebruik kunnen maken. Ondanks het feit dat er binnen gespeeld moet  worden hebben de mensen die het concert bezocht hebben een fantastische avond gehad, Het aantal bezoekers was helaas zo laag dat wij als bestuur vinden dat wij dit tegenover het orkest en onze sponsors niet kunnen maken. In 2004 zullen we daarom in plaats van twee maar één concert organiseren.

De zomer heeft Noordbarge  helaas niet alleen veel goeds gebracht. We hebben afscheid moeten nemen van twee bewoners die altijd klaarstonden voor ons dorp en die wij heel erg zullen missen. Het overlijden van Hendrik Kiers is voor ons een droeve aangelegenheid. Het veel te jong overlijden van Henk Weggemans heeft ons geschokt. Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Terwijl ik deze “van de voorzitter”schrijf moet de Noordbarger fototentoonstelling nog gehouden worden. Als U dit stukje leest heeft U waarschijnlijk al genoten van een mooie vergelijking tussen oud- en nieuw Noordbarge. Het was voor U natuurlijk ook een buitenkansje om de verbouwde melkfabriek van binnen te bekijken. Van mensen die hier aan meegewerkt hebben verdienen Anno van Dijken, Hilde Meringa, Cora Zuring en vooral Geesje en Harrie Gerrits alle lof voor hun vele werk.  

De jaarvergadering staat er weer aan te komen. Was vorig jaar de burgemeester bereid om onze jaarvergadering bij te wonen, dit jaar heeft wethouder Eerenstein toegezegd op onze vergadering te komen. De heer Eerenstein is portefeuillehouder verkeer. En de verkeersproblematiek zal daarom tijdens onze jaarvergadering een centrale plaats innemen. We weten dat de Ermerweg steeds drukker wordt en de ontwikkeling van de Delflanden zal dit proces verder versterken. Dat betekent dat het verkeer een belangrijk element is dat de leefbaarheid in ons dorp beïnvloedt Voor dit onderwerp willen we ruim de tijd nemen. Daarom hebben we besloten de jaarvergadering al om 19.30 uur te laten beginnen. Als U mee wilt denken over de toekomst van ons dorp dan mag U deze vergadering niet missen. Ik hoop U allemaal op onze jaarvergadering te kunnen begroeten.

Hans Jansma
Terug


Agenda Jaarvergadering op vrijdag 28 november 2003.

Aanvang 19.30 uur.

 • In het Terracollege aan de Huizingsbrinkweg.

 • Opening door de voorzitter.

 • Notulen jaarvergadering 2002.

 • Jaarverslag secretaris.

 • Jaarverslag penningmeester.

 • Verslag van de kas commissie.

 • Benoemen nieuw lid kas commissie.

 • Verkeerssituatie Noordbarge met als gast wethouder Eerenstein.

 • Bestuursverkiezing

 • Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

 • Ginny Wessemius en Harm Gerrits.

 • Het bestuur stelt voor Mevr. Aafke Heuving-Hof te benoemen.

 • Tegen kandidaten kunnen zich twee keer 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris.

 • W.V.T.T.K.

 • Rondvraag.

 • Pauze.

 • Optreden Indonesische dansgroep.

 • Optreden van de JAMB.

Terug


Notulen jaarvergadering 29 november 2002.

Afwezig m.k.g. fam. Jonkers en de heer van Dijken.

Opening door de voorzitter.
Notulen jaarvergadering 2001: geen op of aanmerkingen.
Jaarverslag secretaris: geen vragen.
Ingekomen stukken: geen.
Jaarverslag penningmeester: is voor iedereen duidelijk.
Kascommissie: alles in orde bevonden. Een pluim voor de penningmeester.

Kennismaking met Burgemeester C. Bijl.
Emmen is een grote gemeente van 108.000 inwoners . Het is moeilijk om met iedereen kennis te maken. De gemeente Emmen heeft 34 erkende overleg partners waarvan Nw. Dordrecht de oudste is [ 100 jaar]   Emmen is opgedeeld in 4 delen. Noordbarge behoort tot het deel Stad en heeft nog geen gebiedsplatform, de andere 3 delen wel. Het bestuur van de overlegpartners fungeert als buffer tussen gemeente en overleg partner. Gemeente is er voor de mensen en niet andersom . Het is belangrijk om de eigenheid van dorpen en wijken goed in de gaten te houden.
Het gemeentelijk apparaat gaat reorganiseren , minder diensten . Zo zal er een publieksgerichte balie komen voor bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen, bouwtekeningen enzovoort. Ook zullen diensten vaker met elkaar overleggen zoals bijv. groen en grijs. Dit wil niet zeggen dat ook alles wat door de overlegpartners voorgesteld wordt ook gedaan wordt.

Benoeming nieuw lid kascommissie: dhr. Blaauwgeerts is bereid om de taak van mevr. Uneken over te nemen.

Bestuursverkiezing: H. Okken treed af als bestuurd lid. Dhr. A. Van Dijken is bereid gevonden om deze taak over te nemen .Dhr. v. Dijken kon vanavond helaas niet aanwezig zijn. De aanwezigen gaan akkoord met zijn benoeming.
G. Wessemius gaat in de loop van 2003 verhuizen buiten Noordbarge . Het bestuur heeft voor haar nog geen opvolgster kunnen vinden. In de pauze zullen enkele bestuursleden de aanwezigen benaderen met de vraag of zij zitting willen nemen in het bestuur. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die in het bestuur willen.
Cora Zuring is herkiesbaar. Aanwezigen gaan akkoord. De zittingsduur voor een bestuurslid is minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar.

Statuten: op de gewaarmerkte oude kaart van Noordbarge ligt een stuk grond waar nu de nieuwe wijk de Delftlanden komt. Noordbarge en de Delftlanden zullen twee heel verschillende wijken worden. Het lijkt ons niet verstandig om daar  een geheel van te maken.Dhr. P. Planting was bereid om nieuwe statuten te maken.
Aanwezigen gaan akkoord met concept statuten. De voorzitter bedankt dhr. Planting voor zijn inzet.De burgemeester merkt op dat het voor Noordbarge belangrijk is tijdig contact op te nemen met de wethouder die verkeer in zijn portefeuille heeft voor wat betreft de verkeersafwikkeling in de wijk Delftlanden.  Index

Rondvraag:
J. Uneken merkt op dat veel mensen te hard rijden in de 30 km. gebieden. 30 km. gebieden worden niet gecontroleerd. Dit wordt aangekaart bij de politie. Vernauwing Noordbargerstraat is onduidelijk wie eerst mag. Voorstel om hier verkeersborden te plaatsen [ blauw en rood]  Afdeling verkeer wil zo weinig mogelijk verkeersborden.
G. Kiers: putjes hemelwater aan de Huizingsbrinkweg zijn geëgaliseerd. Zuideind kamt met het zelfde probleem.Hans Jansma zal dit met de gemeente opnemen.
J. Aalders: verkeersintensiteit op de Ermerweg is erg toegenomen. Om 8 uur is het een probleem om er over te komen. Vrachtwagens nemen dan vaak de Parallelweg zodat het hier dan ook gevaarlijk is voor fietsers en andere verkeersdeelnemers. Kan hier iets aan gedaan worden.
Hr. Mandemaker beaamt dit , ook van Achter het kanaal is het voor kinderen gevaarlijk om de Ermerweg over te steken.Voorstel om bij pension Het Hunebed voetgangers verkeerslicht te plaatsen,
De Parallelweg is er alleen voor bestemmingsverkeer.
G. Kiers komt met het voorstel om een fietsbrug onder de brug door te laten gaan. Aanwezigen zijn over beide voorstellen enthousiast.
Hr. Gankema vraagt als er t.z.t. nieuw asfalt op de Ermerweg komt , vragen om geluidsarm asfalt.
R. Jacobs: glascontainer op de Brink geeft veel troep en past niet in het beeld. Kan deze verplaats worden? Om te verplaatsen ,komt er te weinig glas in . Container zal dan verwijdert worden. Na stemming [27 voor en 8 tegen , rest geen mening] zal de gemeente gevraagd worden om de container te verwijderen.
Onderhoud Brink: minder grasmaaien en vaker bladblazen.
G. Boels Ermerweg: op de parallelweg wordt veel te hard gereden . Kunnen de flitspalen niet eens gedraaid worden? Oprit Parallelweg bij Hunebed verkeersdrempel plaatsen , is nu veel te breed.
O. Te Nuyl: Verkeerssituatie ter hoogte van Quispel  is erg gevaarlijk. Wordt veel door rood licht gereden Zowel door auto`s als fietsers en brommers. Gemeente en politie worden ingelicht.
H. Kiers: Oven wordt gestookt met eikenhout, geen ander hout bij de oven leggen.
Bladvangers van de gemeente zijn voor blad en niet voor tuinafval. Dit laatste hoort in de groene container of anders zelf naar stort bordes brengen. In het vroege voorjaar zal Plaatselijk Belang een brief over dit onderwerp huis aan huis bezorgen. Hr Elving merkt op dat het verstandig is dit schrijven ook aan de Asserbrink te bezorgen, daar veel bewoners hun tuinafval in Noordbarge dumpen.[hoek Oranjekanaal- Huizingsbrinkweg]
Mevr. Harms:  blad op hoek bij fam. Elving wordt niet opgehaald.
Achter het Kanaal: modder loopt naar beneden , graag fietspad schoon. Kunnen palen niet dichter bij elkaar. Dit is gebeurd maar vandalen hebben ze weer verwijdert. O. te Nuyl merkt op dat het een berijdbare zandweg is met 3 modderpoelen. Advies: gemeente zwart zand er uit laten halen en geel zand er weer in. Gemeente vulde tot nu toe de poelen op met zwart zand.
Hr. Mandemaker vraagt of fietspad naar Bargeres verbeterd kan worden. Plaatselijk Belang had dit aangevraagd uit de 6 tons pot maar dit is niet gehonoreerd omdat het volgens de gemeente een toeristisch fietspad is.We zullen dit weer aanvragen met de opmerking dat het een forenzen fietspad is!
Verder merkt dhr. Mandemaker op dat de afdaling in dit pad `s winters niet gestrooid wordt, andere gedeelte in de Bargeres wel. Oversteek Huizingsbrinkweg t.h.v. fam. Elving geen zicht vanwege een bosje.
Zuid-Oosthoeker wordt niet meer bezorgd! Burgemeester zegt dat dit in veel wijken niet gebeurt. Opmerking uit de zaal  vroeger werd de Wegwijzer [voorganger] per post bezorgd.
Burgemeester Bijl merkt op dat het verkeer de rode draad is deze avond. Verkeer en water zoeken altijd de makkelijkste weg. Met de komst van de Delftlanden zit Noordbarge ingeklemd tussen de A 37 en het centrum.Het is belangrijk voor Plaatselijk Belang om met de gemeente te gaan praten en zeker met de wethouder van verkeer.
W.V.T.T.K.: Ons dorp draait op veel vrijwilligers, daarom een bloemetje voor de dames Uneken, Boels, en Gerrits. Harm Okken wordt bedankt voor zijn jaren  als bestuurslid . De voorzitter overhandigt hem een pentekening van het Scheperhoes en bloemen. Ook burgemeester Bijl wordt bedankt voor zijn komst en inbreng op deze avond en krijgt een bloemetje mee naar huis.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en stelt voor om pauze te gaan houden. Daarna kan iedereen genieten van het duo Bont en Blauw.

Terug


Jaarverslag 2003 van de secretaris.

Het afgelopen jaar hebben er dankzij de vrijwilligers weer veel activiteiten plaatsgevonden in Noordbarge. Het bestuur vergaderde van november 2002 tot november 2003, 11 keer in de Boerderij. Op 12 januari was er een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in de Boerderij. Tweede paasdag was er weer Neuties schieten en eieren zoeken voor de allerkleinsten. Piet Doek kreeg tot zijn grote verrassing op 29 april een lintje in de orde van Oranje Nassau. Op 10 mei werd de Boerenbruiloft ter gelegenheid van het 55 jarige bestaan van t Áol Volk en het 20 jarige bestaan van het Stoetbakken feest, opgevoerd op de Brink. Het was een geweldige avond! Het weer had niet beter gekund, het was een prachtig schouwspel en er waren veel bezoekers. De koffie was bijna niet aan te slepen. Ongeveer 20 kinderen gingen op 24 mei naar Speelstad Oranje met vrijwilligers en bestuursleden. Om de kosten te drukken werd er dit jaar weer met eigen auto’s gereden. Op 13 en 14 juni hadden we weer ons jaarlijks Stoetbakken feest. 119 personen liepen zich het vuur uit de sloffen tijdens de Stoetbakken loop op 13 juni. De volgende morgen was er het openlucht ontbijt waar ongeveer 100 personen gebruik van maakten. De dag stond bol van de activiteiten . Ook hier geld vele handen maken licht werk, waardoor het weer een geslaagd evenement werd. 20 juni was er het eerste openlucht concert van dit jaar. De 12 klarinettisten brachten mooie muziek ten gehore, helaas werkte het weer niet erg mee en waren er weinig bezoekers. Op 29 augustus gaf de Bazuin uit Schoonebeek het tweede concert. Hier werkte het weer helemaal niet mee en moest het concert binnen plaatsvinden . De muziek was er niet minder om. Het kleine aantal bezoekers [ ongeveer 50 personen] genoot met volle teugen. Burgemeester Bijl bracht op 1 september een werk bezoek aan Noordbarge. 13 september was de motor tocht waar veel motorrijders aan meededen. Het zomerseizoen werd op 28 september afgesloten met de jaarlijkse fietstocht. De tocht voerde ons naar Exloo waar het Bebingehoes bezichtigd kon worden. 43 mensen deden hier aan mee.De tocht eindigde in de Boerderij met een drankje en hapje. 24-25 en 26 oktober was er een foto expositie in de fabriek. Deze expositie is ontstaan door de gemeentelijke expositie vertier en cultuur georganiseerd door de bibliotheek. Het aantal bezoekers overtrof de stoutste dromen. [800 tot 1000 personen] Het oud papier werd weer iedere maand opgehaald met uitzondering van de maand augustus. Helaas is in het voorjaar een container oud papier door brandstichting verloren gegaan. Aan het maken van kaarten werd twee keer een avond  besteed evenals aan het bloemschikken. De belangstelling hiervoor is altijd erg groot en helaas moeten sommige mensen teleurgesteld worden.

Op 24 november zal mevr. Hoogland-Foppen een werkbezoek aan Noordbarge brengen. Zij heeft de erkende overlegpartners in portefeuille.

Terug


Fietstocht Noordbarge

Zondag 28 september was de fietstocht van Noordbarge.

We begonnen om 13:00 op de brink. Op de brink kregen we een blaadje waar de route op stond, en 2 blaadjes waar je spreekwoorden op in moest vullen. Toen gingen we fietsen. We gingen naar een onderduikkelder het Duikershol midden in het bos.Vervolgens gingen we naar Exloo. Daar kregen we wat drinken en bezochten een klein museum. Met koeien en paarden. Ook was daar een speeltuin en een klein kinderboerderijtje Rosalie,Jasmijn Jacqeline en ik hebben er heel leuk gespeeld. Toen gingen we weer verder fietsen. En gingen naar poolshoogte, daar renden Rosalie, Jasmijn, Jacqeline en ik de uitkijktoren op. Je had daar een heel mooi uitzicht. Toen gingen we weer verder fietsen. Bij een natuurgebied zagen we koeien en schapen vrij rond lopen. Het begon opeens heel hard te regenen. Daarom fietsten we heel hard naar de boerderij via een snellere weg. Daar kregen we iets te drinken en lekkere hapjes. 

Dit was het verslag van fietstocht noordbarge.

                 Van: Helene Bussink 
Terug


Oranjestad mei 2003

 • We zijn dit jaar weer naar Oranjestad geweest.

 • We waren als eerste op de parkeerplaats.

 • We waren ook bijna als eerste binnen.

 • We wilden meteen gaan spelen,maar dat mocht niet.

 • We gingen als eerste naar de picknickplaats.

 • Toen we gedronken hadden mochten we gaan spelen.

 • Ik ging eerst op de trampoline want die was helemaal vrij.

 • Ik maakte een salto in de lucht.Toen ging ik golfen met Paulien.

 • We hebben maar een paar banen gedaan toen gingen we iets anders doen.

 • Ik ben vaak in de achtbaan geweest.

 • Daar ben ik erg misselijk van geworden.

 • Toen we moesten eten werden we geroepen door de luidspreker.

 • We aten patat met saus.

 • Je kon kiezen of je een frikadel wou of een kroket.

 • Toen we klaar waren met eten kregen we een ijsje na.

 • Er zat een verrassing in.

 • Het was een poppetje een heel dom poppetje.

 • Na het ijsje ben ik naar de bioscoop geweest.

 • Er draaide een film van Harrie Potter.

 • Midden in de film moesten we naar huis.

 • Dat vond ik jammer.

 • Het was een leuke dag tenminste dat vond ik.

Groeten Jasmijn Lohuis 

Terug


Welkom op “DE BOERDERIJ”.

De boerderij is een arbeidsmatige werkplek voor verstandelijk gehandicapten, maakt deel uit van de dagactiviteitencentra in Emmen en is onder deel van de trans.

In juni 1991 is deze boerderij, na een grondige verbouwing, in gebruik genomen.
Dagelijks komen er ± 18 deelnemers naar de boerderij.In 2 groepen worden werkzaamheden verricht, die voor iedere groep specifiek zijn en aansluiten bij de mogelijkheden en interesses van de deelnemers.
Er wordt naar gestreefd iedereen een duidelijke taak te geven met een daarbij behorende verantwoordelijkheid.
Alle werkzaamheden op de boerderij zijn tuin-/buitenactiviteiten of staan ten dienste van deze werkzaamheden, zoals in:

DE BOERDERIJGROEP:

 • -onderhoud rondom de boerderij.

 • -uit het bos halen van bomen en daarna zagen en kloven van open haardhout en eventueel afleveren bij de klanten.

 • -enig onderhoud aan gebouwen, hekwerk e.d.

 • -het verzorgen van enig kleinvee.

 • -werkzaamheden in de groentetuin.

DE KLUSSENGROEP:

 • -tuinonderhoud bij een aantal andere lokaties van onze stichting, tuinen bij enkele particulieren en bij een school.

 • -s’winters bomen zagen in het bos en transporteren naar de boerderij.

Naast bovenstaande werkzaamheden worden er binnen de stchting nog andere activiteiten aangeboden,waar op basis van interesse, noodzaak en/of mogelijkheden aan deelgenomen kan worden.

Deze activiteiten kunnen zijn:

 • -beweging, zoals zwemmen, gym, judo

 • -toneel en muziek

 • -fysiotherapie, logopedie

 • -wereldoriëntatie, lees en schrijfgroep

 • -allerlei korte cursussen.

We hopen dat u zich door bovenstaande een beeld kunt vormen van hetgeen in en rond de boerderij gebeurt.
Uw bezoek, uw vragen en eventuele op-of aanmerkingen stellen wij op prijs en natuurlijk zien we u graag als afnemer van onze producten regelmatig op de boerderij!

Namens alle werkers van “DE BOERDERIJ”,

Gert Tiktak,coördinator

Terug


Motortoertocht 2003.

Zaterdag 13 sept. hebben we weer onze jaarlijkse toertocht verreden. De tocht werd overschaduwd door het overlijden van Henk Weggemans en uit respect voor de familie zijn we dit jaar gestart vanaf de melkfabriek. Ook dit jaar was de belangstelling weer groot getuige het aantal deelnemers en dat zegt toch wel iets over de organisatie. Vanuit een zonovergoten Noordbarge ging de stoet richting Duitsland, maar na reeds enkele kilometers bei unsere nachbarn te hebben afgelegd sloeg het noodlot toe. Uitgerekend de kopman van het hele spul werd getroffen door reiffen panne. Het hele peloton werd tot stoppen gedwongen en er restte niets anders dan afscheid te nemen van onze Leider. Een B.S.A. rijder met niet al te veel vertrouwen in het materiaal bleef eveneens achter. Zoals in iedere goede organisatie wordt een leider geflankeerd door een aantal knechten, die moeiteloos de organisatie op zich namen. Ondergetekende kreeg de verantwoordelijkheid over de kopman's eega, een niet te onderschatten taak. Bij de eerste pi(t)sstop, nabij een idyllisch schloss, waren er koffie en broodjes om even bij te komen van de tumultueuze start.

De tocht leidde verder door het Duitse achterland, waarbij plaatsen als; Ape/dom, Bippen en Ueffe/n de revue passeerden. Het Emsland is een gebied waarin de tijd nog lijkt stil te staan en niets te zien is van een provinciaal omgevings plan zoals wij dat in Drenthe kennen. Hier heeft ieder scharrelvarken de beschikking over een eigen huisje waarin zij zich kan terug trekken in moeilijke tijden. Dat een Duitser heel zorgvuldig omgaat met zijn aankomende schinken en trots is op het reinheitsgebot mag duidelijk zijn, maar ze mogen van geluk spreken dat al hun bouwwerken niet door een schoonheidscommissie worden beoordeeld. Bij het binnen rijden van het plaatsje 'Wiel'marschen (een bedevaartsoord voor -        gebruikers) _zou je denken een rnarktplein voL snuivende en rokende jeugd aan te treffen,­maar niets is minder waar, ook hier heerste nog een absolute samstag nachmittag ruhe!KLIK op de foto voor een vergroting  

Er was zoals altijd voldoende ruimte gereserveerd om zowel coureur als motor de gehele dag van brandstof te voorzien en dat leidde ons uiteindelijk na 270 km terug naar Noordbarge. Een prachtige dag vergezeld door ideale weersomstandigheden gaf voldoende stof tot napraten onder het genot van een warme hap en een koud pilsje, waarna iedereen moe maar voldaan huiswaarts keerde.

Ajuu de mazzel en tot aander joar

Bertus Binn'nbaand 

Terug


De fabrieksschoorsteen
 • Hij staat er nog fier en stoer,

 • En vroeger zei iedere boer

 • “Kiek daor stie-iet oes melkfebriek”

 • De pijp ,droeg de naam en faam,

 • “Emco” was van veraf te zien.

 • Maar als zo vaak, ook deze keer, is ’t raak,

 • Hij was aan een opknapbeurt toe

 • En ja hoor vraag niet hoe

 • Maar de naam is niet meer.

 • De pijp is van zijn glans ontdaan,

 • De naam, in wit glazuur verdween

 • En wie de kranten volgt,heeft kunnen lezen

 • Een andere zaak ging er mee heen.

 • Maar,en dat is geen verrassing,

 • Eerst- Melken-Coóperatief-Omzetten,

 • Is daar niet van toepassing.

Rien Eding. Terug